Vaststellen Legesverordening en bijbehorende tarieventabel 2021

De raad stelt de Legesverordening 2021 en de Tarieventabel behorende bij de legesveror-dening 2021 vast.
 

Gebiedsvisie Breugel Bruist! en grondexploitatie herontwikkeling Centrum Breugel

De raad stelt de gebiedsvisie van Breugel Bruist! vast en stemt in met:

 • de nadere uitwerking van “het bosje” aan de Asteroïdenlaan;
 • de nadere uitwerking van de openbare ruimte rondom De Boerderij;
 • de afsluiting van de vastgestelde grondexploitatie Breugel Bruist uit 2017.

De raad stelt tevens de nieuwe aangeboden grondexploitatie Herontwikkeling Centrum Breugel vast, mandateert het college tot 31 december 2022 om uitvoering te geven aan de binnen de grondexploitatie vallende taken en geeft het college opdracht om tweemaal jaarlijks een voorgangsrapportage aan de gemeenteraad voor te leggen.

Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze besluitvorming door de gemeenteraad

De raad besluit:

 • per 1 april 2021 te starten met de uitvoering van een proef voor een nieuwe vergaderstruc-tuur en werkwijze voor de beraadslagingen van de raad en gedurende de proef de werkzaamheden van de raadscommissies Algemene zaken, Grondgebiedzaken en Burgerzaken op te schorten.
 • voor de proef uit te gaan van het model 2-wekelijkse Politieke Avond en uit te gaan van een reguliere behandeling van een raadsvoorstel in principe in de elkaar opvolgende stappen van het BOB-model.
 • tot de mogelijkheid van deelname van inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke organisaties, instellingen en ondernemers etc. aan de beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten gedurende de proef.
 • het Presidium te mandateren om met inachtneming van het plan ‘Uitwerking proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze gemeenteraad Son en Breugel’:
  • de uitvoering van de proef voor te bereiden en een agendacommissie en een voorzitterspoule in te stellen;
  • de uitvoering van de proef te begeleiden en te evalueren en de raad over het verloop van de proef te informeren.
 • voor de uitvoering van dit voorstel eenmalig € 160.000 beschikbaar te stellen en deze middelen ten laste te brengen van het Programma Interne en externe dienstverlening, budget Ondersteuning van raad / griffie en de dekking voor de kosten van een definitieve invoering mee te nemen bij de begroting 2022.
 • de raadswerkgroep nieuwe bestuursstijl onder dankzegging te ontheffen van haar opdracht.
 • de nadere advisering door de Raadswerkgroep bestuursstijl, in dit voorstel opgenomen onder het kopje “Nadere advisering door raadswerkgroep bestuursstijl 7 december 2020”, over te nemen

Nota Grondbeleid 2021-2024

De raad stelt de Nota Grondbeleid 2021-2024 vast. De huidige nota is vastgesteld tot en met 31 december 2020 en moet worden geactualiseerd. Op een aantal punten is het beleid iets gewijzigd en soepeler gemaakt.

Lokaal gezondheidsbeleid 2021-2024

 • De raad neemt kennis van het landelijk gezondheidsbeleid 2020 en van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie hierop van het college van burgemeester en wethouders.
 • De raad besluit het Lokaal gezondheidsbeleid 2021-2024 vast te stellen en vanuit de bestaande budgetten uit te voeren.
 • De raad geeft het college de opdracht het beleid na één jaar tussentijds te evalueren en waar nodig de uitvoeringsparagraaf bij te stellen

De ingediende Motie speel-/klimbos c.q. avonturenpad wordt tijdens de vergadering ingetrokken; de motie zal eerst besproken worden in de commissie burgerzaken.

Wijziging APV 2019 met carbidverbod

De raad stelt de Verordening tot eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2019 gemeente Son en Breugel vast. Deze wijziging betekent dat er een verbod op carbidschieten wordt ingesteld.

Accountantscontrole 2020

De raad stelt het controleprotocol 2020 inclusief normenkader vast en besluit:

 • BDO Audit & Assurance B.V. geen (financiële) consequenties te laten verbinden aan het niet naleven door het college van de geldende eigen aanbestedingsrichtlijnen en dat de accountant hier geen rekening mee hoeft te houden bij zijn oordeelsvorming in het kader van de rechtmatigheid;
 • BDO Audit & Assurance B.V. geen (financiële) consequenties te laten verbinden aan het ontbreken van de geldige verwijzing door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts volgens artikel 3 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Son en Breugel 2018 en dat de accountant hier geen rekening mee hoeft te houden bij de oordeelsvorming in het kader van de rechtmatigheid.

Initiatiefvoorstel visie CMD

De raad stemt in met de visie op het CMD. De raad verzoekt het college om in samenspraak met de kernpartners van het CMD:

 • De inhoud van dit initiatiefvoorstel als zijnde kaderstellend mee te nemen en verder inhoudelijk uit te werken bij de actualisatie van het Kader Sociaal Beleid in 2021;
 • De inhoud van dit initiatiefvoorstel operationeel uit te werken in een bedrijfsplan en dit ui-terlijk in het 2de kwartaal van 2021 te bespreken met de raadswerkgroep;
 • De raadswerkgroep in 2021 en 2022 periodiek (minimaal 4-maal per jaar) bij te praten over de ontwikkelingen bij het CMD en de implementatie van de visie voor het CMD;
 •  Klantreizen op te stellen op basis waarvan de dienstverlening vanuit het perspectief van de inwoner in beeld wordt gebracht en kan worden verbeterd.

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491. Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 22 januari 2021 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 4 februari 2021. Het integrale audioverslag van de vergadering staat ook in de vergaderkalender.