Bezwaar maken gemeentelijk besluit

Direct regelen 

DigiDBezwaar maken

Bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen verloopt via Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Hier vindt u meer informatie en kunt u ook uw bezwaar indienen.

Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning aan.

Ook kunt u per brief een bezwaar indienen. Deze brief stuurt u naar de gemeente, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

Bezwaarschrift

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u geen advocaat nodig. Heeft u geen enkele juridische kennis, dan is het verstandig een beroep te doen op een Rechtswinkel of een Rechtsbijstandsverzekering.

U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) van het besluit. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente wijst u daar in die gevallen direct op.

Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie geeft het bestuursorgaan advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. Dit doet zij meestal nadat zij alle partijen heeft gehoord. Nadat de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht, neemt het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaar. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken. De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig openbare hoorzittingen. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Wat kunt u doen in spoedeisende gevallen?

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter vragen maatregelen te treffen. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank. Kijk op de site van de rechtbank voor de precieze voorwaarden.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Wat kost het?

Aan de behandeling van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.