Aanwezig:
Jos de Bruin, locoburgemeester
John Frenken, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.
Afwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder

1. Wob-verzoek / John Frenken

Op 16 juni 2021 ontvangt het college een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er wordt verzocht om aantekeningen, e-mailcorrespondentie, sms- en whatsapp berichten, audio/beeldopnames en verslagen van gesprekken met en door een aantal ambtenaren. Het verzoek is getoetst aan de Wob.

Het college besluit:

  • een beslissing te nemen op het Wob-verzoek;
  • de documenten openbaar te maken, m.u.v. persoonsgegevens op grond van artikel 10 lid 2 onder e van de Wob en m.u.v. persoonlijke beleidsopvattingen op grond van artikel 11 lid 1 van de Wob, conform de beslissing.

2. Gunningsadvies aanbesteding illuminatie Kerktoren en Oude Raadhuis / Jan Boersma

De aanbestedingsprocedure voor het aanstralen van de kerktoren en het oude raadhuis te Son is afgerond. Van de aanbesteding is een proces verbaal van opening opgemaakt. De aanbesteding is begeleid door onze adviseur Nobralux, zij hebben een gunningsadvies opgesteld. Installatiebedrijf Konings Verlichtingstechniek heeft met de laagste prijs ingeschreven.

Het college besluit:

  • het gunningsadvies voor de Illuminatie kerktoren en oude raadhuis vast te stellen;
  • de werkzaamheden te gunnen aan Konings Verlichtingstechniek uit Ravenstein, voor een bedrag van € 68.315,- exclusief BTW.

3. (Her)ontwikkelingslocatie Begoniastraat; vragen VOOR U! bomenkap Begoniastraat / John Frenken

De fractie VOOR U! heeft op 22 juli 2021 een aantal vragen gesteld m.b.t. de bomenkap voor de realisatie van de woningen aan de Begoniastraat.

Het college besluit om voor de beantwoording van de vragen d.d. 22 juli 2021 m.b.t. de bomenkap aan de Begoniastraat te verwijzen naar het eerder gegeven antwoord van 30 april 2021 dat vervolgens in Notubox is geplaatst.