Onze aanpak bestaat uit 3 onderdelen:

1. Ecologische (natuurlijke) bestrijding  (preventief, om rupsen te voorkomen)

We proberen overlast te voorkomen door het ophangen van mezenkastjes en het inzaaien van bloemrijke bermen die aantrekkelijk zijn voor de natuurlijke vijanden van de rups. Kool- en pimpelmezen, sluipwespen en gaasvliegen die we daarmee lokken, eten de rupsen op. In het voorjaar van 2021 zijn samen met IVN weer honderden mezenkastjes extra opgehangen. Daarnaast maaien we de bermen minder vaak waardoor we bloemrijke bermen behouden. De komende jaren gaan we deze ecologische methode verder ontwikkelen. Vorig jaar (2021) zijn alvast 7 bloemvakken op proef ingezaaid om hiermee meer ervaring op te doen.

2. Wegzuigen van nesten (vanaf half mei)

Op plekken waar de rupsnesten overlast geven, zuigen we de nesten weg. Dat doen we in principe in de bebouwde kom op alle gemeentelijke bomen, met uitzondering van de bomen in de bossen. Als het aantal nesten enorm toeneemt, moeten we mogelijk besluiten om hierin keuzes te maken. Het specialistisch afzuigen met een hoogwerker is namelijk een hele dure kostenpost en de gemeentelijke middelen zijn beperkt.
 

Geen inzet van bestrijdingsmiddelen (XenTari) meer

Voorafgaande jaren benevelden we in de preventiefase in april enkele honderden bomen op zogenoemde ‘hotspots’ met het biologisch bestrijdingsmiddel XenTari. Op advies van het Kenniscentrum Eikenprocessierupsen is besloten met dit onderdeel van de bestrijding in 2022 te stoppen. Veel gemeenten gebruiken dit middel bij het bestrijden van de Eikenprocessierups niet meer, zo ook in Son en Breugel.

Vragen over de ecologische bestrijding

Wat doet de gemeente om het probleem van de Eikenprocessierups op de lange termijn op te lossen?

We maken de leefomgeving aantrekkelijk voor de natuurlijke vijanden van de rups. Natuurlijke vijanden zijn kool- en pimpelmezen, sluipwespen en gaasvliegen. Zij eten de rupsen op. Om deze vijanden te lokken, zaaien we steeds vaker bloem- en kruidenmengsels in de bermen, in plaats van gras. Ook maaien we de bermen minder om de plantengroei te stimuleren. Daarnaast hangen we mezenkasten op.  Het IVN heeft met subsidie van de gemeente nu ca. 200 mezenkastjes gemaakt en opgehangen. In het najaar zal deze actie waarschijnlijk een vervolg krijgen.

Kun je een locatie noemen waar jullie de berm met bloem- en kruidenmengsels inzaaien?

Op de Leeuweriklaan is dit voorjaar een proef gestart met het mengsel StayGreen2 van Advanta. dat specifiek voor de bestrijding van de Eikenprocessierups is ontwikkeld. Het experiment is er vooral op gericht om te kijken of onze bewoners het ook mooi vinden. Als bewoners dit mooi vinden, dan gaan we dit mengsel op meerdere plekken inzaaien.

Wat kan ik als particulier doen om de Eikenprocessierups op lange termijn te bestrijden?

Je kunt mezenkastjes ophangen in je eigen tuin. En je kunt bloem- en kruidenmengsels inzaaien in je eigen tuin.  Er is nog geen éénduidig lijstje met de beste soorten. De meeste leveranciers hebben eigen mengsels gemaakt. Deze zijn via google makkelijk te vinden.

Vragen over het benevelen met XenTari

Wat doet het middel XenTari?

Dit is een bacteriepreparaat en bevat een algemeen voorkomende bacterie die de Eikenprocessierups bij het eten van eikenblad verlamt.

Welke / hoeveel bomen benevelen we preventief

We benevelen enkele honderden bomen 2x preventief. Dit doen we op zogenaamde hotspots. Dat zijn plekken waar veel mensen komen en waar de verwachte overlast het grootst is. 

Kan ik als particulier ook dit middel aanschaffen om de bomen in mijn tuin te benevelen?

Nee, daarvoor moet u een spuitlicentie hebben en dit middel is alleen toegestaan in het openbaar groen en niet bij particulieren.

Waarom is preventief benevelen niet meer mogelijk na half mei?

Dan is de werking niet meer optimaal. Het beste effect wordt verkregen als de rupsen nog jong zijn (nog voordat ze brandharen krijgen).

Is preventief benevelen schadelijk voor mens en dier?

We gebruiken het biologische bestrijdingsmiddel XenTari. Het middel is veilig voor mensen, huisdieren, eekhoorns, vogels, vissen (voor het geval het middel in het oppervlaktewater terecht komt) en bijen. Wel kan het middel schadelijk zijn voor andere rupsen. Dit is afhankelijk van het larvestadium waarin de rupsen zich bevinden.  Daarom zijn we terughoudend in het gebruik van dit middel.

Is het middel schadelijk voor grond- en oppervlaktewater?

Het middel heeft geen schadelijke effecten op het grond- of oppervlaktewater.

Kan ik, of kunnen mijn kinderen, tijdens het benevelen langslopen zonder deze bacterie binnen te krijgen?

Het middel is veilig voor de mens. Wel bestaat de kans dat mensen die langslopen tijdens het benevelen, in aanraking komen met het middel. We adviseren u daarom om de locatie tijdens het benevelen te mijden.