Aanwezigen:

Hans Gaillard, burgemeester
John Frenken, wethouder
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Harry Meeuwsen, secretaris a.i.

1. Inkoopstrategie Sociaal Medische Advisering (SMA) / Paul van Liempd

Met een aantal regiogemeenten (Dommelvallei +, BOV en Kempengemeenten), de gemeente Maashorst en de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk is een inkooptraject in gang gezet voor Sociaal Medische Advisering. Door het inkoopteam is een inkoopstrategie opgesteld die aan alle deelnemende gemeenten wordt voorgelegd ter vaststelling. In de Inkoopstrategie worden de randvoorwaarden en het te doorlopen inkooptraject beschreven.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de beslispunten zoals opgenomen in de Inkoopstrategie Sociaal Medische Advisering 2022 e.v.;
 2. mandaat te verlenen aan:
 • het inkoopteam voor het controleren en vaststellen van alle aanbestedings-documenten, waaronder ook de nota(‘s) van inlichtingen en het gunningsadvies;
 • de gemeentesecretaris voor het ondertekenen van het gunningsadvies;
 • de concerninkoper Bizob voor het ondertekenen van de reguliere correspondentie en de afwijzingsbrieven en de gunningsbrief.

2. Niet openbare en openbare besluitenlijsten d.d. 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 2021 / Hans Gaillard

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3. Actualisatie verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften 1999 / Hans Gaillard

De huidige Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften 1999 is op 15 december 1999 vastgesteld door de gemeenteraad. De verordening is inmiddels verouderd en is toe aan een actualisatie.

Het college besluit de actualisatie van de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften 1999 voor te leggen aan de gemeenteraad middels een beeldvormende bijeenkomst.

4. Programma Politieke Avond 9 september 2021 / Hans Gaillard

Het college neemt het programma voor de Programma Politieke Avond op 9 september voor kennisgeving aan.

5. Reactie op ingebrekestelling inzake het niet tijdig nemen van een verkeersbesluit / Hans Gaillard

Het college heeft van Stichting Platform Keelbos een ingebrekestelling ontvangen wegens het niet tijdig nemen van een beslissing. Stichting Platform Keelbos stelt dat het college niet tijdig een verkeersbesluit heeft genomen voor het afsluiten van de parkeerplaats aan de Hoberglaan. Het college heeft echter geen aanvraag ontvangen voor het nemen van een dergelijk verkeersbesluit. Er is daarom geen dwangsom verschuldigd.

Het college besluit:

 1. een beslissing te nemen op de ingebrekestelling van Stichting Platform Keelbos;
 2. dat er geen dwangsom verschuldigd is wegens het niet tijdig nemen van een beslissing.

6. Onderwijshuisvesting basisscholen Regenboog/Krommen Hoek en Ruimte/Bloktempel inclusief kinderopvang Korein / Jos de Bruin

 1. Basisscholen de Regenboog/Krommen Hoek
 • In september 2020 heeft de Raad besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de Regenboog/Krommen Hoek. Op 10 december 2020 zijn in een collegebesluit de normbedragen van 2020 aangepast naar die van 2021. Echter is door VNG nog een extra aanpassing gedaan in de indexering van 2021. Dit betekent een extra krediet van €227.576,- .
 • De Krommen Hoek dient te worden gesloopt. In eerste instantie was voorzien dat de sloopbegeleiding vanuit onze eigen personeelsformatie zou plaatsvinden. Door ziekte moet de sloopbegeleiding alsnog worden uitbesteed. Hiermee is een bedrag van €7.752,- gemoeid.
 • Op 15 juni 2021 is door het college besloten om, vooruitlopend op het raadsbesluit, akkoord te gaan met het benodigde extra krediet van €146.434,- voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen de Regenboog en de Krommen Hoek. De eerder beoogde noodlokalen bleken onvoldoende geoutilleerd voor het basisonderwijs. De Raad zal hierover echter nog haar fiat moeten verlenen.
 1. Basisscholen de Ruimte/Bloktempel
  In september 2020 heeft de Raad tevens besloten om krediet beschikbaar te stellen voor een gezamenlijke uitbreiding op 1 locatie van 600m2 voor basisschool De Ruimte en basisschool De Bloktempel. De aanvraag voor 1 locatie was op verzoek van het college. Deze locatie zou als overloop moeten fungeren voor beide scholen. De poging van beide schoolbesturen om hierin gezamenlijk op te trekken is niet succesvol gebleken. De redenen hiervoor zijn:
 • De uitbreidingsbehoefte met 7 lokalen is met 600m2 in een “stand alone” gebouw ontoereikend. Het BVO dat daarbij hoort bedraagt 1015m2 vanwege de benodigde secundaire ruimtes. Het samen optrekken wordt bovendien gehinderd doordat beide scholen met verschillende schoolsystemen werken (projectmatig vs klassikaal onderwijs).
 • Basisschool de Ruimte geeft er om efficiency reden de voorkeur aan om de gewenste uitbreiding binnen het bestaande gebouw te realiseren, door de kinderopvang te verplaatsen naar een nieuw te bouwen buurpand.
 • Oppositie tegen een sub-locatie vanuit de MR en ouders van de Bloktempel leerlingen Vanwege een uitloop in planning verzoeken de schoolbesturen om de termijn voor het krediet te verlengen en de jaarlijkse indexering toe te passen op het moment van aanbesteding. Het bedrag behorend bij de indexering volgt dan mettertijd. Bij de berekening van de vorige krediet aanvraag is een omissie geconstateerd die gecorrigeerd dient te worden. Deze heeft betrekking op de berekeningssystematiek bij nieuwbouw en/of uitbreiding. De omissie en de wens voor uitbreiding op twee locaties betekenen samen dat er een extra krediet van € 590.340,80 benodigd is.

