Actualisatie financiële verordening en controleverordening

De raad stelt de geactualiseerde financiële verordening en de geactualiseerde controleverordening vast en trekt gelijktijdig de oude verordeningen in.
De verordeningen zijn geactualiseerd naar aanleiding van de rechtmatigheidsverantwoording door het college vanaf het verslagjaar 2023. De oude financiële verordening dateert van 22 juni 2017 en de oude controleverordening dateert van 30 september 2004.

Vergadermodel en ‘Reglement van orde van de gemeenteraad Son en Breugel 2023’

De raad besluit

 1. per 1 augustus 2023 de volgende vergaderstructuur en werkwijze voor de beraadslagingen van de raad in te voeren:
  een 2-wekelijkse Politieke Avond op donderdagavond, met de mogelijkheid om op een Politieke Avond onderwerpen en voorstellen op een van de volgende wijzen te bespreken:
  a. Informerend (geen raadsvoorstel nodig)
  b. Adviserend (geen raadsvoorstel nodig)
  c. Beeldvormend (raadsvoorstel verplicht)
  d. Oordeelsvormend (raadsvoorstel verplicht)
  e. Besluitvormend (raadsvoorstel verplicht);
 2. het bestaande Vragenhalfuur om te zetten naar een sessie Actualiteiten & Vragen;
 3. het “Reglement van orde van de gemeenteraad Son en Breugel 2023” vast te stellen;
 4. alle raads- en burgerleden te benoemen als leden van de beeldvormende en oordeelsvormende sessies;
 5. de raadsleden Giel van Beers en Maarten van Beek en de burgerleden Willem Buurke, Theo Groenemans, Jan Frans Brouwers, Marco Pulles en Gert Jan van Steenhoven te benoemen als sessievoorzitters;
 6. Monica Bellemakers, Suzanne Glaudemans en Franc Das te benoemen als plaatsvervangend sessiegriffiers;
 7. het college de opdracht te geven de voorgestelde kwaliteitsimpuls bij raadsvoorstellen door te voeren.

De raad heeft op 17 december 2020 besloten om als proef de politiek bestuurlijke besluitvorming op een andere manier te organiseren dan de op dat moment gebruikelijke werkwijze met raadscommissies. Met deze proef beoogde de raad het volgende:

 • Het verhogen van de efficiency en effectiviteit van de besluitvorming, onder andere door als raad vaker de regierol te nemen;
 • Bij beleidsvorming aansluiten op het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming);
 • Het vergroten van de betrokkenheid van burgers.

In dit model is er nadrukkelijk ruimte voor de inbreng van inwoners bij de beeldvormende en oordeelsvormende beraadslagingen.

Geheimhouding opheffen op Raadsinformatiebrief 122a

De raad besluit de geheimhouding op de aan de gemeenteraad verstrekte informatie via Raadsinformatiebrief 122a d.d. 8 juni per 15 juli 2023 op te heffen, zodat er naar externe partijen gecommuniceerd kan worden.

Benoeming geloofsbrievencommissie nieuw raadslid Gert-Jan van Steenhoven

De raad besluit als lid van de geloofsbrievencommissie te benoemen:

 • De heer Willie Horden
 • De heer Yoram Peek
 • Mevrouw Monique van Zwieten

De heer Henk Hulsen heeft zijn ontslag ingediend als raadslid wegens persoonlijke afwegingen. Vanwege dit ontslag moet een nieuw raadslid worden benoemd. Voordat Gert Jan van Steenhoven toegelaten kan worden tot de raad onderzoekt de Geloofsbrievencommissie of hij aan alle vereisten voor het raadslidmaatschap voldoet.

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender(externe link). U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491.
De besluitenlijst van de vergaderingen vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 21 september 2023. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender(externe link).