Omgevingsplan aanpassen

Wat is het?

In een omgevingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het omgevingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

 • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
 • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
 • Mogen wegen worden aangelegd?
 • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
 • Welke bouwregels gelden er, voor bijvoorbeeld de (ver)bouw van een pand?

Als u grond of gebouwen anders wilt gebruiken dan in het omgevingsplan toegestaan is, dan kan de gemeente daar in sommige gevallen aan meewerken. Dat kan door een afwijking toe te staan met een afwijkingsprocedure of met het wijzigen van het omgevingsplan. De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan een afwijking of wijziging van een omgevingsplan.

Wat moet ik doen?

U kunt via het online omgevingsloket raadplegen of uw plan past binnen het omgevingsplan. Standaard Ontwerpomgevingsplannen maken we kenbaar via overheid.nl

Meer informatie over ontwikkelingsgebieden kunt u vinden op de pagina woningbouwlocaties en via de lokale bladen. 

Blijft het onduidelijk wat de mogelijkhden zijn? Dan kunt u een afspraak maken met Team RED, cluster Ruimtelijke ordening via (0499) 491491. 

Initiatiefvoorstel

Indien uw plan afwijkt van het omgevingsplan kunt u een initiatiefvoorstel indienen. Dan onderzoeken we de haalbaarheid van uw plan. U krijgt een principe-uitspraak van het college van burgemeester en wethouders of zij wel of niet bereid is medewerking te verlenen aan uw plan. Dit is geen bindend advies, niet voor u en niet voor de gemeente. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met met Team RED, cluster Ruimtelijke ordening via (0499) 491491.

Wijzigen of afwijken

Wanneer u iets van plan bent, wat niet in het omgevingsplan past, dan kunt u het beste contact opnemen met Team RED, cluster Ruimtelijke ordening via (0499) 491491. Wanneer u een afspraak heeft, vragen wij u de volgende documenten mee te nemen:

 • omschrijving bouwvoornemen
 • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
 • situatietekeningen en/of plattegrond.

Het is mogelijk om (onder bepaalde voorwaarden) af te wijken van het omgevingsplan of het omgevingsplan te wijzigen. Wanneer het omgevingsplan wordt gewijzigd, betekent dit dat een nieuw omgevingsplan wordt opgesteld. In de procedure voor het opstellen van een nieuw plan worden de volgende stappen gezet:

 • ontwerpomgevingsplan: dit plan ligt 6 weken ter inzage in het gemeentehuis en op de website voor omgevingsplannen. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze (schriftelijk of mondeling) in te dienen.
 • na de inzageperiode (van 6 weken) stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het omgevingsplan vast. De gemeente kan afwijken van deze termijn.
 • vastgesteld omgevingsplan: het vastgestelde omgevingsplan ligt opnieuw 6 weken ter inzage. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, of een goede reden hebben waarom ze dat niet hebben gedaan, kunnen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • het omgevingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er geen beroep is ingesteld, is het omgevingsplan onherroepelijk.
 • als er beroep is ingesteld bij de Raad van State beslist de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state binnen zes tot twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn (afhankelijk van de procedure).

Omgevingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure

Nieuwe omgevingsplannen die in voorbereid worden en in prodecure zijn, publiceren we op onze website en Onssonenbreugel.nl. Zolang de inzagetermijn nog niet is gesloten, is het mogelijk om te reageren.

Wat kost het?

Leges 2024: € 3276,-