Groenstroken en reststroken

Wat is het?

Reststroken zijn groenstroken die geen openbare functie (meer) hebben. Niet elke groenstrook is dus een reststrook. De gemeente biedt deze stroken waar mogelijk te koop aan voor direct aanwonenden.

Er zijn verschillende redenen waarom u gemeentegrond zou willen gebruiken. Bijvoorbeeld om uw tuin of woning te vergroten. Op dit moment worden veel groenstroken verhuurd aan particulieren. De gemeente heeft besloten om hier op termijn mee te stoppen en om zogenaamde reststroken aan particulieren te verkopen. Dit zijn groenstroken die geen openbare functie (meer) hebben.

Wat moet ik doen?

Verkoop van reststroken mogelijk

In 2015 is de gemeente begonnen met de verkoop van reststroken. Hiervoor wordt per wijk een kaart vastgesteld waarop alle verkoopbare reststroken zijn ingetekend. Het college heeft op19 december 2017 de kaart voor Breeakker (ten zuiden van de Nachtegaallaan), Son centrum en De Vloed vastgesteld. Begin 2018 zijn de kaarten met reststroken ook vastgesteld voor de wijk "t Zand. Daarmee zijn alle kaarten voor de hele gemeente klaar en beschikbaar. Sonniuspark valt buiten het project; hier worden geen reststroken aangewezen en verkocht. Hieronder kunt u doorklikken naar de beschikbare kaarten.

Reststrokenkaarten

Op de reststrokenkaarten kunt u zien welke reststroken zijn vastgesteld. U kunt op de kaart zien of u een strook die grenst aan uw perceel kunt kopen. De volgende reststrokenkaarten zijn beschikbaar:

Op de kaart is ook aangegeven welke bestemming (gebruiksmogelijkheden) wij aan deze strook willen geven (voorstel aan de gemeenteraad). Op dit moment hebben de reststroken nog een ‘openbare’ bestemming (meestal 'verkeer' of 'groen'), maar dit moet gewijzigd worden naar een ‘particuliere’ bestemming ('tuin' of 'wonen'). Op een later moment wordt dit via een aparte omgevingsplanprocedure voor alle verkochte reststroken geregeld.

Voor delen van de oude linten Veerstraat, Van den Elsenstraat, St. Genovevastraat is geen sprake van een planmatige opbouw. De onregelmatigheid is daar vaak juist een ruimtelijke kwaliteit. Om deze reden wordt voor deze straten op een later moment bekeken of aanpassing van eigendomsgrenzen met het openbaar gebied aan de orde is en zijn deze niet meegenomen in de reststrokenkaart.

De omvang en begrenzing van de reststroken zijn indicatief aangegeven op de kaart. Deze worden exact bepaald op het moment dat de reststrook verkocht wordt. Zo kunnen we rekening houden met bijvoorbeeld te behouden bomen of onderhoudsstroken voor watergangen en transformatorhuisjes. De kaarten zijn met zorgvuldigheid gemaakt aan de hand van de bij de gemeente bekende informatie. De gemeente behoudt zich het recht voor om van de kaart af te wijken wanneer sprake blijkt van een onbedoelde fout of wanneer nieuwe, nog niet bij ons bekende informatie, tot een andere beslissing zou moeten leiden.

Aanvraag koop/ huur reststrook

Wilt u een reststrook kopen? Vul dan het aanvraagformulier in:

Als u op dit moment een groenstrook van de gemeente huurt in één van deze wijken hebben wij enige tijd terug gevraagd een keuze door te geven voor de voortzetting van het gebruik van deze groenstrook. Op dit moment zijn wij bezig met het verwerken van deze reacties.

Voor de huurders in de delen van het Harde Ven en Breeakker waarvoor naar aanleiding van het raadsbesluit een reststrokenkaart is vastgesteld, is de optie om te kopen nu mogelijk toch aanwezig. Deze huurders ontvangen opnieuw persoonlijk bericht met de mogelijkheden voor hun situatie.

Contact

De organisatie Intersolum verzorgt de begeleiding en uitvoering van de reststroken voor de gemeente. Zij nemen contact met u op over uw aanvraag. U kunt Intersolum telefonisch bereiken op maandag en dinsdag (0499) 491 413. U kunt ook een e-mail sturen naar: groenstroken@sonenbreugel.nl.

Hoe werkt het?

Huur groenstroken

Vanuit het verleden zijn op veel plekken in de gemeente groenstroken verhuurd aan aangrenzende bewoners. Dit huurbeleid is door de gemeenteraad aangepast. Naast verkoop van de ingetekende en verkoopbare gronden wordt dit nieuwe huurbeleid nu ook uitgevoerd. Zo heeft de raad de huurprijzen verhoogd en wordt huur op termijn afgebouwd. Nieuwe huursituaties worden niet meer aangegaan maar bestaande huur kan in principe worden voortgezet totdat de gemeente de grond nodig heeft voor een publiek beleidsdoel.

Bestaande huurovereenkomsten worden vervangen door een nieuwe huurovereenkomst. Huurders kunnen kiezen of zij willen blijven huren, willen kopen (indien mogelijk) of het gebruik van de groenstrook willen beëindigen. In het laatste geval komt de grond terug in beheer bij de gemeente en wordt deze opnieuw ingericht als openbaar groen of, indien aan de orde, een andere publieke functie. Voor de wijze van herinrichting als openbaar groen wordt aangesloten bij de opzet van de wijk en/of straat, zodat dit past in het gewenste beeld. Impressies van de mogelijke nieuwe inrichting en beplanting zijn te zien. Op het moment dat de huur wordt opgezegd wordt een opleverdatum gegeven waarop de grond door huurder moet zijn vrijgemaakt van alle door de huurder aangebrachte tuininrichting (beplanting, bestrating, erfafscheidingen). In het Harde Ven en delen van de Breeakker mogen die struiken en bomen blijven staan welke in een dergelijke bosachtige omgeving van nature ook voorkomen. Voor de rest van de gemeente geldt ook dat bomen niet hoeven te worden verwijderd. De gemeente zal bij herinrichting bekijken of deze kunnen blijven staan of deze anders verwijderen.

Wat kost het?

In 2024 zijn de kosten € 163,- per m2. 

Houd rekening met eventuele bijkomende kosten (b.v. uitmeten van de grond, de kosten voor de notaris, het kadaster en belasting).