Wat is het?

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo streeft naar een transparante en actief openbaar makende overheid. Overheden zijn daarom verplicht om bepaalde categorieën informatie al uit eigen beweging openbaar te maken. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente, waarover de gemeente haar inwoners al informeert via persberichten, huis-aan-huisbladen en de website. De informatie die valt onder de in de Woo opgenomen categorieën wordt gefaseerd openbaar gemaakt.

Mogelijk is de informatie waar u naar opzoek bent al openbaar. Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Woo-verzoek maar een Who-verzoek in.

Wat moet ik doen?

Als u bij de gemeente met een beroep op de Wet open overheid (Woo) een verzoek wilt indienen om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek op verschillende manieren doen: online, mondeling of schriftelijk. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Aan wie moet u het verzoek richten?

Richt uw (schriftelijke) verzoek aan het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Wat moet u in het verzoek zetten?

Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat:

 • U moet het onderwerp (in vaktaal: de bestuurlijke aangelegenheid) of het document (als u het concrete document kent) noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn. Als het onderwerp niet voldoende specifiek is, zal de gemeente u vragen om het onderwerp te specificeren.
 • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is. De informatie die u wenst moet natuurlijk wel ergens zijn vastgelegd. Het hoeft daarbij overigens niet alleen over schriftelijke stukken te gaan. Ook geluidsbanden, films en foto's vallen onder de Woo.
 • Het moet gaan om informatie waarover de betreffende overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) beschikt.
 • De informatie die u opvraagt moet naar zijn aard verband houden met de publieke taak. Dit houdt in dat het kort gezegd moet gaan om een overheidskwestie. Het gaat dan over het beleid van de betreffende overheidsinstantie inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

Hoe lang duurt de behandeling van een Woo-verzoek?

Het bestuursorgaan moet uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, op uw Woo-verzoek beslissen. Juist daarom is het van belang om te zorgen dat u een bewijs heeft van de datum waarop u het verzoek heeft ingediend. De gemeente kan de termijn van 4 weken echter met 2 weken verlengen. In dat geval moet u van deze verlenging wel door de overheid op de hoogte worden gesteld voorafgaand aan het uitstel.

Toezending van de informatie

Als de overheid positief beslist op uw Woo-verzoek, wordt de door u gevraagde informatie in principe tegelijk met de beslissing aan u toegezonden. Let op: als er naar verwachting nog andere belanghebbenden betrokken zijn bij uw Wob-verzoek, dan gelden er andere termijnen.

Mag de overheidsinstantie mijn verzoek om informatie (Woo-verzoek) weigeren?

Als u bij de gemeente met een beroep op de Wet open overheid (Woo) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan zijn er in feite twee uitkomsten mogelijk:

 1. uw verzoek om informatie wordt ingewilligd
 2. uw verzoek om informatie wordt afgewezen

Uw verzoek om informatie wordt ingewilligd

Als de overheidsinstantie uw verzoek inwilligt, kunt u informatie op verschillende manieren krijgen:

 • U ontvangt een kopie van de gevraagde documenten of de letterlijke inhoud van een document, geluidsband, film of andere gegevensdragers.
 • U wordt uitgenodigd om de documenten in te komen zien.
 • U ontvangt een uittreksel of een samenvatting van de inhoud.
 • U ontvangt informatie uit documenten of andere gegevensdragers.

Uw verzoek om informatie wordt afgewezen

Niet elk Woo-verzoek om informatie wordt automatisch ingewilligd. Hoewel als uitgangspunt geldt dat alle informatie van de overheid openbaar is, zijn er een aantal uitzonderingssituaties waarop de gemeente zich zou kunnen beroepen.

Er zijn kortweg twee soorten uitzonderingscategorieën:

 1. De absolute uitzonderingsgronden. Dat wil zeggen dat uw verzoek om informatie in deze gevallen altijd zal worden geweigerd.
 2. De relatieve uitzonderingsgronden. Dat wil zeggen dat de overheidsinstantie afhankelijk van het geval kan beslissen de informatie wel of niet te verstrekken.

Hoe werkt het?

De Wet open overheid heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Om welke informatie gaat het? 

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 1. wet- en regelgeving
 2. organisatiegegevens
 3. raadsstukken
 4. bestuursstukken
 5. stukken van adviescolleges
 6. convenanten
 7. jaarplannen en -verslagen
 8. Wob / Woo-verzoeken
 9. onderzoeken
 10. beschikkingen
 11. klachten

De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals:

 • organisatiegegevens,
 • raadsstukken en
 • collegebesluiten.

Deze zijn terug te vinden op de website.

Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

Wat kost het?

In het algemeen is een verzoek aan de gemeente om bepaalde informatie te verstrekken kosteloos. Wel kan de gemeente bepaalde kosten (leges) in rekening brengen voor het maken van kopieën of het verstrekken van een uittreksel etc. in verband met uw (Woo-) verzoek.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.