Toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), indienen zienswijze

De raad neemt kennis van de ontwerpbrief “Toekomst RHCe” dd. 25 juni 2020 en dient een zienswijze in. In de zienswijze spreekt de raad waardering uit over de voorgestelde uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen van de taken en vraagt de raad oog te hebben voor de bestuurlijke inbedding.
Indien uittreding uit de Metropoolregio niet meer wenselijk worden bevonden, moet het algemeen bestuur van de RHCe hierover een besluit nemen, gehoord de deelnemende gemeenten.

Audiovisuele middelen fase-2 Gemeentehuis

De raad stemt in met de realisatie van optie b “de uitgebreide versie” en stemt in met een krediet voor de realisatie à € 98.000,- exclusief btw. Deze versie maakt het mogelijk dat de vergaderingen live te volgen zijn in de foyer, thuis en/of andere vergaderkamers.

Lokaal gezondheidsbeleid 2021-2024

De raad besluit dat de commissie burgerzaken het voorstel nogmaals gaat bespreken voordat de raad een besluit neemt.

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491. Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf
vrijdag 4 december 2020 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 17 december 2020. Het integrale audioverslag van de vergadering staat ook in de vergaderkalender.