Aanwezig:
John Frenken, locoburgemeester
Jan Boersma, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.
Afwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
Paul van Liempd, wethouder

1. Beoordeling uitgaven 2020 raadsfracties / Hans Gaillard

De raadsfracties ontvangen jaarlijks een bedrag van € 1.000,- per fractie als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Volgens de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 is dit bedrag bedoeld om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de fractie te versterken. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks of de gedane uitgaven hieraan voldoen. De fracties hebben aangegeven waaraan zij de ontvangen bijdrage over 2020 hebben besteed. Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel van de voorzitter en de griffier van de raad, waarin wordt geconcludeerd dat de uitgaven passen binnen het doel waarvoor de bijdrage bedoeld is.

Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel “Beoordeling uitgaven raadsfracties 2020” van de voorzitter en de griffier van de raad en besluit het voorstel voor te leggen aan de raad via de Politieke Avonden.

2. Verzoek wijziging bestemming St. Hubertuslaan 3 / John Frenken

De eigenaar, tevens bewoner, van de bedrijfswoning aan de St. Hubertuslaan 3 (perceel kadastraal bekend als Son en Breugel E 1336) wenst de bestemming voor deze woning van ‘Bedrijf’ met functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ te wijzigen naar een reguliere woon-bestemming. Deze gewenste planologische wijziging komt overeen met het feitelijk gebruik ter plaatse. Eigenaar is namelijk niet langer eigenaar van het bedrijf, de autohandel Nordic Auto BV, op zijn kadastraal eigendom aan de St. Hubertuslaan 1. De woning is derhalve niet functioneel gebonden aan het bedrijf op hetzelfde perceel.

Het college besluit:

  1. in te stemmen met het in overeenstemming brengen van de feitelijke situatie aan de St. Hubertuslaan 3 met de planologische situatie door bij de voorbereiding van het ‘omgevingsplan Son en Breugel’ de huidige bestemming ‘bedrijfswoning’ te wijzigen naar de enkelbestemming ‘Wonen’;
  2. de eigenaar van dit besluit op de hoogte te stellen overeenkomstig de conceptbrief.

3. Erfgoedbeleid en bestemmingsplan Cultuurhistorie / John Frenken

Om te voldoen aan de verplichtingen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Erfgoedwet, is in samenspraak met Monumentenhuis Brabant, de heemkunde-kring en de monumentencommissie de beleidsnotitie “ Erfgoedbeleid" opgesteld. Het ‘Erfgoedbeleid’ is vertaald naar het ontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorie” zodat het een toetsingskader vormt voor nieuwe ontwikkelingen. Op 13 oktober 2020 heeft u besloten de concepten vrij te geven voor de zienswijzenperiode. Als reactie op het ontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorie” zijn zes zienswijzen ingediend. Van deze zes is één zienswijze niet ontvankelijk omdat het geen inhoud bevat. Een gedeelte van zienswijze 1 wordt overgenomen en de overige zienswijzen worden niet overgenomen. Daarnaast wordt er ambtelijk een aanpassing aan het plan gedaan op eigen initiatief en op basis van de ambtelijke reactie van Rijkswaterstaat (RWS). Ter afronding van dit proces kunnen het Erfgoedbeleid en het bestemmingsplan ‘Cultuurhistorie’ voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden worden.

Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen de beleidsnotitie ‘Erfgoedbeleid’ vast te stellen;
  2. de raad voor te stellen de reactie op de zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorie”, welke notitie geacht wordt deel uit te maken van dit besluit, over te nemen en vast te stellen;
  3. de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” met planidentificatie “NL.IMRO.0848.BP152ERFGOED-VA01“gewijzigd vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen.

4. Beslissing op bezwaar tegen beslissing Wob-verzoek / Paul van Liempd

Op 16 maart 2021 besluit het college om twee documenten openbaar te maken in het kader van een Wob-verzoek over de evaluatie van de werkwijze van het gemeentenieuws c.q. gemeentepagina zoals beschreven in de meerjarenbegroting 2021 – 2024. Op 19 maart 2021 ontvangt het college een bezwaarschrift van de bezwaarmaker tegen bovengenoemd besluit. De bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Het college besluit:

  1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten;
  3. voor de motivering van het besluit te verwijzen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie.

5. Gedeeltelijk herstel vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied; herziening 2017' / John Frenken

De gemeenteraad heeft op 10 januari 2019 het bestemmingsplan 'Buitengebied; herziening 2017' vastgesteld. Tegen de vaststelling van dat plan zijn drie beroepen ingediend. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (de Afdeling) heeft op 19 mei 2021 over alle beroepen uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2021:1053). Voor één beroep geldt deze uitspraak als einduitspraak. Deze is in opdracht van de Afdeling verwerkt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied; herziening 2017’ met planidentificatie ‘NL.IMRO.0848.BP820BUITENGEBIED-VA02’ en als zodanig digitaal beschikbaar gesteld. Voor twee beroepen heeft de Afdeling met toepassing van de ‘bestuurlijke lus’, een tussenuitspraak gedaan. In de tussenuitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen om binnen 20 weken na de uitspraak enkele geconstateerde gebreken in het bestemmingsplan te herstellen via de zogenoemde bestuurlijke lus. Dit is gedaan in het herstelde bestemmingsplan ‘Buitengebied; herziening 2017’ met planidentificatie ‘NL.IMRO.0848.BP820BUITENGEBIED-VA03’. De Afdeling zal in de einduitspraak beoordelen of de gemeenteraad de geconstateerde gebreken genoegzaam heeft hersteld. Is dat het geval, dan zal het ‘herstel’-bestemmingsplan in stand gelaten kunnen worden.

Het college besluit ingevolge de opdracht van de Raad van State van 19 mei 2021, de raad voor te stellen om het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied; Herziening 2017” d.d. 10 januari 2019 aan te passen, overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.