Wat is het?

Son en Breugel kent een bloeiend verenigingsleven en waardevolle maatschappelijke organisaties. De gemeente kent jaarlijks subsidie aan deze organisaties om voor onze inwoners activiteiten te ontplooien.

Een subsidie is een financiële bijdrage die de gemeente kan verlenen aan personen of organisaties met het oog op een bepaalde activiteit. De gemeente heeft regels opgesteld waarin wordt bepaald welke organisaties of personen voor subsidie in aanmerking komen.

Een subsidie kan structureel of eenmalig van aard zijn. Een eenmalige subsidie wordt toegekend als tegemoetkoming in de kosten van éénmalige projecten of investeringen die een duidelijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van de gemeente Son en Breugel. Een structurele subsidie kan worden toegekend wanneer activiteiten jaarlijks of doorlopend plaatsvinden en wanneer deze activiteiten een duidelijke bijdrage leveren aan met maatschappelijk welzijn van de inwoners van Son en Breugel.

Hoe werkt het?

Aanvragen

U kunt de subsidieaanvraag of verantwoording online regelen. 

Eenmalige subsidie aanvragen

Structurele subsidie aanvragen

Structurele subsidies

Wanneer er sprake is van een doorlopende activiteiten of werkzaamheden die jaarlijks terugkeren is het mogelijk om een structurele subsidie aan te vragen.

Heeft u nog nooit eerder een structurele subsidie ontvangen of treden er wijzigingen op ten aanzien van uw werkzaamheden of activiteiten, in deze gevallen moet de subsidieaanvraag uiterlijk 1 april voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend. In alle andere gevallen is 1 juli voorafgaand aan het subsidiejaar de uiterlijke aanvraagdatum.

Tijdens het aanvraagproces worden u enkele vragen gesteld, antwoorden op deze vragen helpen bij het inzicht geven in de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie. Aan het eind wordt gevraagd om een begroting van het subsidiejaar en een inhoudelijk werk- of activiteitenplan te uploaden. Hierna is het tevens mogelijk om de subsidie van het afgelopen jaar te verantwoorden, dit is een verplichting en dient ook uiterlijk 1 juli te gebeuren na afloop van het subsidiejaar (Bent u een professionele organisatie, dan dient u de subsidie uiterlijk 1 mei te verantwoorden).

Na afronding van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. Voor aanvang van het subsidiejaar (1 januari) ontvangt u een brief (de beschikking) met daarin het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders over uw subsidieaanvraag.

Eenmalige subsidies

Een eenmalige subsidie kan worden verleend ten behoeve van een project of investering, gericht op maatschappelijk welzijn. Tijdens het aanvraagproces worden u een aantal vragen gesteld en wordt gevraagd om een begroting van het project/de investering en een inhoudelijke toelichting te uploaden. Na afronding van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag in behandeling genomen, dit duurt maximaal 8 weken. Mogelijk wordt u na het doen van de aanvraag verzocht om uw aanvraag toe te lichten of aanvullende informatie op te sturen. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een brief (de beschikking) met daarin het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders over uw subsidieaanvraag.

Verantwoorden subsidie

In de brief die u ontvangt staat omschreven op welke wijze u de subsidie verplicht bent te verantwoorden. Dit kunt u doen in dit formulier.

Subsidieverordening


De subsidieverordening kunt u hier raadplegen.