Het is verstandig om vooraf met uw buren of omwonenden over de door u gewenste gebiedsontwikkeling te overleggen. Daarmee kunt u problemen voorkomen. Buren of omwonenden kunnen het niet eens zijn met de door u gewenste gebiedsontwikkeling of wensen hebben over de gebiedsontwikkeling. Kijk eerst of u er samen uitkomt.

In de volgende situaties bent u altijd verplicht om met de omwonenden te overleggen over uw plannen:

  • bij een woningbouwplan met meer dan 25 woningen binnen het bestaand stedelijk gebied inclusief kernrandzones;
  • bij een woningbouwplan met meer dan 10 woningen in het buitengebied;
  • het realiseren / het vestigen of het uitbreiden van elk bedrijfsgebouw, waaronder ook begrepen sloop/nieuwbouw, ongeacht milieucategorie, gelegen buiten het bedrijventerrein Ekkersrijt, uitgezonderd 'een beroep of bedrijf aan huis';
  • het realiseren van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen en sport, waarbij de oppervlakte van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde meer bedraagt dan 500 m2;
  • het oprichten van windturbines;
  • het aanleggen van zonnevelden.

Van dit overleg met de omwonenden dient u een zogenaamd ‘Participatieverslag’ in te dienen (dit is een indieningsvereiste). Doet u dat niet, dan leidt dat tot een weigering van uw gebiedsontwikkeling.

Voor het opstellen van een ‘Participatieverslag’ maakt u gebruik van het Formulier participatieverslag’.

Soms kan het nodig zijn om meerdere malen te overleggen met uw omgeving, bijvoorbeeld omdat u uw plannen heeft aangepast of heeft uitgewerkt. Van ieder overleg ontvangen wij dan een apart ‘Participatieverslag’.

Wie zijn ‘omwonenden’?

Naast uw directe buren zijn dit degenen / belanghebbenden die zicht hebben op of invloed krijgen van uw gebiedsontwikkeling. Mocht u twijfelen of er niet uitkomen, dan helpen wij u. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die uw verzoek in behandeling heeft.

Vragen?

Heeft u na het lezen van alle informatie over gebiedsontwikkelingen toch nog vragen?
Neem dan contact op met het cluster ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen’ via mailadres row@sonenbreugel.nl  of telefoonnummer 0499-491491. Of met uw contactpersoon als deze al bij u bekend is.