Aanwezig:

Hans Gaillard, burgemeester
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.

Afwezig
John Frenken, wethouder

 

1. Niet openbare besluitenlijst en openbare besluitenlijst d.d. 7 september 2021 / Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlisten vast.

2. Actualisering Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost / Hans Gaillard

De huidige Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is van kracht sinds 1 januari 2014. Het is goed hierin een aantal (wets)technische aanpassingen door te voeren.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur VRBZO van 7 juli 2021 is besloten de actualisering bij de deelnemende gemeenten in procedure te brengen.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het Raadsvoorstel Actualisering Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarin het volgende beslispunt aan de raad wordt voorgelegd:
  1.  het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
 2. in te stemmen met het, via de agendacommissie, voorleggen van het raadsvoorstel aan de raad in de beeldvormende politieke avond van 7 oktober 2021;
 3. in te stemmen met het, na de verlening van toestemming door de raad, treffen van een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost volgens de conceptregeling.

3. Ontwerpbestemmingsplan Keske ong Breugel en anterieure overeenkomst / John Frenken

Het college stemde op 15 september 2020 in met het principeverzoek voor het realiseren van één vrijstaande woning of twee aaneengesloten woningen achter Van der Elsenstraat 28 te Breugel aan het Keske ong. Om de kosten van dit plan te verhalen en de uitgangspunten te bekrachtigen ligt nu de anterieure overeenkomst voor en de vraag om deze aan te gaan en het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Het college besluit:

 1. de anterieure overeenkomst met kenmerk 190117 aan te gaan met initiatiefnemer en de zakelijke inhoud van de overeenkomst te publiceren;

het ontwerpbestemmingsplan "Breugel; Keske ong", met plan IDN NL.IMRO.0848.BP406BREUGEL-ON01 ter inzage te leggen, nadat de overeenkomst door alle partijen ondertekend is.

4. Beslissing op bezwaar tegen het niet snoeien van een boom / Jan Boersma

Een inwoner heeft te horen gekregen dat een gemeenteboom naast haar tuin niet wordt gesnoeid. Op 4 juni 2021 ontvang het college een bezwaarschrift van deze inwoner. De bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Het college besluit:

 1. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. voor de motivering van het besluit te verwijzen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie

5. Afvalstoffenverordening en toestemming toetreding gemeenschappelijke regeling Blink / Paul van Liempd

De huidige afvalstoffenverordening is door de gemeenteraad vastgesteld in 2004. De verordening voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Daarom wordt de afvalstoffenverordening geactualiseerd. Tegelijkertijd vraagt het college van de gemeenteraad onder voorbehoud formeel toestemming om te mogen toetreden aan de gemeenschappelijke regeling Blink.

Het college besluit:

 1. de afvalstoffenverordening ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraden en colleges van de deelnemende gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling Blink;
 2. de gemeenteraad formeel om toestemming te vragen om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Blink

6. Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 / Hans Gaillard

In het Samenwerkingsakkoord 2019 – 2022 van de Metropoolregio Eindhoven is opgenomen om tot en met het jaar 2020 ervaring op te doen met de vernieuwde governance en op basis daarvan in 2021 een aangepaste Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen. Met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling is de juridische basis in lijn met de manier van samenwerken, zoals die sinds de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 in de praktijk vorm heeft gekregen.

Het college besluit:

 1. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven;
 2. anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven;
 3. tot het voorleggen van het raadsvoorstel aan de raad in de beeldvormende politieke avond van 7 oktober 2021.

7. Coronamaatregelen kermis(attracties) 2021 / Hans Gaillard

De kermis staat gepland van 8 t/m 12 oktober 2021. Voor de locatie met kermisattracties is het aantal attracties alsook de geldende coronamaatregelen onzeker en daarmee de te verwachten bezoekersaantallen. Er zijn twee opties om de bezoekersaantallen te reguleren.
De gemeente wordt gevraagd aan te geven of één of beide (sub)opties akkoord zijn en zodoende het eventueel verstrekken van de evenementenvergunning op dit punt niet in de weg zal staan.

Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de optie van een gereguleerde opzet van de locatie met kermisattracties (met hekken eromheen inclusief tellen bij toe/uitgang) voor rekening van de organisatie/exploitanten;
 2. akkoord te gaan met een optie van een voor het publiek 'vrij toegankelijke opzet' van de locatie met kermisattracties (zonder hekken eromheen) als de 1,5 meter maatregel vervalt per 17 september 2021 en geen andere beperkende maatregelen gelden;

voor een kinderkermis (met verkoopzaken) en van een beperkte omvang, akkoord te gaan met een voor het publiek 'vrij toegankelijke opzet' van de locatie met kermisattracties (zonder hekken eromheen) waarbij de bezoekersaantallen gereguleerd worden met een protocol zoals gebruikt is door de gemeente Zutphen.

8. Raadsbesluit intrekken verordening precariobelasting 2021 / Jan Boersma

Vanwege Covid-19 (corona) moest de horeca tot eind april dicht blijven. Hierdoor zijn er in die periode ook geen terrassen opgesteld. In mei mochten de terrassen enkel overdag open en na mei hebben de horecaondernemers nog steeds te maken met de 1,5 metermaatschappij.
Er kunnen minder tafels en stoelen geplaatst worden of terrassen zijn in grootte uitgebreid.
Al deze maatregelen hebben uiteraard ook financiële gevolgen voor de ondernemers. Voorgesteld wordt om ondernemers enige financiële verlichting te geven met het niet heffen van de precariobelasting.

Het college stemt in met het conceptraadsvoorstel voor het intrekken van de verordening precariobelasting 2021.
 

9. Beantwoording schriftelijke vragen VVD / Paul van Liempd

Op 25 augustus 2021 zijn er door de fractie VVD schriftelijke vragen aan de raad gesteld over bosbeheer door Bosgroep Zuid. In de voorgelegde brief worden deze beantwoord.
Het college stemt in met beantwoording schriftelijke vragen VVD.