Kinderopvang/ BSO

Er is extra huisvesting aangevraagd voor uitbreiding op beide locaties ten behoeve van kinderopvang. In totaal gaat het om een uitbreiding van 252m2 + 70m2 buitenruimte voor de kinderdagopvang. Het gaat hierbij om een investering van €647.613,- om de extra uitbreiding voor de kinderdagopvang te realiseren. Daarnaast is er nog extra huisvesting aangevraagd voor een multifunctionele ruimte voor uitbreiding op beide locaties ten behoeve van dubbelgebruik van onderwijs en BSO. In totaal gaat de uitbreiding voor de multifunctionele ruimte om een uitbreiding van 205m2. Het gaat hierbij om een investering van €519.456,-.

De investeringen in kinderopvang en BSO zullen voor resp. 100% en 50% vanuit de opbrengst huurinkomsten worden terugbetaald.

Basisscholen de Regenboog/Krommen Hoek.

Ten behoeve van de vervangende nieuwbouw dient het bestaande schoolgebouw van de Krommen Hoek te worden gesloopt. Voor het uitbesteden van de sloopbegeleiding is een bedrag van €7.752,- nodig. Daarnaast is op 15 juni 2021 door het college besloten om, vooruitlopend op het raadsbesluit, akkoord te gaan met het benodigde extra krediet van €146.434,- voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen de Regenboog en de Krommen Hoek. De Raad zal hierover echter nog een besluit moeten nemen.

In september 2020 heeft de Raad besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de Regenboog/Krommen Hoek. Op 10 december 2020 zijn in een collegebesluit de normbedragen van 2020 aangepast naar die van 2021. Echter is door VNG nog een extra aanpassing gedaan in de indexering van 2021. Dit betekent dat er extra geld beschikbaar gesteld moet worden om het verschil op te vangen. Door de extra ophoging in de normbedragen van 2021 is extra krediet van €227.576,- nodig om het verschil op

te vangen. Ten behoeve van de vervangende nieuwbouw dient het bestaande schoolgebouw van De Krommen Hoek te worden gesloopt. Voor het uitbesteden van de sloopbegeleiding is een bedrag van €7.752,- nodig. Daarnaast is op 15 juni 2021 door het college besloten om, vooruitlopend op het raadsbesluit, akkoord te gaan met het benodigde extra krediet van €146.434,- voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen de Regenboog en de Krommen Hoek. De Raad zal hierover echter nog een besluit moeten nemen.

Basisscholen de Ruimte/Bloktempel

In september 2020 heeft de Raad tevens besloten om krediet beschikbaar te stellen voor een gezamenlijke uitbreiding op 1 locatie van 600m2 voor basisschool de Ruimte en basisschool de Bloktempel. Vanwege een uitloop in planning verzoeken de schoolbesturen om de termijn voor het krediet te verlengen. Aanvullend hierop is verzocht om de jaarlijkse indexering toe te passen op het moment van aanbesteding. Ook is er bij de berekening een omissie geconstateerd die gecorrigeerd dient te worden. Daarnaast hebben beide schoolbesturen aangegeven dat bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat uitbreiding op 1 locatie bestuurlijk niet haalbaar is. De schoolbesturen hebben vervolgens aangegeven beide op eigen locatie te willen uitbreiden. De ophoging van de normbedragen, correctie van de omissie en de wens voor uitbreiding op twee locaties betekenen samen dat er een extra krediet van € 590.340,80 nodig is om dit verschil op te vangen.

