Privacyverklaring

Persoonsgegevens

De gemeente Son en Breugel vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens op een juiste wijze worden verwerkt. Hieronder vindt u algemene informatie over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u kunt uitoefenen op het gebied van privacy. De gemeente Son en Breugel verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook een pasfoto of camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  

Daarnaast verwerkt de gemeente ook politiegegevens in het kader van opsporing van strafbare feiten door gemeentelijke boa’s, deze gegevens vallen niet onder de AVG, maar hierop is de Wet Politiegegevens van toepassing.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De manier waarop de gemeente Son en Breugel omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een gemeentelijke Privacyverordening. Dit is een uitwerking van hoe de gemeente invulling geeft aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. De gemeente houdt zich aan deze verplichtingen.

Dat betekent dat de gemeente:

 • zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat en deze vertrouwelijk behandelt;
 • uw persoonsgegevens alleen verzamelt en verwerkt als aan bepaalde in de wet genoemde voorwaarden is voldaan;
 • uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt;
 • uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden deelt, tenzij in de wet is vastgelegd dat dit is toegestaan;
 • maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn;
 • ernaar streeft om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om haar taak uit te kunnen voeren;
 • uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is;
 • uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of de gemeente deze verplichtingen naleeft. De AP is een onafhankelijke organisatie die door de overheid is ingesteld.

Geheimhoudingsplicht
Alleen medewerkers van de gemeente die hiertoe bevoegd zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiligingsmaatregelen
De gemeente neemt maatregelen om misbruik, verlies en ander en ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de geldende gemeentelijke informatiebeveiligingsnormen. 

Geheimhoudingsplicht

Alleen medewerkers van de gemeente die hiertoe bevoegd zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente neemt maatregelen om misbruik, verlies en ander en ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de geldende gemeentelijke informatiebeveiligingsnormen. 

Uw rechten

Als gemeente registreren en gebruiken wij diverse persoonsgegevens van u. U heeft volgens de AVG drie belangrijke rechten waarmee u invloed hierop kunt uitoefenen:

 • recht op informatie
 • recht op inzage
 • recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Deze rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar. Voor de uitoefening van deze rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is.

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo informeert de gemeente Son en Breugel u over de wijze waarop wij invulling geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG in de gemeentelijke Privacyverordening. Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dat mogelijk is geven wij u deze informatie als wij uw persoonsgegevens vastleggen.

Recht op inzage

Op uw verzoek kunt u uitsluitsel krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat zo is, geven wij u een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie over wat wij daarmee doen en waarom. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Als het document te omvangrijk is, dan kunnen wij ervoor kiezen u inzage te geven op het gemeentehuis.

Recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Wijzigen persoonsgegevens:

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen. Dat kan in de volgende situaties:

 • als uw gegevens niet kloppen; en
 • als uw gegevens niet compleet zijn. 

Verwijderen en wissen van persoonsgegevens

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • als u vindt dat de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en de bewaartermijn nog niet is verstreken.
 • als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt

Soms zijn wij als gemeente wettelijke verplicht gegevens te bewaren. In dit geval kunt u geen gebruik maken van het recht op verwijdering van uw gegevens. Denk hierbij aan een aanvraag voor een subsidie.

In het verlengde daarvan ligt het recht om vergeten te worden (wissen). Als het mogelijk is kunnen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens, die wij op het internet hebben geplaatst of laten plaatsen, worden gewist. Ook uw persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

Bezwaar tegen de verwerking 

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking onmiddellijk te staken.

Beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan nodig zijn als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren, of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking.

Volgens de Wpg heeft uw de volgende rechten:

 • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
 • Inzage: u kunt opvragen welke gegevens wij van u verwerken.
 • Rectificatie en aanvulling: u kunt ons vragen uw gegevens te wijzigen.
 • Vernietiging: u kunt ons vragen uw gegevens te vernietigen.

Wanneer de gemeente werkzaamheden uitbesteedt 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat de gemeente werkzaamheden uitbesteedt aan een externe partij. Die externe partij kan dan namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. De gemeente blijft in dat geval verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en maakt met die externe partij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of publiekrechtelijke taak kan het nodig zijn dat de gemeente Son en Breugel persoonsgegevens deelt met anderen zoals andere gemeenten, provincie, het Rijk, het Openbaar Ministerie en politie. Dit gebeurt alleen als hiervoor een rechtmatige grondslag zoals bedoeld in de AVG aanwezig is, eventueel in combinatie met een samenwerkingsovereenkomst.

