Planschade

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiĆ«le tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 1. Een verzoek om planschadevergoeding moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, middels het daarvoor bestemde aanvraag formulier planschadevergoeding. Dit formulier kunt u vinden onder formulieren.
 2. Burgemeester en wethouders zullen pas over uw verzoek beslissen als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd of het besluit tot vrijstelling niet meer aan de orde is.
 3. De gemeente heeft een procedureregeling planschadevergoeding vastgesteld. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen het college op uw verzoek moet beslissen. Deze procedureregeling planschadevergoeding kunt u vinden onder Verwijzingen.
 4. Uw verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur.
 5. Deze adviseur neemt contact met u op om u in de gelegenheid te stellen uw visie te geven over de aanvraag om vergoeding van planschade. Dit mag naar keuze mondeling of schriftelijk.
 6. De adviseur stelt een conceptadvies op.
 7. U wordt in de gelegenheid gesteld binnen vier weken schriftelijk op het conceptadvies te reageren.
 8. Vervolgens brengt de adviseur een definitief advies uit op basis waarvan burgemeester en wethouders een besluit nemen op uw aanvraag.
 9. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.
 10. Tegen de beslissing van burgemeester en wethouders over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen.
 11. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Zoals reeds vermeld wordt er, voordat een planschadeclaim in behandeling wordt genomen, door het college van burgemeester en wethouders 300 euro geheven. Dit bedrag wordt teruggestort indien op het verzoek geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Voordat een planschadeclaim in behandeling wordt genomen heffen burgemeester en wethouders 300 euro. Dit bedrag wordt teruggestort indien op het verzoek geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist.

Een verzoek om vergoeding van planschade moet worden ingediend binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit onherroepelijk is geworden. Deze voorwaarde is op 1 september 2005 ingevoerd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Naast het invoeren van deze voorwaarde is er ook overgangsrecht opgenomen in deze wet. Dit overgangsrecht houdt in dat planschadeverzoeken in verband met bestemmingsplannen of vrijstellingsbesluiten welke voor de inwerkingtreding van de gewijzigde wet (1 september 2005) onherroepelijk zijn geworden nog tot vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet kunnen worden ingediend.