Groenstroken en reststroken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Reststroken zijn groenstroken die geen openbare functie (meer) hebben. Niet elke groenstrook is dus een reststrook. De gemeente biedt deze stroken waar mogelijk te koop aan voor direct aanwonenden.

Er zijn verschillende redenen waarom u gemeentegrond zou willen gebruiken. Bijvoorbeeld om uw tuin of woning te vergroten. Op dit moment worden veel groenstroken verhuurd aan particulieren. De gemeente heeft besloten om hier op termijn mee te stoppen en om zogenaamde reststroken aan particulieren te verkopen. Dit zijn groenstroken die geen openbare functie (meer) hebben. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verkoop van reststroken in enkele wijken mogelijk

De gemeente is in 2015 een pilot gestart voor de verkoop van reststroken in de wijk De Gentiaan. Vervolgens is eind 2016 gestart met verkoop in de kern Breugel. De raad heeft in december 2016 zijn beleid zo aangepast dat voor een afgebakend gedeelte van het Harde Ven en Breeakker ook reststroken kunnen worden aangewezen. Het college heeft hiervoor op 9 mei 2017  een integrale kaart vastgesteld waarop alle (verkoopbare) reststroken zijn ingetekend. De wijken waarvoor een kaart is vastgesteld zijn via onderstaande links te raadplegen.

Reststrokenkaarten

Op de reststrokenkaart Breugel, de reststrokenkaart De Gentiaan en reststrokenkaart Harde Ven en Breeakker kunt u zien welke reststroken zijn vastgesteld. U kunt op de kaart zien of u een strook die grenst aan uw perceel kunt kopen.

Op de kaart is ook aangegeven welke bestemming (gebruiksmogelijkheden) de reststrook gaat krijgen. Op dit moment hebben de reststroken nog een ‘openbare’ bestemming (meestal 'verkeer' of 'groen'), maar dit moet gewijzigd worden naar een ‘particuliere’ bestemming ('tuin' of 'wonen'). Op een later moment wordt dit via een aparte bestemmingsplanprocedure voor alle verkochte reststroken geregeld.

Voor delen van de oude linten Veerstraat, Van den Elsenstraat, St. Genovevastraat is geen sprake van een planmatige opbouw. De onregelmatigheid is daar vaak juist een ruimtelijke kwaliteit. Om deze reden wordt voor deze straten op een later moment bekeken of aanpassing van eigendomsgrenzen met het openbaar gebied aan de orde is en zijn deze niet meegenomen in de reststrokenkaart.

De omvang en exacte begrenzing van de reststroken zijn indicatief aangegeven op de kaart. Deze worden exact bepaald op het moment dat de reststrook verkocht wordt. Zo kunnen we rekening houden met bijvoorbeeld te behouden bomen of onderhoudsstroken voor watergangen en transformatorhuisjes. De kaarten zijn met veel zorgvuldigheid gemaakt aan de hand van de bij de gemeente bekende informatie. De gemeente behoudt zich het recht voor om van de kaart af te wijken wanneer sprake blijkt van een onbedoelde fout of wanneer nieuwe, nog niet bij ons bekende informatie, tot een andere beslissing zou moeten leiden.

Aanvraag reststrook

Wilt u een reststrook kopen? Vul dan het antwoordformulier in:

Als u op dit moment een groenstrook van de gemeente huurt in één van deze wijken hebben wij enige tijd terug gevraagd een keuze door te geven voor de voortzetting van het gebruik van deze groenstrook. Op dit moment zijn wij bezig met het verwerken van deze reacties. Voor de huurders in de delen van het Harde Ven en Breeakker waarvoor naar aanleiding van het raadsbesluit bovenstaande reststrokenkaart is vastgesteld, is de optie om te kopen nu mogelijk toch aanwezig. Deze huurders ontvangen opnieuw persoonlijk bericht met de mogelijkheden voor hun situatie.

Contact

De organisatie Intersolum verzorgt de begeleiding en uitvoering van de reststroken voor de gemeente. Zij nemen contact met u op over uw aanvraag. U kunt Intersolum telefonisch bereiken op maandag en dinsdag (0499) 491 413. U kunt ook een e-mail sturen naar: groenstroken@sonenbreugel.nl.

Overige wijken

Verkoop van reststroken vindt nu plaats in de Gentiaan, Breugel en de door de raad aangewezen delen van het Harde Ven en Breeakker. Wanneer u in een andere wijk woont is het op dit moment nog niet mogelijk om een verzoek in te dienen voor aankoop van een groenstrook. In de loop van 2017 en 2018 wordt ook voor de overige wijken een reststrokenkaart opgesteld. Op dat moment kunnen bewoners van die wijken ook een verzoek indienen. Verzoeken voor die wijken worden tot die tijd nog niet in behandeling genomen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Grondprijs € 85,00 per m2.

Houd rekening met eventuele bijkomende kosten ( b.v. uitmeten van de grond, de kosten voor de notaris en het kadaster).

De gemeente moet ook bekijken of er kabels en leidingen in de grond liggen. Dit kan voor extra kosten zorgen. In de rekenvoorbeelden in de informatiefolder verkoop reststroken zijn deze kosten globaal weergegeven.