Basisregistratie personen (BRP)
Naast de AVG bestaat de Wet BRP. Dit is de bevolkingsadministratie, waarin de gemeente de persoonsgegevens van haar inwoners registreert. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Welke gegevens van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen met DigiD op MijnOverheid. Dit is de enige manier om langs digitale weg de persoonsgegevens van u en uw minderjarige kinderen in te zien. Om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen moet u persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Het verwijderen van gegevens uit de BRP kan alleen van gegevens over uw adoptie, uw kind dat ter adoptie is afgestaan of uw geslachtsverandering. Een verwijrderingsverzoek kunt u doen door in te loggen met DigiD op onze website. Meer informatie vindt u hier.

Cookies
Bij een bezoek aan onze website, verwerken wij uw persoonsgegevens met cookies. De gemeente Son en Breugel gebruikt technische cookies om de website te laten functioneren, maar ook maken wij gebruik van een webstatistiekenprogramma. Hierbij worden alleen de eerste twee bytes van een IP-adres gebruikt, zodat deze niet herleidbaar zijn naar u als persoon. Op onze website kunt u een aantal links vinden naar externe websites. De inhoud van de websites die u via een link opent inclusief de geplaatste cookies door deze partijen, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente Son en Breugel. Lees meer in onze cookieverklaring

Chatbot GEM
Via onze Chatbot ‘Mijn virtuele gemeente assistent’ op de website van Son en Breugel gebruiken wij u gegevens om een zo goed mogelijk antwoord te geven. De inhoud van de chatgesprekken worden ook gebruikt voor het verbeteren van de chatbot. In de chatgesprekken willen we geen privacygevoelige informatie met u delen. Denk bijvoorbeeld aan een burgerservicenummer of persoonsgegevens. Daarom beantwoorden wij via chat geen vragen waar privacygevoelige informatie nodig is. In dat geval zullen we u vragen om op een andere manier verder contact op te nemen met de gemeente. Ook vragen wij u om geen privacygevoelige informatie met ons te delen via deze chatbot. Wij verzamelen de persoonsgegevens die uw aan ons verstrekt, maar ook je IP-adres. Deze worden geanonimiseerd. Wanneer u feedback achterlaat in de chat wordt dit ook verwerkt.

Het gebruik van de chatbot is natuurlijk niet verplicht. Wilt u op een andere manier contact opnemen? Dat is natuurlijk geen probleem u kunt ons telefonisch bereiken op 0499-491-491 of kijk op onze contactpagina

Functionaris Gegevensbescherming 
De gemeente is verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de privacywetgeving door de gemeente wordt nageleefd. Hij of zij werkt daarvoor samen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via fg@dienstdommelvallei.nl of via het telefoonnummer 088-1631000.

Meer informatie 
Meer informatie over de AVG en de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de AP.

Cameratoezicht in publiekshal gemeentehuis 
Er zijn camera's in de publiekshal van het gemeentehuis geplaatst. Het doel is de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers.

Alleen bewegende beelden worden opgenomen zonder geluid. Wanneer beelden worden gemaakt, kunnen deze beelden bij incidenten als bewijsmiddel worden gebruikt. In zo’n geval kan er aangifte gedaan worden.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd.

Basisregistratie personen (BRP)

Naast de AVG bestaat de Wet BRP. Dit is de bevolkingsadministratie, waarin de gemeente de persoonsgegevens van haar inwoners registreert. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Welke gegevens van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen met DigiD op MijnOverheid. Dit is de enige manier om langs digitale weg de persoonsgegevens van u en uw minderjarige kinderen in te zien. Om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen moet u persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Het verwijderen van gegevens uit de BRP kan alleen van gegevens over uw adoptie, uw kind dat ter adoptie is afgestaan of uw geslachtsverandering. Een verwijrderingsverzoek kunt u doen door in te loggen met DigiD op onze website. Meer informatie vindt u hier.

Cookies

Bij een bezoek aan onze website, verwerken wij uw persoonsgegevens met cookies. De gemeente Son en Breugel gebruikt technische cookies om de website te laten functioneren, maar ook maken wij gebruik van een webstatistiekenprogramma. Hierbij worden alleen de eerste twee bytes van een IP-adres gebruikt, zodat deze niet herleidbaar zijn naar u als persoon. Op onze website kunt u een aantal links vinden naar externe websites. De inhoud van de websites die u via een link opent inclusief de geplaatste cookies door deze partijen, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente Son en Breugel. Lees meer in onze cookieverklaring.

