Aanwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
John Frenken, wethouder
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris

1. Niet openbare en openbare besluitenlijst d.d. 6 juli 2021 / Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

2. Principeverzoek Lieshoutseweg 3 / John Frenken

Eigenaren van het pand Lieshoutseweg 3 in Breugel willen graag hun pand splitsen en daarmee een woning toevoegen. Hiervoor hebben ze een principeverzoek ingediend. Het betreft een cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij aan de rand van de kern. Dit kan met een wijzigingsplan en onder verkeerskundige en cultuurhistorische voorwaarden kan meegewerkt worden aan dit verzoek.

Het college besluit:

 • onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het splitsen van de cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij aan de Lieshoutseweg 3;
 • de initiatiefnemer te verzoeken op basis hiervan het plan uit te werken in een (ontwerp)wijzigingsplan;
 • hiervoor met initiatiefnemer een nog op te stellen anterieure overeenkomst te sluiten.

3. Agenda Bestuur van Dienst Dommelvallei d.d. 20 juli 2021 / Hans Gaillard

In het dagelijks Bestuur van Dienst Dommelvallei hebben de burgemeester en gemeente-secretaris van de deelnemende gemeenten zitting. Tussen de gemeenten en Dienst Dommelvallei is afgesproken dat de agenda en bijbehorende stukken vooraf ter kennisname in de collegevergaderingen worden behandeld.

Het college neemt kennis van de agenda van het Dagelijks Bestuur van Dienst Dommelvallei van 20 juli 2021.

4. Politieke Avond en de lijst van toezeggingen raadsvergadering d.d. 15 juli 2021 / Hans Gaillard

Het college bespreekt de stukken die voor de politieke avond van 15 juli 2021 zijn geagendeerd.


5. Regionaal Woningbehoefteonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) 2021 / John Frenken

Op 1 juli 2021 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Wonen van het SGE ingestemd met de uitkomsten van het regionale woningbehoefteonderzoek SGE. Dit onderzoek komt voort uit de Woondeal. Het onderzoek geeft inzicht in de regionale en lokale woningbehoefte in de periode tot 2040. In het Poho Wonen SGE is afgesproken om dit voorstel uiterlijk 13 juli a.s. in alle negen colleges van de SGE gemeenten te behandelen. Ook vanwege het gelijktijdig informeren van alle negen betrokken gemeenteraden en persmoment 14 juli 2021.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het regionaal woningbehoefteonderzoek SGE en de oplegnotitie die Stec Groep en ABF Research hebben opgesteld;
2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief en de raad te informeren via deze RIB.

6. Herijking gemeentefonds / Jan Boersma

Het college neemt kennis van de voorgelegde brief als reactie op het herijkingsvoorstel en stemt in deze te laten versturen namens de colleges van Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo.

7. Verkeerstellingen / Paul van Liempd

Het college besluit om in te stemmen met:
1. het met ingang van 2022 uitvoeren van periodieke verkeerstellingen op 13 locaties in Son en Breugel;
2. deelname aan de provinciale raamovereenkomst collectieve inwinning van verkeerstellingen;
3. het tekenen van de volmacht door het college en de burgemeester waarmee de provincie wordt gemachtigd de verkeerstellingen namens Son en Breugel aan te besteden.

8. Tariefstelling gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering / Paul van Liempd

Omwille van de tariefdiscussie tussen gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming/ jeugdreclassering en gemeenten is een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Omdat dit onderzoek niet leidde tot overeenstemming is de Jeugdautoriteit ingeschakeld. De bevindingen van de Jeugdautoriteit leiden tot het voorstel om de tarieven voor de GI’s op te hogen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Daarnaast leveren gemeenten aan de GI Jeugdbescherming Brabant een additionele bijdrage in 2021 en 2022, zodat JBB de benodigde verbeteringen in de bedrijfsvoering kan doorvoeren.

Het college besluit:

 • in te stemmen met het ophogen van de huidige voor de GI’s met gemiddeld 4,7%, waarnaast 2% opslag voor risicobeheersing en 2% opslag voor innovatie, met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021;
 • in te stemmen met de additionele bijdrage aan Jeugdbescherming Brabant, omwille van het op gang krijgen van verbeteringen in de bedrijfsvoering, ter hoogte van €5.129 in 2021 en €917 in 2022;
 • de extra kosten in 2021 van € 20.021,- voor te leggen aan de Raad via de 2e berap en deze te laten landen op FCL 6682000 Gedwongen kader;
 • de extra kosten voor 2022 van € 20.300,- voor te leggen aan de Raad via de begroting en deze te laten landen op FCL 6682000 Gedwongen kader;
 • formeel in te stemmen met de tekst van de reeds verzonden RIB.

9. Vaststellen subsidie muziekonderwijs / Jos de Bruin

In april 2021 is de subsidieregeling muziekonderwijs 2021 door het college vastgesteld. Met deze regeling is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor groepslessen. Het college stelt jaarlijks de maximale subsidie vast.

Het college besluit:

 • de maximale subsidie voor groepslessen per 1 augustus 2021 vast te stellen op €100,-;
 • de maximale subsidie voor individuele muzieklessen per 1 augustus 2021 vast te stellen op €402,-.

10. Aanpak vervanging dak Sporthal De Landing / Jos de Bruin

Het college besluit:

 • Strukton de opdracht te geven het uitvoeren van de eerste fase van de advies-werkzaamheden voor de bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden voor de renovatie van het dak van Sporthal De Landing;
 • de kosten daarvan te betrekken bij de 2e Berap 2021;
 • de gemeenteraad te informeren via de RIB tekst.