Direct regelen

DigiD linkVergunning aanvragen

Wat is het?

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online(externe link) een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Milieuregels

Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende:

  • - verwerken van afval
  • - geluidsniveau van uw bedrijf
  • - gebruik van energie
  • - vervuiling van water, bodem en lucht

Wat moet ik doen?

  1. Een omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit is een beschikking van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet milieubeheer.
  2. Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.
  3. Het handelen zonder omgevingsvergunning en het handelen in strijd met de vergunning is strafbaar.
  4. Of u een omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit is te vinden door de vergunningencheck te doen. Zie daar voor "Vergunning aanvragen".

Mogelijk gelden er algemene milieuregels voor uw bedrijfstak op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM), kortweg Activiteitenbesluit, en kunt u volstaan met een melding. Aan de hand van een door u in te vullen vragenboom via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u voor de oprichting en/of verandering van uw bedrijf een melding in moet dienen of een milieuvergunning moet aanvragen. Zie aimonline(externe link).

Voor een aanvraag omgevingsvergunning(externe link) voor milieuactiviteit kunt u kiezen uit particulier of bedrijf. De aanvraag kunt u, met de bijlagen, bij de gemeente digitaal indienen via genoemde website of een papieren versie uitdraaien en deze via de post naar de gemeente toesturen of aan de balie op het gemeentehuis afgeven.

Het aanvragen voor een omgevingsvergunning voor milieuactiviteit kunt u online(externe link) regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD(externe link). eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning(externe link) aan.

Voordat u een aanvraag doet kunt u eerst de vergunningencheck doen. Deze is vindt u op www.omgevingsloket.nl/vergunningencheck(externe link). Na deze check blijkt of u wel of geen vergunning nodig heeft. Het kan ook zijn dat u een of meerdere deelvergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld naast milieu ook slopen, bouwen of kappen. U kunt deze aanvragen dan tegelijk in één aanvraag doen. Wilt u een milieumelding samen indienen met andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten, zoals bijvoorbeeld bouwen, dan gaat die melding op in de aanvraag om omgevingsvergunning voor de bedoelde deelactiviteiten.

Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert, is het belangrijk om uw plannen vooraf goed met de gemeente te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met uw casemanager milieu bij de gemeente, de heer Jan van den Braak: (0499) 491 491.