Tweede bestuursrapportage 2023

De raad stelt de tweede bestuursrapportage 2023 vast. De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad, waarin afwijkingen (voor- en nadelen) en het anders inzetten van middelen worden toegelicht.

Meerjarenbegroting 2024-2027

De raad stelt de meerjarenbegroting 2024-2027 vast met in achtneming van 3 amendementen (zie hieronder) en stelt tevens de eerste begrotingswijziging 2023 vast.

De raad stemt in met het wijzigen van artikel 15 uit de financiële verordening en dit laten formaliseren in de eerstvolgende aanpassing van de verordening.

Amendement Herstel sociaal fonds

 1. Het Gemeentelijk Sociaal Fonds wordt vanaf 2025 voortgezet en de meerjarenbegroting wordt aangepast:
  - op pagina 24 komt kop 36 Gemeentelijk Sociaal Fonds inclusief toelichting in zijn geheel te vervallen
  - op pagina 36 komt post 36 in de tabel nieuw beleid te vervallen.
 2. De kosten voor het in stand houden van het sociaal gemeentelijk fonds van € 40.000 worden gedekt via het begrotingssaldo, met de kanttekening dat het college de mogelijkheid heeft om in 2024 te bezien of deze post op een andere wijze gedekt kan worden.
 3. De raad vraagt het college de raad actief te informeren wanneer dit soort fundamentele bijdragen aan inwoners wordt stopgezet.

Amendement Sluitend netwerk van AED’s in Son en Breugel

 1. Aan de Meerjarenbegroting, programma 2, “Sociale leefomgeving” wordt aan nieuw beleid toegevoegd vanaf 2024 en verder € 10.000,- voor het realiseren van een dekkend netwerk aan publieke AED’s.
 2. De kosten voor het realiseren van een dekkend netwerk aan publieke AED’s worden structureel gedekt via het begrotingssaldo.
 3. De raad geeft het college opdracht gefaseerd een dekkend netwerk aan publieke AED’s in Son en Breugel te realiseren en te onderhouden en de raad hierover uiterlijk het 2e kwartaal van 2024 te informeren.
 4. De raad geeft het college opdracht in overleg te treden met de EHBO voor een door de EHBO te ontwikkelen aanbod voor reanimatiecursussen en de financiële consequenties daarvan te betrekken bij de 1e bestuursrapportage 2024.

Amendement opslaan PMD afval

 1. Voor het ter beschikking stellen van een PMD container, die elk huishouden eenmalig kan aanvragen, wordt een krediet van €60.000 beschikbaar gesteld.
 2. De daarbij behorende kapitaallasten van €5.080 worden gedekt via de baten afvalstoffenheffing.
 3. Deze gevolgen worden meegenomen in de gesloten exploitatie afval, en daarmee in het toekomstige afvaltarief, in de begroting 2025 en verder.

De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2 moties aangenomen:

Motie Zwembadvoorziening

De raad vraagt het college:

 1. Uiterlijk in november 2023 met Zwembad Son BV in gesprek te gaan om tot een financiële oplossing te komen waarbij een zwemvoorziening in 2024 gehandhaafd kan blijven;
 2. De impact van eventuele toekomstige ontwikkelingen van Zwembad Son BV juridisch daarin mee te nemen;
 3. De uitkomst van besluitpunt 1 en 2 een raadsvoorstel inclusief een financiële dekking voor 2024, uiterlijk 21 december te agenderen voor besluitvorming in de gemeenteraad;
 4. Uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2025-2028 met een perspectief te komen voor een zwemvoorziening in de gemeente Son en Breugel vanaf 1 januari 2025 en de raad in 2024 ieder kwartaal te informeren over de voortgang hiervan.

Motie herstelwerkzaamheden bloembak

De raad vraagt het college:

 1. Nogmaals kritisch te kijken naar het benodigde budget voor het herstel van de bloembak;
 2. Ten minste drie offertes uit te vragen voor het herstelwerk van de bloembak;
 3. De raad te informeren over de uitkomst hiervan.

Belastingverordeningen 2024

De raad stelt de volgende belastingverordeningen vast:

 • Verordening marktgeld 2024;
 • Verordening rioolheffing 2024;
 • Verordening afvalstoffenheffing 2024;
 • Verordening reinigingsrechten 2024;
 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2024;
 • Verordening precariobelasting 2024.

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender(externe link). U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491.
Het samenvattend verslag van de vergadering vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 23 november 2023. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender(externe link).