Aanwezig:
Jelle de Jong, locoburgemeester
Jan Boersma, wethouder
Steven Grevink, wethouder
Jeroen Wesselink, secretaris
Afwezig:
Hans Gaillard, burgemeester

1. Interne (niet openbare) besluitenlijst en openbare besluitenlijst d.d. 18 oktober 2022 / Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

2. Rib inzake jeugdbescherming Brabant / Steven Grevink

Het college besluit de voorgelegde tekst over ‘stand van zaken Jeugdbescherming Brabant’ vast te stellen en op te nemen in de eerstvolgende raadsinformatiebrief.

3. Wijzigingsplan "Buitengebied; Hooijdonk 7" / Jelle de Jong

Het bestemmingsplan buitengebied biedt de mogelijkheid om de bestemming “bedrijf” om te zetten naar “wonen”. Initiatiefnemer wil daar gebruik van maken. Een deel van de bestemming
wordt omgezet naar wonen, het overige deel naar “natuur”. Hiermee wordt bijgedragen aan doelen van gemeente, waterschap en provincie. Het is nu aan het college om het plan vrij te
geven voor de procedure.”

Het college besluit:

 • de anterieure overeenkomst met kenmerk 1411650 aan te gaan met initiatiefnemer en de zakelijke inhoud van de overeenkomst te publiceren;
 • het ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied; Hooijdonk 7" met plan IDNNL.IMRO.0848.BPW831BUITENGEBIED-ON01 voor een periode van zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen, nadat de overeenkomst door alle partijen ondertekend is.

4.  Reparatie en onderhoud op de accommodatie van De Corridor / Jelle de Jong

In dit advies is de bekostiging van reparatie en onderhoudswerkzaamheden op de accommodatie van De Corridor aan de orde.

Het college besluit in te stemmen met het betalen van de kosten voor vervanging van 8 led-schijnwerpers à € 19.100,- (excl. BTW).

5. Tijdelijke huisvesting van activiteiten van De Bongerd in Het Vestzaktheater en de airdome / Jelle de Jong

Om de activiteiten die plaatsvinden in De Bongerd tijdens de nieuwbouw door te kunnen laten gaan, wordt tijdelijke huisvesting aangeboden in de ballonhal/airdome van stichting Kunstgras
en bij het Vestzaktheater. De exploitatie van beide accommodaties is in dit voorstel aan de orde.

Het college besluit in te stemmen met:

 • de in het advies voorgestelde financiering van het bewegingsonderwijs;
 • de in bijlage opgenomen exploitatieovereenkomst van de airdome;
 • de in bijlage opgenomen exploitatieovereenkomst van het Vestzaktheater.

6. Kredietvotering tijdelijke huisvesting sporthal De Bongerd / Jelle de Jong

Op vrijdag 30 september jl. is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de afronding van het onderzoek naar de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van De Bongerd.
Na nader onderzoek is gebleken dat in het raadsvoorstel ‘kredietvotering nieuwbouw De Bongerd’ het hiervoor geraamde bedrag van € 600.000,- voor de tijdelijke huisvesting niet is
meegenomen in de kredietvotering door de gemeenteraad op 22 juli 2021.

Het college besluit:

 • de tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van De Bongerd te bestempelen als brandzaak;
 • in te stemmen met het beschikbaar stellen van het krediet ter hoogte van € 600.000,- voor de tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van De Bongerd;
 • om de financiële gevolgen via voorgelegd addendum op de 2e Bestuursrapportage 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

7. Voortgang reststroken project / Jan Boersma

Het college wordt periodiek, door middel van de verslagen, geïnformeerd over de voortgang van het reststrokenproject.

Het college besluit:

 • kennis te nemen van de verslagen opgemaakt naar aanleiding van het periodiek projectteam overleggen met de portefeuillehouder Jan Boersma;
 • kennis te nemen van de financiële status van het project;
 • de gemeenteraad middels de voorgelegd RIB te informeren over de voortgang.

8. Grondverhuur De Rooy - Ekkersrijt / Jan Boersma

In 1988 heeft de Agglomeratie Industriepark Ekkersrijt het perceel B2471, gelegen aan de oostzijde van de A50, verhuurd aan G.M. de Rooy & Zn. De huurovereenkomst is in 1993
geëindigd. Na lange juridische procedures is afgesproken dat G.M. de Rooy & Zn het perceel tot uiterlijk 1 augustus 2011 om niet mag gebruiken. Dit is eenmalig verlengd tot 1 augustus 2012 In verband met het tijdelijk faciliteren van Ikea gedurende de verbouwing van de winkel en bouw van de parkeergarage. Daarna heeft de gemeente voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 nieuwe afspraken gemaakt en vastgelegd in een huurovereenkomst. Voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023 willen we opnieuw een huurovereenkomst aan gaan met G.M. de Rooy & Zn.

Het college besluit:

 • het perceel B2471, ter grootte van 25.440 m2, voor een periode van 1 jaar te verhuren aan G.M. de Rooy & Zn met de ingangsdatum van 1 januari 2023;
 • in stemmen met de concept huurovereenkomst perceel B2471 te Son en Breugel.

9. Rib groot onderhoud 17 septemberplein / Jan Boersma

Er gaat groot onderhoud uitgevoerd worden aan het 17 septemberplein. Middels de voorgelegde rib-tekst wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd.

Het college besluit de voorgelegde tekst over 'groot onderhoud 17 septemberplein' vast te stellen en op te nemen in de raadsinformatiebrief van 28 oktober 2022.

10. Grondexploitatie Centrum Son / Jan Boersma

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de grondexploitatie voor het centrum van Son vast te stellen. De grondexploitatie voor het Centrum van Son is op 6 oktober 2022 in een
beeldvormende bijeenkomst besproken. Naar aanleiding van de beeldvormende bijeenkomst zijn de beslispunten van het raadsvoorstel gewijzigd. Vandaar dat het college opnieuw wordt
gevraagd om in te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel en deze oordeelsvormend voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel en de grondexploitatie voor het centrum van Son.