Openbaar groen, onderhoud

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Son en Breugel heeft een eigen buitendienst die zorgt voor het onderhoud van het openbaar groen.

Naast het reguliere onderhoud zijn er verschillende werkzaamheden die jaarlijks in een bepaalde periode terugkeren. Voorbeelden hiervan zijn de bladcampagne (opruimen van afvallend blad) en de snoeiwerkzaamheden in de plantsoenen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Snoeibeleid

Met het voorjaar in het vooruitzicht breekt de tijd aan om de groenvoorzieningen in de gemeente te verzorgen en in gereedheid te brengen voor het aankomende groeiseizoen. Een van de verzorgingsmaatregelen is het snoeien van de beplantingen waar dat nodig is. De winterperiode van november t/m half maart is bij uitstek de meest geschikte periode om te snoeien en om houtopstanden te dunnen.

Groenbeleidsplan

Begin 2014 heeft de gemeenteraad het groenbeleidsplan vastgesteld. Met dit plan zet het gemeentebestuur de hoofdlijnen uit voor het beheer van openbare groen voor de komende 10 à 20 jaar. In het beleidsplan staat onder andere hoe we omgaat met vergunningen voor het kappen van bomen en met eigendom en beheer van groenstroken.

Bladafval

In het najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. Om de overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te beperken start de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer de "bladcampagne" weer op. Vanaf medio oktober tot vlak voor Kerst worden met inzet van extra mankracht en hulpmiddelen de bladeren van 15.000 straatbomen op hoofdwegen, fietspaden en in de wijken verwijderd.

Het verwijderen van het blad van de wegen is voor de verkeersveiligheid en ter voorkoming van verstoppingen van de straatkolken. De hoofdwegen en belangrijke fietspaden zijn daarom als eerste aan de beurt. Daarna volgen woonstraten, grasvelden en plantsoenen. Afgevallen blad is goed voor het bodemleven. Daarom wordt alleen waar nodig blad geruimd. Van grote stroken bosplantsoen worden alleen de randen grenzend langs wegen geruimd. Uit de smalle groenstroken wordt al het blad verwijderd.