Aanwezig:
Paul van Liempd, locoburgemeester
Jan Boersma, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.

Afwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
John Frenken, wethouder

1. Niet openbare besluitenlijst en openbare besluitenlijst d.d. 27 juli 2021 / Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

2. Nieuwe achtervangovereenkomst WSW / John Frenken

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw borgt leningen van woningcorporaties. WSW betaalt dit uit eigen kapitaal. Dat kapitaal kan worden aangevuld door obligo bij alle deelnemende corporaties op te halen. Pas wanneer dat onvoldoende is, komen Rijk en gemeenten als achtervanger in beeld om renteloze leningen te verstrekken. Er ligt een nieuwe achtervangovereenkomst voor met betrekking op nieuwe achtervangovereenkomsten, met een aantal wijzigingen die de positie van WSW ten opzichte van deelnemende corporaties en de achtervangers verduidelijken. Op verzoek van de VNG wordt voor nieuwe leningen ook de verdeling van de tweede 25% achtervang veranderd. In plaats van 1 gemeente staan alle gemeenten in de achtervang waar een corporatie bezit heeft, naar rato van de marktwaarde van dat bezit. Dit voorkomt scheve verdelingen tussen gemeenten. Voor bestaande leningen verandert er niks in de verdeling, maar worden wel enkele algemene veranderingen aangekondigd.

Het college besluit:

  1. in te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst (met terugwerkende kracht) vanaf 1 augustus 2021 en deze door de (loco) burgemeester te laten ondertekenen;
  2. kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd.

3. Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek om bijzondere bijstand / Paul van Liempd

Op 8 maart 2021 besluit het college om het verzoek om bijzondere bijstand in de kosten van woontoeslag af te wijzen. Op 19 april 2021 ontvangt het college een bezwaarschrift van de bezwaarmakers tegen bovengenoemd besluit. De bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Het college besluit:

  1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten;
  3. voor de motivering van het besluit te verwijzen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie.

4. Stichting Kunstgras HTC lening vervanging kunstgrasveld / Jos de Bruin

Voor de aanleg van een waterveld ter vervangingen van een bestaand kunstgrasveld wordt aan de Stichting Kunstgras HTC een lening verstrekt van € 320.000,-. Hiervoor dient de raad een besluit te nemen.

Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen aan de Stichting Kunstgras HTC een rentedragende lening te verstrekken voor de aanleg van een waterveld ter vervanging van het huidige kunstgrasveld;
  2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel.