Aanwezig:
Jos de Bruin, locoburgemeester
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.

Afwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
John Frenken, wethouder
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder

1. Niet openbare besluitenlijst en openbare besluitenlijst d.d. 3 augustus 2021 / Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

2. Start procedure ontwerp bestemmingsplan "Breugel, Akkerpad'' / John Frenken

In juli 2020 is tussen de gemeente en ontwikkelaar Hendriks Coppelmans een anterieure overeenkomst en een koop- en samenwerkingsovereenkomst voor het woningbouwproject Akkerpad gesloten voor de bouw van acht woningen. Vervolgens is in september 2020 voor de buurt rondom het Akkerpad een informatieavond gehouden. In de periode daarna zijn met verschillende bewoners gesprekken gehouden om hun vragen te beantwoorden. In het voorjaar van dit jaar is stedenbouwkundig bureau Antea Group opdracht gegeven een ontwerpbestemmingsplan op te stellen. Dit ontwerp is nu gereed en ligt voor ter vaststelling. Daarna kan voor het ontwerpplan de procedure gestart worden. De eerste stap is publicatie en ter inzage leggen van het ontwerp.

Het college besluit:

  1. het ontwerpbestemmingsplan "Breugel, Akkerpad" vast te stellen;
  2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure in het kader van de mogelijkheid voor de indiening van zienswijzen.

3. Nieuwe aanpak Duurzaamheidsprijzen / Paul van Liempd

De duurzaamheidsprijzen in 2020 zijn niet uitgereikt vanwege de verscherpte Coronamaatregelen. Tevens bleek uit evaluatie van de voorgaande jaren dat de inzendingen voor de prijzen minimaal waren. Daarom is besloten om dit jaar een nieuwe aanpak te maken voor het organiseren en uitreiken van de duurzaamheidsprijzen in 2021. In de nieuwe aanpak zijn een aantal regels versoepeld om inschrijven aantrekkelijker te maken. Er is onderscheid gemaakt tussen de jeugd- en volwassenenprijs.

Het college besluit:

  1. de nieuwe aanpak voor de duurzaamheidsprijzen 2021 vast te stellen;
  2. de raad te informeren via een memo over de nieuwe aanpak van de duurzaamheidsprijzen.

4. Procesbesluit / Paul van Liempd

De Stichting GGzE heeft de gemeente Son en Breugel gedagvaard. De dagvaarding is betekend via advocatenkantoor Dirkzwager N.V., huisadvocaat van de gemeente Eindhoven. De dagvaarding gaat over de gecontracteerde producten Beschermd wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding (OZL). Het college besluit om verweer te voeren in deze procedure en aan advocaten van Dirkzwager N.V. en enkele medewerkers van de gemeente Eindhoven volmacht te verlenen om de gemeente Son en Breugel te vertegenwoordigen.

Het college besluit om het procesbesluit vast te stellen.