Aanwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.
Afwezig:
John Frenken, wethouder

1. Niet openbare besluitenlijst en openbare besluitenlijst d.d. 20 juli 2021 / Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

2. Akte van cessie VRBZO NL Truckkartel / Hans Gaillard

De Europese Commissie heeft in 2016 vastgesteld dat onder leveranciers van vrachtwagens kartelvorming heeft plaatsgevonden. Benadeelden (waaronder gemeenten en Veiligheidsregio’s vanwege aangekochte brandweervoer-tuigen) kunnen schade verhalen. VRBZO lift mee in een gecoördineerde deelname aan de massaclaim van NL Truck-kartel. Voor het vervolg van de procedure is een overeenkomst tussen gemeente en VRBZO nodig. De overeenkomst is een vervolg op het collegebesluit tot machtiging van en voorlopige cessie aan VRBZO van 2 januari 2019.

Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met VRBZO, voor verkoop/koop en stille cessie van een vordering op naam (ex art 3:94 lid 3 BW) inzake het truckkartel bij aangeschafte nieuwe brandweervoertuigen in de periode van 1997 tot 2011.

3. Aanpak Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) 2021 / Paul van Liempd

Het Ministerie van BZK heeft op 9 maart 2021 een positieve beschikking gegeven op het ingediende plan van Son en Breugel voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). De gemeente heeft € 208.821,- ter beschikking gekregen voor de uitvoering van het plan van aanpak. Met de aanpak gaan we een aantal activiteiten organiseren in 2021 en 2022 om het nemen van energiebesparende maatregelen te stimuleren bij koop- en huurwoningen.

Het college besluit om:

 • in te stemmen met het plan van aanpak van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) 2021;
 • vaststellen van de ‘Subsidieregeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) 2021” en hiervoor een bedrag van € 152.932,- (incl. btw) ter beschikking te stellen;
 • de opdracht te verlenen aan Winst uit je woning en de overeenkomst tussen de gemeente Son en Breugel en Winst Uit je Woning vast te stellen;
 • om de Operationeel Directeur van Winst Uit Je Woning te mandateren voor de uitvoering van de ‘Subsidieregeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) 2021”;
 • om de raad te informeren via een memo.

4. Verhuur tennishal HTC / Jos de Bruin

HTC Tennis wil de huidige tennishal voor een langere periode verhuren aan een derde partij. Deze wil er padelbanen in realiseren. In de privatiseringsovereenkomst is bepaald dat voor verhuur het college toestemming dient te verlenen. In dit voorstel wordt geadviseerd de gevraagde toestemming te verlenen.

Het college besluit:

 • HTC Tennis toestemming te verlenen voor de verhuur van de bestaande tennishal aan een derde partij voor uitsluitende de realisatie van padelbanen;
 • HTC hierover schriftelijk te informeren door ondertekening van de conceptbrief.

5. Selectiefase inschrijving realisatie De Bongerd / Jos de Bruin

Voor de realisatie van de nieuwe Bongerd heeft het college op 1 juni 2021 een inkoopstrategie vastgesteld. Daarin is de keuze gemaakt een aanbestedingstraject in te gaan op basis van Design en Build. In de eerste fase van dat traject is voorzien in een selectiefase om te komen tot maximaal 5 gekwalificeerde aanbieders. Het college heeft tevens op 1 juni besloten het besluit voor de selectiefase niet te mandateren. Voorgesteld wordt de 5 in dit voorstel genoemde aanbieders een aanbieding te laten uitbrengen voor de gunningsfase.

Het college besluit:

 • de vijf geselecteerde partijen toe te laten tot de gunningsfase;
 • in te stemmen met de rangorde van de afgevallen aanbieders op de reservelijst mocht een van de vijf geselecteerde partijen afvallen voor 1 september 2021.

6. Verkoop grond aan Prodrive /Jan Boersma

Prodrive heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een nieuw bedrijfspand op Ekkersrijt ong. (voormalig Betonson terrein). Voor de realisatie van dit nieuwe bedrijfspand heeft Prodrive verzocht om circa 1.053m2 te kopen van de gemeente.

Het college besluit:

 • in principe medewerking te verlenen aan de verkoop van een deelperceel ter grootte van 1.053m2 van een perceel kadastraal bekend is als Son en Breugel sectie B nummer 2854 aan J.V. Beheer B.V. voor een grondprijs van €216,50 p/m2 voor de realisatie van een nieuw bedrijfspand onder de voorwaarde dat Prodrive instemming krijgt van het Waterschap, DPO en de overige beheerders van Kabels en Leidingen in het gebied;
 • de definitieve koop- en verkoopovereenkomst wordt na vergunning verlening aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

7. Energiecoach voor huurders / Paul van Liempd

Samen met de woningbouwcorporaties wil de gemeente de subsidieregeling voor kleinschalige energiebesparende maatregelen versterken door een pilot te starten met een energiecoach voor huurders. Huurders kunnen gratis energieadvies krijgen van een energiecoach. De energiecoaches kijken samen met bewoners naar hun energie-verbruik. Op basis hiervan geeft de coach/adviseur praktische tips om energie te besparen.

Het college besluit om de aanpak “energiecoach voor huurders” vast te stellen.