Aanwezig:
John Frenken, locoburgemeester
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.
Afwezig:
Hans Gaillard, burgemeester

 

1. Bezwaar last onder dwangsom / Hans Gaillard

Op 9 april 2021 besluit het college om aan bezwaarmaker een last onder dwangsom op te leggen. Op 13 mei 2021 ontvangt het college een bezwaarschrift van de bezwaarmaker tegen bovengenoemd besluit. De bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Het college besluit:

 1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te laten;
 3. voor de motivering van het besluit te verwijzen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie.

2. Besluiten in mandaat genomen week 35 2021 / Hans Gaillard

Het college wordt periodiek geïnformeerd over besluiten die in mandaat zijn genomen. Het overzicht bevat besluiten die namens het college of de burgemeester zijn genomen.

Het college neemt kennis van het overzicht besluiten in mandaat genomen week 35 2021.

3. Beleidsnota Openbaar Groen 2021 / Jan Boersma

Het vigerende groenbeleidsplan uit 2013 is aan herziening toe. De voorgelegde nota geeft hieraan invulling. Deze wordt nu aan de raad aangeboden om te behandelen als oordeelsvormend en later als besluitvormend stuk.

Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen:

 1. beleidsnota Openbaar Groen 2021 vast te stellen;
 2. in te stemmen met de financiële consequenties;
 3. grens bebouwde kom in relatie tot de wet Natuurbescherming vast te stellen. Kaartbeeld ‘20210222 grens bebouwde kom in relatie tot wet Natuurbescherming’ opgesteld d.d. 22-2-2021, vervangt daarmee de ‘grens boswet’ vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 29-5-1980.

4. Beslissing op bezwaar niet voldoende kunnen vaststellen identiteit / Hans Gaillard

Op 1 april 2021 besluit het college om een verzoek tot inzage in verwerkte persoonsgegevens niet in behandeling te nemen. Op 11 mei 2021 ontvangt het college een bezwaarschrift van de bezwaarmaker tegen bovengenoemd besluit. De bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Het college besluit:

 1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te laten;
 3. voor de motivering van het besluit te verwijzen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie.

5. Herontwikkeling Ruysdaelstraat 2: aanpassing randvoorwaarden en uitgangspunten onderdeel woonbeleid n.a.v. motie / John Frenken

Op 22 juli 2021 heeft de raad een motie 'extra randvoorwaarde beschermd wonen locatie Ruysdaelstraat' aangenomen. Voor de verdere planuitwerking door Woonstichting 'thuis dient door uw college een besluit genomen te worden of deze motie wordt overgenomen, wat dan leidt tot een verdere aanpassing van de op 8 juni 2021 vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Voorgesteld wordt uitvoering te geven aan de motie, met de aantekening dat dit alleen geldt voor woningzoekenden thans woonachtig of met een binding aan Son en Breugel.

Het college besluit:

 1. aanpassing van de op 8 juni 2021 voor de ontwikkelingslocatie Ruysdaelstraat 2 vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten, onderdeel 'woonbeleid' waarbij:
  a. de zinsnede "… bij een 2e verhuring zijn deze wooneenheden beschikbaar voor alle woningwoningzoekenden …" wordt geschrapt;
  b. de bepaling "… de betreffende 20 wooneenheden zijn, zo lang als nodig is, beschikbaar voor de doelgroep (woningzoekenden met een 24-uurs permante zorgbehoefte met WLZ-indicatie)…" wordt toegevoegd;
  c. de bepaling "… als woningzoekenden met een 24-uurs permanente zorgbehoefte met WLZ-indicatie te beschouwen 'de woningzoekenden thans woonachtig in Son en Breugel en de woningzoekenden die (tijdelijk) elders wonen maar waarvan de 1e lijns familie in Son en Breugel woont' …" wordt toegevoegd;
 2. Woonstichting 'thuis hier schriftelijk over te informeren.

6. RIB aankoop agrarische grond in Sonniuswijk / John Frenken

Het college heeft op 3 augustus jl. kennisgenomen van de definitieve overeenstemming over de aankoop van agrarische grond in Sonniuswijk voor een bedrag van € 4.650.000,--. Afgesproken is de raad hiervan zo snel als mogelijk daar van in kennis te stellen. Dat kan door middel van een raadsinformatiebrief.

Het college besluit:

 • de tekst voor de raadsinformatiebrief met betrekking tot de aankoop van agrarische grond vast te stellen;
 • deze tekst toe te voegen aan de eerstvolgende raadsinformatiebrief.

7. Verzoek ondersteuning Coronafonds / Paul van Liempd

Er is verzocht om een tegemoetkoming op basis van het Coronafonds. Het Coronafonds is ingesteld om in bijzondere individuele gevallen een tegemoetkoming toe te kennen. Het moet gaan om gevallen waarbij geen aanspraak kan worden gemaakt op andere regelingen. Beoordeeld is dat de indiener van het verzoek wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op basis van het Coronafonds omdat er geen andere mogelijkheden openstaan.

Het college besluit het verzoek om een tegemoetkoming op basis van het Coronafonds toe te wijzen.

8. Eenmalige subsidie Buiten de Lijntjes / Jos de Bruin

De theatergroep Piepschuim heeft de gemeente Son en Breugel benaderd voor een mogelijke subsidieaanvraag voor een voorstelling over klimaatverandering. De theatergroep vraagt subsidie aan voor het ontwikkeltraject en de eerste uitvoeringen in Son en Breugel. De voorstelling past goed binnen de strategie op duurzaamheid en geeft inwoners de kans om kennis te maken met cultuur. Het college wordt voorgesteld om een eenmalige subsidie van € 7.000 toe te kennen en te dekken uit de reserve rijkscompensatie coronacrisis en dit te betrekken bij de tweede bestuursrapportage 2021.

Het college besluit:

 1. een eenmalige subsidie van € 7.000 voor de voorstelling “Buiten de Lijntjes” toe te kennen;
 2. de eenmalige subsidie te dekken uit de reserve rijkscompensatie coronacrisis en dit te betrekken bij de tweede bestuursrapportage 2021.