Chatbot GEM

Via onze Chatbot ‘Mijn virtuele gemeente assistent’ op de website van Son en Breugel gebruiken wij u gegevens om een zo goed mogelijk antwoord te geven. De inhoud van de chatgesprekken worden ook gebruikt voor het verbeteren van de chatbot. In de chatgesprekken willen we geen privacygevoelige informatie met u delen. Denk bijvoorbeeld aan een burgerservicenummer of persoonsgegevens. Daarom beantwoorden wij via chat geen vragen waar privacygevoelige informatie nodig is. In dat geval zullen we u vragen om op een andere manier verder contact op te nemen met de gemeente. Ook vragen wij u om geen privacygevoelige informatie met ons te delen via deze chatbot. Wij verzamelen de persoonsgegevens die uw aan ons verstrekt, maar ook je IP-adres. Deze worden geanonimiseerd. Wanneer u feedback achterlaat in de chat wordt dit ook verwerkt.

Het gebruik van de chatbot is natuurlijk niet verplicht. Wilt u op een andere manier contact opnemen? Dat is natuurlijk geen probleem u kunt ons telefonisch bereiken op 0499-491-491 of kijk op onze contactpagina

Cameratoezicht in publiekshal gemeentehuis 

Er zijn camera's in de publiekshal van het gemeentehuis geplaatst. Het doel is de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers.

Alleen bewegende beelden worden opgenomen zonder geluid. Wanneer beelden worden gemaakt, kunnen deze beelden bij incidenten als bewijsmiddel worden gebruikt. In zo’n geval kan er aangifte gedaan worden.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd.

Privacyverklaring sollicitanten

We zijn ons er bewust van dat sollicitanten privacygevoelige persoonsgegevens met ons delen, en gaan daar dan ook zo goed en voorzichtig mogelijk mee om. Lees er alles over in onze privacyverklaring voor sollicitanten

Gebruikmaken van uw privacyrechten

Om gebruik te maken van uw rechten dient u een verzoek online in.
Vermeld daarbij waar uw verzoek betrekking op heeft:

Inzageverzoek 

Correctieverzoek

Beperking verwerking verzoek

Verwijderingsverzoek

Dataportabiliteit verzoek

Bezwaarschrift persoonsgegevens

Het kan ook schriftelijk naar gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA  Son en Breugel. Om uw verzoek in behandeling te nemen zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen. Indien u een schriftelijk verzoek bij ons indient vragen wij u om langs het gemeentehuis te komen. Wij kunnen dan uw identiteit vaststellen en voorkomen dat wij bijvoorbeeld bij een inzage verzoek een overzicht verschaffen van persoonsgegevens aan een ander persoon dan de verzoeker. 

Behandeling van uw verzoek

Ook in de behandeling van uw verzoek is er een verschil tussen de AVG en de Wpg.

Binnen één maand na ontvangst van het verzoek op grond van de AVG beoordelen wij of uw verzoek gerechtvaardigd is. Wanneer uw verzoek zeer complex is, kan het uitvoeren langer duren. Maar ook dan ontvangt u binnen een maand een bericht waarin u op de hoogte wordt gesteld dat er meer tijd nodig is voor de beoordeling van uw verzoek. U ontvangt een besluit. Wordt uw verzoek afgewezen, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een inzageverzoek indient op grond van de Wpg ontvangt u binnen 6 weken na ontvangst daarvan een reactie van ons. In bij wetgeving bepaalde gevallen kunnen wij onze inhoudelijk reactie maximaal 4 tot 6 weken uitstellen.

Als u een verzoek tot rectificatie of vernietiging indient ontvangt u binnen een termijn van 4 weken een reactie van ons.

Toestemming
In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke of publiekrechtelijke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken, dan informeert de gemeente u hierover. U bent vrij om de toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, dan mag u deze ook altijd weer intrekken.

Register van verwerkingsactiviteiten
De gemeente houdt een register van onze verwerkingsactiviteiten bij. Dit register bevat informatie over de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt.

Hier staan onder andere de volgende gegevens in:

 • wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders);
 • een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens die de gemeente verwerkt (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of BSN);
 • de doelen waarvoor de gemeente de persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld voor het uitgeven van een paspoort, het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een uitkering);
 • een beschrijving van de categorieën van personen die de gemeente verwerkt (bijvoorbeeld aanvrager van een vergunning of uitkeringsgerechtigde);
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt (bijvoorbeeld het UWV).

Functionaris Gegevensbescherming 

De gemeente is verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de privacywetgeving door de gemeente wordt nageleefd. Hij of zij werkt daarvoor samen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via fg@dienstdommelvallei.nl of via het telefoonnummer 088-1631000.

Meer informatie 

Meer informatie over de AVG en de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.