Wat is het?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.
Bijvoorbeeld:

  • omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
  • of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
  • of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

  • Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.
  • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • De gemeente moet dan opnieuw beslissen.
  • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen(externe link) bij de rechter.

Hoe werkt het?

Bezwaar maken

Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen

Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD(externe link). eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning(externe link) aan.

Ook kunt u per brief een bezwaar indienen. Deze brief stuurt u naar de gemeente, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

Bezwaarschrift

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u geen advocaat nodig. Heeft u geen enkele juridische kennis, dan is het verstandig een beroep te doen op een Rechtswinkel of een Rechtsbijstandsverzekering.

U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) van het besluit. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente wijst u daar in die gevallen direct op.

Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie geeft het bestuursorgaan advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. Dit doet zij meestal nadat zij alle partijen heeft gehoord. Nadat de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht, neemt het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaar. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken. De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig openbare hoorzittingen

Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwaarschriftencommissie.

De gemeente beslist binnen 12 weken op uw bezwaar. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Wat kunt u doen in spoedeisende gevallen?

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter vragen maatregelen te treffen. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA  ’s Hertogenbosch. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank. Kijk op de site van de rechtbank voor de precieze voorwaarden.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Wat kost het?

Aan de behandeling van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.