Jaarverslag en de jaarrekening 2019

De raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast.
De raad besluit tevens

1. De programmaverantwoording en de balans als volgt vast te stellen:

 • Totaal resultaten programma's € 2.620.804,00
 • Totaal algemene dekkingsmiddelen € 598.660,00
 • Totaal Activa € 50.923.000,00
 • Totaal onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting € 674.986,00
 • Totaal saldo van baten en lasten € 3.894.450,00
 • Mutatie reserves € -1.967.010,00
 • Totaal resultaat na mutatie reserves (voordelig) € 1.927.440,00
 • Totaal Passiva € 50.923.000,00

2. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de reactie van het college op dat verslag;
3. Het rekeningresultaat te bepalen op € 1.927.440,00. Een bedrag van € 1.228.632,00 toe te voegen aan de reserve vrije bestedingsruimte;
4. Het resultaat van € 698.808,00 afkomstig van de tussentijdse winstneming Soniuspark, te storten in de reserve grondexploitaties;
5. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte conform de tabel in de paragraaf resultaatbestemming voor een bedrag van € 721.266,00;
6. Het structurele nadelige resultaat van € 500.000,00 te betrekken bij de kadernota 2020;
7. In te stemmen met de verschuivingen in de onttrekkingen van de reserves conform de tabel doorschuiven onttrekking reserves in de paragraaf resultaatbestemming;
8. Kennis te nemen van de in de paragraaf inhoudelijke rapportages opgenomen verantwoordingen:

 • Leerplicht verslag;
 • Jaarverslag bezwaarschriftencommissie en juridische zaken 2019;
 • Jaarverslag bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2019;
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen.

9. De 6e begrotingswijziging 2020 (resultaat, investeringen en projecten, bouwgrond) vast te stellen;
10. Vast te stellen dat op programmaniveau en binnen de dekkingsmiddelen een aantal begrotingsoverschrijdingen zijn ontstaan, waarbij wordt vastgesteld dat deze passend zijn binnen het door de raad uitgezette beleid. Deze worden conform het controleprotocol niet aangemerkt als begrotingsonrechtmatig.

 

Eerste bestuursrapportage 2020

De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad.
De raad stelt de eerste bestuursrapportage 2020 vast.

De raad besluit tevens:

1. Het nadelige saldo van € 152.194,00 te onttrekken aan de algemene reserve vrije bestedingsruimte;
2. Het structurele resultaat te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2020; 
3. In te stemmen met een investering van €15.000,00 voor de vervanging van een sneeuwploeg;
4. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan reserves, zoals voorgesteld in de paragraaf budgettair neutrale wijzigingen van de bestuursrapportage;
5. De 7e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

 

Kadernota 2020

De kadernota is een vast ijkmoment binnen de planning en control cyclus en bedoeld om richting te geven aan de begroting.
De raad stelt de Kadernota 2020 vast, met inachtneming van vier aangenomen amendementen.
Daarnaast stemt de raad in met:

 1. De nieuwe programma-indeling voor de begroting,
  (amandement) met dien verstande dat aan de tekst van de Kadernota op bladzijde 10 aan het slot van het onderdeel “Leefbare woonomgeving” wordt toegevoegd:

  Er wordt een plan uitgewerkt om te komen tot een groenadoptieplan, waarin:
 • ondernemers en verenigingen rotondes en plantenbakken in het centrum kunnen adopteren en hiervoor reclame mogen maken op het door hun onderhouden groen,
 • buurten de kans gegeven wordt perken en groenstroken te adopteren
 1. De financiële uitgangspunten voor de begroting
 2. De nieuwe wensen
 3. De voorgestelde taakstellingen

De raad stemt niet in met de bezuinigingsonderdelen (amendement):

post 6: Dommelstroom Interventie Team
post 8: Onderhoudsniveau trottoirs
postt 9: Braecklant
post 10: Individuele muzieksubsidies
post 12: Onderhoud speeltuintjes
post 13: Vijverpomp Europalaan
post 14: Hertenkamp
post 15: Plantenbakken
post 16: Snoei- en rooiwerkzaamheden
post 20: Dekking starter met subsidiegelden

De raad besluit daarnaast de kadernota op de volgende punten aan te passen:

1. Het college op te dragen voor de begroting onder Programma 10 Ruimtelijke inrichting, post 21 in de keuzelijst (amandement)

 • De beoogde aanpassing van de leges, bijdrage bovenwijkse voorzieningen en optimaliseren van verhuur- en verpachtopbrengsten verder uit te werken in de begroting.
 • De overige aanpassingen en taakstelling onder deze post niet verder te verwerken in de begroting.
 • Het in ‘Kaders op Koers’ vastgestelde beleid te handhaven.
 • De mogelijkheden tot aanpassingen in het grondbeleid uit te werken voor verdere bespreking In de commissie Grondgebiedzaken en de gemeenteraad.

2. Verhogen inkomsten OZB (amandement)

 

 • De financiële taakstelling in de meerjarenbegroting op het CMD per jaar te halveren tot respectievelijk 100.000 Euro, 150.000 Euro, 250.000 Euro en 250.000 Euro voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024.
 • De tekst op pagina 23 te wijzigen in:Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief sluiten we aan bij de toename van de WOZ-waarden gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze eigen gemeente plus een additionele verhoging van 300.000 Euro.
 • De raad verzoekt het college deze additionele OZB-verhoging van 300.000 euro nader uit te werken, waarbij als uitgangspunt geldt dat de verhoging voor bedrijfspanden sterker is dan voor woningen, en een voorstel met die strekking ter besluitvorming voor te leggen bij de behandeling van de begroting.

Moties

De volgende aangenomen moties zullen door het college worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021 – 2024.

Motie Ons hertenkamp, Onze kinderboerderij

De raad verzoekt het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hertenkamp om te bouwen tot kinderboerderij. Uitgangspunt hierbij is dat deze kinderboerderij uiteindelijk budgetneutraal draaiende wordt gehouden door een bij de locatie passende vrijwilligersorganisatie. De raad vraagt om belangstellende vrijwilligersorganisaties en geïnteresseerde burgers te betrekken bij dit onderzoek.

Motie Vroonhoven bezinningsplek

De raad verzoekt het college

 • Een werkgroep in te stellen die de bouw en inpassing van een bezinningsplek mogelijk maakt;
 • De werkgroep te laten bestaan uit een passende vertegenwoordiging uit ons dorp;
 • Aan die werkgroep en aan de realisatie van de nieuwe beoogde bezinningsplek ook als gemeente een bijdrage te leveren.

Motie Burgerinspraak bij bouwprojecten

De raad verzoekt het college:

 • Burgerparticipatie binnen elk ontwikkeltraject expliciet te borgen, in de geest van de Omgevingswet;
 • Initiatiefnemers hiervan in een vroeg stadium te verwittigen;
 • Per bouwproject een aparte paragraaf te laten opnemen waarin tijdig duidelijk wordt welke plek belanghebbenden hebben op een participatieladder, hoe zij daarvan gebruik kunnen maken en hoe de projectontwikkelaar met deze inbreng is omgegaan.
 • Burgers in deze dialoog actief te ondersteunen en over te informeren;
 • Deze werkwijze van toepassing te verklaren op alle nieuwe projecten, inclusief projecten die nog niet ter behandeling zijn voorgelegd in de commissies.

 

Meer informatie

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de Vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491. Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 14 augustus 2020 als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 27 augustus 2020. Het integrale audioverslag van de vergadering vindt u ook in de Vergaderkalender bij de datum van de raadsvergadering.