Wat is het?

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

 • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
 • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
 • Mogen wegen worden aangelegd?
 • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
 • Welke bouwregels gelden er, voor bijvoorbeeld de (ver)bouw van een pand?

Als u grond of gebouwen anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan toegestaan is, dan kan de gemeente daar in sommige gevallen aan meewerken. Dat kan door een afwijking toe te staan met een afwijkingsprocedure of met het wijzigen van het bestemmingsplan. De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan een afwijking of wijziging van een bestemmingsplan.

Wat moet ik doen?

U kunt op de website ruimtelijkeplannen(externe link) raadplegen of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Standaard ontwerpbestemmingen worden kenbaar gemaakt via overheid.nl(externe link). Meer informatie over ontwikkelingsgebieden kunt u vinden op de pagina woningbouwlocaties en via de lokale bladen.Blijft het onduidelijk, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Samenleving.

Principeverzoek

Indien uw plan afwijkt van het bestemmingsplan kunt u een principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling indienen. Dan onderzoeken we de haalbaarheid van uw plan. U krijgt een principe-uitspraak van het college van burgemeester en wethouders of zij wel of niet bereid is medewerking te verlenen aan uw plan. Dit is geen bindend advies, niet voor u en niet voor de gemeente. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving via (0499) 491491.

Wijzigen of afwijken

Wanneer u iets van plan bent, wat niet in het bestemmingsplan past, dan kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving via (0499) 491491. Wanneer u een afspraak heeft, vragen wij u de volgende documenten mee te nemen:

 • omschrijving bouwvoornemen
 • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
 • situatietekeningen en/of plattegrond.

Het is mogelijk om (onder bepaalde voorwaarden) af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te wijzigen. Wanneer het bestemmingsplan wordt gewijzigd, betekent dit dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. In de procedure voor het opstellen van een nieuw plan worden de volgende stappen gezet:

 • ontwerpbestemmingsplan: dit plan ligt 6 weken ter inzage in het gemeentehuis en op de website voor bestemmingsplannen(externe link). Iedereen heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze (schriftelijk of mondeling) in te dienen.
 • na de inzageperiode (van 6 weken) stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast. De gemeente kan afwijken van deze termijn.
 • vastgesteld bestemmingsplan: het vastgestelde bestemmingsplan ligt opnieuw 6 weken ter inzage. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, of een goede reden hebben waarom ze dat niet hebben gedaan, kunnen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er geen beroep is ingesteld, is het bestemmingsplan onherroepelijk.
 • als er beroep is ingesteld bij de Raad van State beslist de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state binnen zes tot twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn (afhankelijk van de procedure).

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure

Nieuwe bestemmingsplannen die in procedure zijn worden gepubliceerd op onze website en in de Mooisonenbreugelkrant. Zolang de inzagetermijn nog niet is gesloten, is het mogelijk om te reageren.

Wat kost het?

Leges 2023: € 1311,-