Sinds 2012 loost Rendac haar gezuiverde afvalwater weer op de Sonse Heideloop. Met als gevolg een onvoldoende waterkwaliteit van de waterloop; ongeschikt voor de landbouw en slecht voor de bosnatuur. En bovendien bevordert de lozing de vorming van H2S waardoor de sloot vaak flink stinkt. De gemeente en de andere gebiedspartners zijn van mening dat het de meest logische oplossing is om de lozing te verplaatsen naar het Wilhelminakanaal. Rijkswaterstaat wil dit echter (nog) niet toestaan. De minister zal hier nu een besluit over moeten nemen.

Omdat er op verschillende plekken in de Sonse Heideloop sprake is van H2S vorming heeft de watergang de bijnaam gekregen van ‘Stinksloot’. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de H2S vorming een natuurlijk proces is. Wel wordt dit proces versterkt doordat het geloosde afvalwater relatief warm en sulfaatrijk is. Om de problemen met H2S te verminderen heeft het waterschap de sloot in 2018 gebaggerd en wordt de vorming van H2S periodiek gemeten. Vanwege de slechte waterkwaliteit heeft de afvalwaterlozing een negatieve invloed op de ecologie van het bos en natuurgebied Oud Meer. De lokale IVN, Bosgroep en scoutingvereniging maken zich zorgen om de lokale natuur en de gevolgen voor de gezondheid bij recreatie rondom de Sonse Heideloop.

Gezondheidsrisico’s

Vanwege de waterkwaliteitsproblemen heeft de GGD onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van de Sonse Heideloop en de mogelijke risico’s van H2S vorming. H2S is al bij zeer lage concentraties te ruiken. Deze stof stinkt zo erg, dat je al bij lage concentraties hoofdpijn kunt krijgen of misselijk kunt worden. Die klachten ontstaan door de geur, niet door de stof zelf. Als je afstand neemt van de stank, dan gaan deze klachten vanzelf weer over.

De Sonse Heideloop is niet bedoeld om in te zwemmen en wordt niet gecontroleerd op veiligheid. De GGD adviseert om niet in of op het water te gaan. Dit geldt ook voor de Scouting die in het gebied actief is. Mocht er iemand toch per ongeluk in het water vallen dan is er geen reden tot paniek. De kans op klachten is klein.

Op korte termijn zullen bordjes worden geplaatst om de recreanten in het gebied te attenderen op de risico’s. 

Rendac

Rendac is een bedrijf dat kadavers en dierlijk restmateriaal ophaalt voor verwerking en vernietiging. Het is gevestigd op het industrieterrein Ekkersrijt in Son. Het bedrijf loost haar gezuiverde afvalwater op de Sonse Heideloop die op haar beurt met de Dommel in verbinding staat. Het bedrijf past de meest geavanceerde technieken toe bij de zuivering van het afvalwater; de zogenaamde best bestaande technieken. De lozing van het water voldoet ook aan de vergunningvereisten van het waterschap. Recent heeft Rendac nog maatregelen genomen om de temperatuur van het geloosde water te verlagen. De waterkwaliteit van het water is echter nog van zodanige aard dat het niet gebruikt kan worden voor de landbouw. Er moet daarom vanuit het Wilhelminakanaal water worden aangevoerd. Uit voorzorg is in het verleden ook de waterloop langs de bijenlaan in de wijk Gentiaan in Son afgedamd. De verplaatsing van de afvalwaterlozing naar het Wilhelminakanaal is voor Rendac een nagenoeg kostenloze maatregel.