Geluidsoverlast veroorzaken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Alleen particulieren kunnen een ontheffing aanvragen. Veroorzaakt u geluidsoverlast met uw bedrijf? Dan vraagt u een omgevingsvergunning milieu aan.

Artikel 4.6 Algemene Plaatselijke Verordening (APV): (Geluid)hinder buiten een inrichting

 1. Het is verboden zich, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, op zodanig wijze te gedragen dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder wordt veroorzaakt. Als veroorzaker van hinder wordt tevens aangemerkt degene die rechtens verantwoordelijk is voor het hinderveroorzakende object.
 2. Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen.
 3. Het college kan terreinen of wateren aanwijzen, waar het verbod, vervat in het eerste lid, niet van toepassing is op het in werking treden van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van geluidsapparaten, (recreatie)toestellen, (bouw)machines of vrachtauto's, voor zover wordt voldaan aan de door het college vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van (geluid)hinder.
 4. De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betreffen: het maximale geluidsniveau, de situering van geluidsbronnen en de frequentie en tijden van gebruik.
 5. Het verbod geldt niet, voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, het Vuurwerkbesluit of de provinciale milieuverordening.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
 • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
 • situatietekening
 • akoestisch rapport

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

 • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
 • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
 • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.