Intrekken subsidieverordening muziekonderwijs 2001

De huidige subsidieverordening muziekonderwijs 2001 is aan vernieuwing toe. De begripsbepalingen voor erkende muziekdocenten- en scholen zijn onduidelijk, het is niet mogelijk om groepslessen te subsidiëren en er is weinig grip en sturing. Uit de praktijk blijkt dat er vragen worden gesteld door inwoners naar mogelijkheden voor groepslessen en voor jonge kinderen/peuters. Met het doorvoeren van de wijzigingen wordt meer duidelijkheid geboden.

 • De raad besluit de subsidieverordening muziekonderwijs 2001 per 1 augustus 2021 in te trekken.
 • De raad neemt kennis van de subsidieregeling muziekonderwijs 2021 en vraagt het college artikel 2.4 lid 1 en 2 van de Subsidieregeling muziekonderwijs 2021 te schrappen, zodat de subsidieregeling van toepassing wordt verklaard voor muziekleerlingen van 6 tot 18 jaar.

Amendement


Integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen gemeente Son en Breugel

De raad stelt het Integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen gemeente Son en Breugel vast met dien verstande dat de bosgebieden tegen de woonwijken ’t Harde Ven en de Breeakker (de Sonse Bergen) als eerste in onderhoud worden genomen.
Doel van het plan is om het beheer voor de bos- en natuurterreinen vast te leggen voor de komende 10 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met thema’s ecologie, houtproductie en recreatie.

De raad geeft het college de opdracht een overlegstructuur te ontwikkelen waarin lokale instanties, belangengroeperingen en inwoners een structurele bijdrage kunnen leveren aan toekomstig beleid en uitvoering op dit gebied.
De raad stelt vanaf 2022 structureel per saldo € 15.100,- beschikbaar voor het beheer van de bos- en natuurterreinen en in 2021 € 50.000,- te onttrekken uit de Reserve Bosbeheer.

Amendement

 

Toetreding Gemeenschappelijke regeling Blink

De raad besluit een formeel toetredingsverzoek te doen tot de gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink. De raad kiest voor scenario 1, waarbij het serviceniveau niet aangepast wordt (de inzamelfrequenties blijven gelijk) en de kosten toenemen.


Benoeming lid en plaatsvervangend lid raadscommissie grondgebiedzaken

Doordat de heer Rutijna ontslag heeft genomen als lid van de raadscommissie grondgebiedzaken is een vacature ontstaan.
De raad benoemt tot:

 •  lid van de raadscommissie grondgebiedzaken namens de fractie VOOR U!: mevrouw M.A.P.J. (Marianne) van der Putte-Verhoeven in de plaats van de heer H.M. (Hub) Rutijna;
 • plaatsvervangend lid van de raadscommissie grondgebiedzaken namens de fractie VOOR U!: de heer M.J.C. (Riny) van Eerd in de plaats van mevrouw Van der Putte-Verhoeven. 

Motie: Lokaal corona steunfonds Son en Breugel

De raad vraagt het college van burgemeester en wethouders:

 • Een tijdelijk lokaal coronafonds in te stellen en te vullen met een tegoed van € 200.000,-;
 • Een oproep te plaatsen in de daarvoor geschikte media zodat acute en schrijnende gevallen in Son en Breugel, die ontstaan zijn door coronabeleid, zich kunnen melden voor dit fonds,
 • De discretionaire bevoegdheid te gebruiken om beleidsregels op te stellen en toe te passen met betrekking tot de mogelijkheden een beroep te doen op dit fonds;
 • Bij de bestuursrapportage in november 2021 verantwoording af te leggen over punt 1 tot en met 3 van dit besluit.

Motie: Lasten dan ook de Lusten!

De raad vraagt het college van burgemeester en wethouders:

 1. In de planvorming rondom de ontwikkellocatie Begoniastraat, 13 woningen te realiseren;
 2. Voor de gehele wijk De Vloed een vergroeningsplan op te stellen en deze uit te voeren;
 3. Hierbij de bewoners actief te laten participeren;
 4. De kosten hiervan te dekken uit de verkoop van deze gronden.

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering.  U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491.
Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 16 april 2021 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 29 april 2021. Het integrale audioverslag van de vergadering staat ook in de vergaderkalender.