In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen uiteindelijk in 2030 van het aardgas af zijn. Daar moeten wij een plan voor maken. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Maar daar komt verandering in. Niet in een keer, maar geleidelijk en gefaseerd. We gaan dit samen met alle inwoners, woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren, netbeheerders en bedrijven doen. Kortom, met iedereen in het dorp.

Wat is de Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte beschrijft hoe wij in de gemeente van het gas af willen gaan. We geven daarin antwoorden op vragen als: In welke wijken gaan we wanneer van het aardgas af? en op welke manieren kunnen we het aardgasverbruik stap voor stap verminderen? Voor de locaties die voor 2030 gepland staan, worden mogelijke warmte-alternatieven bekend gemaakt. Alles wordt vastgelegd in een routekaart: de Transitievisie Warmte. Eind 2021 moet iedere gemeente deze visie gemaakt hebben. Bekijk dit filmpje voor meer informatie.

Wat betekent dit voor u?

Aardasvrij wonen betekent dat u op een alternatieve warmtebron kookt en uw woning verwarmt. Om over te gaan op een alternatieve warmtebron moeten er waarschijnlijk ook aanpassingen gedaan worden in de woning. Hiermee kunt u nu al rekening houden bij mogelijke verbouwingen aan de woning of het vervangen van de cv-ketel wanneer dit nodig is. In de visie zullen wij schetsen welke warmtealternatieven mogelijk zijn.

Hoe gaat de gemeente bepalen welke buurten als eerste aan de beurt zijn?

Het opstellen van de routekaart doen we in meerdere stappen:

  • Samen met de (georganiseerde)  stakeholders brengen we het zogenaamde ‘warmte-DNA’ in kaart: een technisch, economisch en sociaal plaatje van Son en Breugel;
  • We onderzoeken welke duurzame warmte-alternatieven er op wijk- en buurtniveau zijn in de gemeente;
  • We gaan in gesprek met college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over welke randvoorwaarden zij belangrijk vinden;
  • Inwoners krijgen de kans om input te geven (na de zomer 2021);
  • Met mogelijke koploperbuurten gaan we in gesprek met inwoners, om de mogelijkheden te toetsen (juni t/m oktober 2021)

Op basis van deze informatie bepalen we welke buurten het meest kansrijk zijn om het eerste van het gas af te gaan en welke scenario’s hier mogelijk zijn. Deze scenario’s worden daarna verder uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de Transitievisie warmte vast. Het is de planning dat zij dit het 4e kwartaal van 2021 gaan doen. Elke 5 jaar actualiseren wij de visie.

Wat is een wijkuitvoeringsplan?

In het wijkuitvoeringsplan staan concrete stappen van de visie op buurt- of wijkniveau. In het plan benoemen we mogelijke alternatieve warmtebronnen en hoe we samen met de buurt een buurtplan kunnen maken. De gemeenteraad stelt het wijkuitvoeringsplan vast. Plannen over het uitfaseren van het aardgas moeten minstens 8 jaar voor de einddatum vastgesteld worden door de gemeenteraad.