Bovendien is er nog extra huisvesting aangevraagd voor uitbreiding op beide locaties ten behoeve van kinderopvang. In totaal gaat het om een uitbreiding van 252m2 + 70m2 buitenruimte voor de kinderdagopvang. Het gaat hierbij om een investering van €647.613,- om de extra uitbreiding voor de kinderdagopvang te realiseren. Daarnaast is er nog extra huisvesting aangevraagd voor een multifunctionele ruimte voor uitbreiding op beide locaties ten behoeve van dubbelgebruik van onderwijs en BSO. In totaal gaat de uitbreiding voor de multifunctionele ruimte om een uitbreiding van 205m2. Het gaat hierbij om een investering van €519.456,-. De Raad zal over de tijdelijke huisvesting op de locatie van de Regenboog en bovengenoemde punten betreft: de uitbreiding van de Ruimte/Bloktempel op twee locaties, de extra uitbreiding voor de kinderdagopvang en de extra uitbreiding voor de multifunctionele ruimte een besluit moeten nemen. Het college heeft besloten dit in een raadsvoorstel voor te leggen. Na besluitvorming zullen de rode aanpassingen omgezet worden in definitieve tekst.

Het college besluit:

 1. om de nieuw geïndexeerde normbedragen 2021 en de financiële gevolgen voor de Regenboog/Krommen Hoek door te voeren;
 2. in te stemmen met het extra benodigde krediet van €227.576,- voor de Regenboog/Krommen Hoek, de kapitaallasten te dekken uit het begrotingssaldo. en deze te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025;
 3. in te stemmen met het extra benodigde krediet van €7.752,- voor de sloopbegeleiding van de Regenboog/Krommen Hoek, de kapitaallasten te dekken uit het begrotingssaldo. en deze te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025;
 4. het verzoek te honoreren om de termijn voor de bekostiging van de uitbreiding Ruimte/Bloktempel te verlengen
 5. het verzoek te honoreren om de jaarlijkse indexering van de uitbreiding Ruimte/Bloktempel toe te passen op het moment van aanbesteding;
 6. de omissie omtrent de berekening voorzieningen onderwijshuisvesting voor de Ruimte/Bloktempel te corrigeren
 7. akkoord te gaan met het bouwen van uitbreiding voor onderwijshuisvesting op de locatie van de basisschool de Bloktempel én op de locatie van basisschool de Ruimte;
 8. in te stemmen met het extra benodigde krediet van €590.340,-80 voor de uitbreiding van de Ruimte Bloktempel, de kapitaallasten te dekken uit het begrotingssaldo. en deze te verwerken in de begroting 2022-2025;
 9. in te stemmen met de investering in de uitbreiding kinderdagopvang bij de Bloktempel en de Ruimte, een krediet beschikbaar te stellen van €647.613,- voor de realisatie, de kapitaallasten van het krediet voor te dekken schieten uit het begrotingssaldo. en deze mee te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025. Deze kapitaallasten komen middels huuropbrengsten weer volledig terug bij de gemeente;
 10. in te stemmen met de investering in de bouw van uitbreiding van een extra multifunctionele ruimte voor dubbelgebruik van onderwijs en BSO bij de Bloktempel en de Ruimte, hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €519.456,- voor de realisatie en, de kapitaallasten voor te dekken schieten uit het begrotingssaldo. en deze te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025. De kapitaallasten komen voor minimaal 50 % gedeeltelijk weer terug bij de gemeente middels huuropbrengsten;
 11. het voorstel voor de beeldvormende bijeenkomst van de politieke avond betreft het in juni besloten krediet voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen de Regenboog en de Krommen Hoek en beslispunten 7,9 en 10 uit dit collegevoorstel, bovengenoemde punten uit dit collegevoorstel, voor te leggen aan de gemeenteraad;
 12. de 14e begrotingswijziging vast te stellen.

7. Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 1e helft 2021 / Paul van Liempd

De gemeente Son en Breugel heeft in de eerste helft van 2021 niet voldaan aan de taakstelling van de te huisvesten vergunninghouders. Dit is deels verschoonbaar.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de tekst voor de raadsinformatiebrief;
 2. de tekst op te nemen in de eerstvolgende raadsinformatiebrief.

8. Uitwerking motie armoederegisseur / Paul van Liempd

In de Nota Armoedebeleid wordt voorgesteld om een armoederegisseur aan te stellen.
De fracties CDA, D66, VOOR U!, PvdA/GroenLinks, DorpsVISIE, Dorpsbelang hebben ook een motie armoederegisseur ingediend. Bij de kadernota is budget beschikbaar gesteld.
We informeren de Raad via de raadsinformatiebrief over de uitwerking van de motie.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de tekst voor de raadsinformatiebrief;
 2. de tekst op te nemen in de eerstvolgende raadsinformatiebrief.