Eenmalige subsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een maatschappelijke organisatie die een eenmalige activiteit organiseert voor de plaatselijke samenleving kan in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. Ook nieuwe organisaties kunnen voor de aanloopkosten een eenmalige subsidie krijgen.

Een eenmalige subsidie wordt toegekend als tegemoetkoming in de kosten van éénmalige aangelegenheden die een duidelijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van de gemeente Son en Breugel.

Tot het maatschappelijk welzijn worden in elk geval gerekend: het sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, ouderenwerk, muziekonderwijs, sport en sportieve recreatie, educatie, kunst en cultuur. Verder kan een eenmalige subsidie worden toegekend voor de bekostiging van gezamenlijke muziekuitvoeringen en voor de bekostiging van sportprijzen. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met de activiteiten van maatschappelijk welzijn.

Het beleid voor de toekenning van eenmalige subsidies staat in de “Beleidsregels eenmalige subsidies”. In deze beleidsregels worden de activiteiten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen nader omschreven.

De subsidiegrondslag voor alle eenmalige subsidies is 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 1000,-.

In 2017 is voor de toekenning van eenmalige subsidies € 15.000,- beschikbaar. Om te voorkomen dat dit budget wordt overschreden is een subsidieplafond vastgesteld. De vaststelling van een subsidieplafond heeft tot gevolg dat aanvragen die worden ingediend nadat het budget is uitgeput zonder verdere motivatie worden geweigerd. 

Voor de verdeling van het beschikbare budget gelden de volgende regels:

  • De enige verdeelmaatstaf is de volgorde van binnenkomst;
  • Het beschikbare budget wordt gelijk verdeeld over het eerste en twee halfjaar 2017;
  • Het restant van het eerste halfjaar wordt toegevoegd aan het budget voor het tweede halfjaar;
  • De aanvragen voor het eerste halfjaar dienen voor 1 juni 2017 bij de gemeente te zijn ingediend;
  • De activiteiten waarvoor in het eerste half jaar subsidie wordt gevraagd dienen plaats te vinden tussen 1 januari en 1 juli 2017;
  • De aanvragen voor het tweede halfjaar dienen voor 1 december 2017 bij de gemeente te zijn ingediend;
  • De activiteiten waarvoor in het tweede halfjaar subsidie wordt gevraagd dienen plaats te vinden tussen 1 juli 2017 en 1 januari 2018.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Eenmalige subsidies kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd. De aanvraag dient te bestaan uit een gemotiveerde en ondertekende aanvraag, een begroting en werkplan. Er zijn geen speciale formulieren beschikbaar.