Aanwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
John Frenken, wethouder
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.

1. Niet openbare besluitenlijst en openbare besluitenlijst 13 juli 2021 / Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijst vast.

2. Erfgoedbeleid en bestemmingsplan Cultuurhistorie / John Frenken

Om te voldoen aan de verplichtingen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Erfgoedwet, is in samenspraak met Monumentenhuis Brabant, de heemkunde-kring en de monumentencommissie de beleidsnotitie “ Erfgoedbeleid" opgesteld. Het ‘Erfgoedbeleid’ is vertaald naar het ontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorie” zodat het een toetsingskader vormt voor nieuwe ontwikkelingen. Op 13 oktober 2020 heeft het college besloten de concepten vrij te geven voor de zienswijzenperiode. Als reactie op het ontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorie” zijn er vijf zienswijzen ingediend. Van deze vijf is er één zienswijze niet ontvankelijk omdat het geen inhoud bevat. Een gedeelte van zienswijze één wordt overgenomen en de overige zienswijzen worden niet overgenomen. Daarnaast wordt er ambtelijk een aanpassing aan het plan gedaan op eigen initiatief en op basis van de ambtelijke reactie van Rijkswaterstaat (RWS). Ter afronding van dit proces kunnen het Erfgoedbeleid en het bestemmingsplan ‘Cultuurhistorie’ voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden worden.

Het college besluit:

 • de raad voor te stellen de beleidsnotitie ‘Erfgoedbeleid’ vast te stellen;
 • de raad voor te stellen de reactie op de zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorie”, welke notitie geacht wordt deel uit te maken van dit besluit, over te nemen en vast te stellen;
 • de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” met planidentificatie “NL.IMRO.0848.BP152ERFGOED-VA01“gewijzigd vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen.

3. 2de aansluiting Ekkersrijt: Rapportage en Voorverkenning / Jan Boersma

Na een intensief traject samen met de gemeente Eindhoven heeft adviesbureau Movares de voorverkenningsfase – om te komen tot een tweede aansluiting Ekkersrijt – afgerond. Hiertoe heeft Movares een eindrapportage opgeleverd, dat ter vaststelling wordt aangeboden. De rapportage is tevens de opmaat om de verkenningsfase op te starten.

Het college besluit:

 • in te stemmen met de rapportage van de Voorverkenning;
 • de gemeenteraad hierover separaat met een Raadsinformatiebrief (RIB) te informeren.

4. Regeling klachten en sancties leerlingenvervoer / Paul van Liempd

De gemeente kan nadere regels stellen over de klachtenafhandeling en het opleggen van sancties bij wangedrag in het aangepast leerlingenvervoer. De huidige regeling is vanwege praktijkervaringen en de overgang naar een nieuwe vervoerder geactualiseerd.

Het college besluit:

 • in te stemmen de ‘Regeling klachten en sancties in het aangepast leerlingenvervoer Son en Breugel’;
 • de ‘Regeling sancties in het aangepast leerlingenvervoer 2012’ in te trekken.

5. Bestuursovereenkomst bibliotheek 2021-2024 / Jos de Bruin

Het bibliotheekwerk in de gemeentes Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel wordt door Bibliotheek Dommeldal uitgevoerd op basis van een bestuursovereenkomst. Daarin staan de kwantitatieve en kwalitatieve afspraken tussen de vier partijen beschreven en zij is gesloten voor de periode 2016-2019. De overeenkomst is verlengd tot 1 juli 2021 zodat er eerst een visie op bibliotheekwerk ontwikkeld kon worden. Het college wordt gevraagd om akkoord te gaan met de nieuwe bestuursovereenkomst op basis van de nieuwe visie op bibliotheekwerk.

Het college besluit akkoord te gaan met de bestuursovereenkomst van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo en de Stichting Basisbibliotheek Dommeldal met betrekking tot de uitvoering van het bibliotheekwerk in de periode 2021-2024.

6. Politieke Avond en de lijst van toezeggingen raadsvergadering 22 juli 2021 / Hans Gaillard

Het college bespreekt de stukken die voor de politieke avond van 22 juli 2021 zijn geagendeerd.
7.JB Doorstart 2de aansluiting Ekkersrijt: Tussenstap en Verkenning en 2 RIB'en
Om tijdig de visievorming, in de vorm van de Verkenning voor het project 2de aansluiting Ekkersrijt, af te kunnen ronden is versnelling in de procesgang en beperking van de doorlooptijd noodzakelijk.

Het college besluit:

 • de inkoopstrategie verkenning 2de aansluiting Ekkersrijt vast te stellen en adviesbureau Movares opdracht te geven voor de Verkenning, inclusief de Tussenstap van het project 2de aansluiting Ekkersrijt;
 • de gemeenteraad met een Raadsinformatiebrief te informeren over stand van zaken van de Bundelrouteprojecten;
 • de gemeenteraad met een Raadsinformatiebrief te informeren over de afronding van de Voorverkenning en de versnelling in de procesgang.

8. Verkoop en aankoop grond bij entree Ekkersrijt / Jan Boersma

Het college besluit ca 1277 m2grond te verkopen aan Bakker Ontwikkeling B.V. ten behoeve van de ontwikkeling aan Ekkersrijt 4000 en ca 69 m2grond te kopen van de heer Bakker ten behoeve van de aanleg van een voetpad.

Het college stemt in met:

 • de verkoop van ca 1277 m2grond aan de heren Bakker/Mast tegen een bedrag van € 220,- m2k.k., ten behoeve van de ontwikkeling aan Ekkersrijt 4600 zoals nader beschreven in de adviesnota inzake dit initiatief (de anterieure overeenkomst);
 • het vergoeden van de kosten tot een maximum van € 55.000- voor het verleggen van de riolering en een bijdrage van € 5.500,- te betalen voor de kosten van Kragten als toezichthouder
 • de aankoop van ca 69 m2grond tegen een bedrag van € 220,- m2waarbij de bijkomende kosten voor rekening van Bakker/Mast komen, ten behoeve van de aanleg van een voetpad langs weg 4000;
 • de koop- en verkoop overeenkomst waarin een en ander is vastgelegd.

9. Aanwijzen loco-secretaris / Paul van Liempd

De vervanging van de gemeentesecretaris dient geborgd te zijn binnen de organisatie. In afstemming met het team Sturing en coaching is het voorstel om per 20 juli 2021 een aanpassing door te voeren in de aanwijzing van de vervangers, mede als gevolg van de afwezigheid van een Stuco lid. Bij één vervanger is sprake van een tijdelijke situatie.

Het college besluit als vervangers van de gemeentesecretaris aan te wijzen, gelet op artikel 106 van de Gemeentewet, ingaande 20 juli 2021 voor de duur van de afwezigheid van S. de Jong:

 • eerste vervanger, mevrouw G.D.M.H. Bom – van Leeuwen, lid team Sturing en coaching;
 • tweede en tijdelijke vervanger, de heer F.A. van Gorp, senior beleidsmedewerker.

10. Addendum inkoopstrategie Wmo begeleiding / Paul van Liempd

Gelet op de signalen van aanbieders dat de tarieven voor Wmo dagbesteding ontoereikend zouden zijn heeft het inkoopteam een addendum opgesteld met de aangepaste tarieven. Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangepaste tarieven zoals opgenomen in het bijgevoegde addendum.

Het college stemt met het addendum bij de in november 2020 door het college vastgestelde Inkoopstrategie begeleiding Wmo.