Aanwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
Jelle de Jong, wethouder
Jan Boersma, wethouder
Steven Grevink, wethouder
Jeroen Wesselink, secretaris

1. Interne -niet openbare- besluitenlijst en openbare besluitenlijst d.d. 6 september 2022 - Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

2. Interne -niet openbare- besluitenlijst en openbare besluitenlijst d.d. 30 augustus 2022 - Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3. Interne -niet openbare- besluitenlijst en openbare besluitenlijst d.d. 23 augustus 2022 - Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

4. Concept Collegeprogramma 2022-2026 - Hans Gaillard

Als uitwerking van het bestuursakkoord is een collegeprogramma opgesteld. Het concept hiervan kan met de gemeenteraad besproken worden, waarna het college de definitieve versie
kan vaststellen. Het collegeprogramma bevat ongeveer 125 concrete actiepunten die in de jaarschijven 2022-2026 uitgevoerd worden. Bij het programma zitten 2 bijlagen: een planningstabel en een relatiematrix.

Het college besluit het concept van het Collegeprogramma Son en Breugel 2022-2026 onder begeleiding van de aanbiedingsbrief ter informatieve bespreking aan de gemeenteraad voor te
leggen.

5. Nieuwbouw Braecklant - Jelle de Jong

Het college stemt in met de planontwikkeling van een wijkcentrum, mogelijk in combinatie met een kleinschalig gezondheidscentrum, op de huidige locatie van Braecklant.
 

6. Verzoek wijzigen bedrijfswoning naar plattelandswoning Airborneweg 29 - Jelle de Jong

Het voorstel is in principe in te stemmen met het principeverzoek/initiatiefvoorstel voor de locatie Airborneweg 29. Het gaat hier om een tweede bedrijfswoning op ‘Agrarisch’ bestemde
gronden. Feitelijk is de bedrijfswoning (per-ceelnummer 7) kadastraal afgesplitst van het agrarisch bedrijf (perceelnummer 8). Initiatiefnemer wenst de bedrijfswoning om te zetten naar
plattelandswoning.

Het college besluit in principe in te stemmen met het principeverzoek/initiatiefvoorstel tot omzetting van de bedrijfswoning naar een plattelandswoning aan de Airborneweg 29 te Son en
Breugel.

7. Omgevingswet; informatieve en beeldvormende sessies raad m.b.t. te nemen raadsbesluiten - Jelle de Jong

De komende maanden dienen door de gemeenteraad keuzes gemaakt te worden in relatie tot - en in het kader van de Omgevingswet. Om de gemeenteraad hierop goed voor te bereiden,
wordt de raad tijdens de informatieve bijeenkomst op 26 september 2022 nader geïnformeerd over en voorbereid op deze te maken keuzes. Daarna volgen de stappen van ‘beeldvorming’,
‘oordeelsvorming’ en ‘besluitvorming’ voor eind van dit jaar. De informatieve bijeenkomst omvat enerzijds het delen van verdere achtergrondinformatie over de betekenis van de
Omgevingswet. Anderzijds geeft het een beeld van die activiteiten die we met de gemeenteraad gaan doen om voor 01 januari 2023 te komen tot een aantal benodigde
besluiten. De raad wordt in de informatieve en beeldvormende sessie nog niet gevraagd om keuzes te maken.

Het college besluit om de raadsleden uit te nodigen voor een informatieve bijeenkomst op 26 september 2022 en beeldvormende sessie op 20 oktober 2022 om in gesprek te gaan over
de aspecten van de Omgevingswet waarover de raad in 2022 besluiten dient te gaan nemen. 


8. Nieuwbouw BuitensteBinnen en uitbreidingen Bloktempel/Ruimte - Steven Grevink

In september 2020 is besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van BuitensteBinnen (voorheen de Krommen Hoek en Regenboog) en de uitbreidingen voor de
Bloktempel en de Ruimte. Sinds deze tijd is er een kostenstijging bij bouw- en infraprojecten. Deze bouwkostenstijging geldt ook voor onderwijshuisvestingsprojecten. Daarnaast spelen er
nog een aantal specifieke zaken waar extra krediet voor nodig is, zoals verlenging van tijdelijke huisvesting voor BuitensteBinnen en aanpassingen aan de openbare ruimte voor de
verschillende locaties. Het gaat om een extra gevraagd krediet van €766.905,- voor BuitensteBinnen en om €417.167,- voor de Bloktempel/Ruimte.

Het college besluit:

 • de raad voor te leggen om aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €766.905,- voor de nieuwbouw van BuitensteBinnen uitgesplitst naar:
 1. €589.696,- voor de overschrijding van aanbesteding
 2. €55.000,- voor de verlenging van de tijdelijke huisvesting
 3. €122.209,- voor de aanpassingen aan de openbare ruimte
 • de raad voor te leggen om het college toestemming te geven voor een overschrijding van maximaal 15% van de investeringskosten ten behoeve van aanpassingen aan de openbare
 • ruimte te verantwoorden in de eerstvolgende BERAP;
 • de raad voor te leggen om aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €417.167,- voor de uitbreidingen van de Bloktempel/Ruimte uitgesplitst naar:
 1. €336.167,- voor de verwachte overschrijding van de normvergoeding 2022
 2. €30.000,- voor voorzieningen voor waterberging bij de Bloktempel
 3. €50.000,- voor aanpassingen aan de Brink bij de Ruimte voor fietsparkeren
 • de raad voor te leggen om het college toestemming te geven voor een overschrijding van maximaal 5% van de investeringskosten ten behoeve van de normvergoeding 2022 voor de uitbreidingen te verantwoorden in de eerstvolgende BERAP;
 • de kapitaallasten van deze investeringen (jaarlijks €40.086,-) vanaf 2025 ten laste te brengen van het gemeentelijk resultaat;
 • het raads- en commissievoorstel nieuwbouw BuitensteBinnen en uitbreidingen Bloktempel/Ruimte voor te leggen aan de raad.

9. Adviesvraag ASD voor integraal beleidskader armoede en schuldhulpverlening - Steven Grevink

Het college heeft een integraal beleidskader armoedebeleid en schuldhulpverlening opgesteld. In juni 2021 is een de Nota Armoedebeleid voor de periode 2021-2024 aan de gemeenteraad
aangeboden. Op 15 juli 2021 bespreekt de gemeenteraad de Nota Armoedebeleid 2021-2024 beeldvormend en concludeert dat het voorstel nog niet gereed is voor oordeelsvorming en
besluitvorming. In het najaar van 2021 is een raadswerkgroep gestart met het ontwikkelen van een visie op armoedebeleid. In maart 2022 is deze visie vastgesteld. De visie is uitgewerkt in
een integraal beleidskader welke nu voor ligt.

Het college besluit:

 • in te stemmen met het integrale beleidskader armoedebestrijding en schuldhulpverlening;
 • het integrale beleidskader armoedebestrijding en schuldhulpverlening ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein.