Samenwerkingsagenda 2023 Stedelijk Gebied Eindhoven

De raad stemt in met de Samenwerkingsagenda 2023 van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).
We werken al jaren samen met acht gemeenten binnen het samenwerkingsverband SGE. Dit doen we op basis van een convenant en een samenwerkingsagenda.  De samenwerking is gericht op het handhaven en verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in onze subregio met oog voor brede welvaart en de kwaliteit van leven van onze inwoners.

Benoeming lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven

De raad benoemt Suzanne Otters-Bruijnen tot lid van het Algemeen Bestuur (AB) van de Metropoolregio Eindhoven.
Het AB van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) bestaat uit 24 leden; één vertegenwoordiger van iedere gemeente en de drie leden van het Dagelijks Bestuur. In verband met het vertrek van Hans Gaillard benoemt de raad de nieuwe burgemeester tot nieuw lid van het AB.

Wegsleepverordening 2023

De raad stelt de wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2023 vast. De huidige wegsleepverordening dateert uit 2006 en moet worden geactualiseerd.

Addendum Integraal Beheerplan Bos- en natuurterreinen 2021

De raad stelt het Addendum Integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen 2021 vast.
Op 24 november heeft de raad de Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer vastgesteld. Het addendum biedt inzicht in de wijzigingen in het beheer ten opzichte van het vastgestelde Integraal Beheerplan Bos- en Natuurterreinen (2021) als gevolg van de Ontwikkelingsvisie.

Benoeming commissielid Commissie lokaal sociaal bemiddeling

De raad besluit mevrouw J.N.P.M. van den Tillaart te benoemen als commissielid van de Commissie lokaal sociaal bemiddeling voor een termijn van twee jaar.
In februari 2021 heeft de raad de motie lokaal sociaal bemiddelaar aangenomen. In juni 2022 is de verordening voor de commissie lokaal sociaal bemiddeling vastgesteld.

Vestiging voorkeursrecht gebied ‘Breeakker’

 1. De raad stemt in met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp raadsbesluit voor de vestiging van het voorkeursrecht ingevolge artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg), zoals omschreven in de Nota van zienswijzen. De raad stemt ermee in de indieners van een zienswijze als antwoord de vastgestelde Nota van zienswijzen toe te sturen.
 2. De raad wijst - op grond van artikel 4 van de Wvg - percelen, gelegen in het gebied ‘Breeakker’ te Son en Breugel aan,  als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.
 3. De percelen zijn aangegeven op het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met nummer 0373.8049.GPN001 d.d. 13 februari 2023 en op de percelenlijst;
 4. De raad wijst de onder 2 bedoelde percelen aan om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Wonen en aanverwante voorzieningen’, zoals (indicatief) aangeduid op pagina 38 in de door de raad op 19 mei 2022 vastgestelde Omgevingsvisie “OOg op een zonnige toekomst!”, zeker te stellen;
 5. De raad neemt dit besluit ter bestendiging van het besluit van 16 februari 2023 van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel. Dit collegebesluit vervalt van rechtswege, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
 6. De raad besluit dat dit raadsbesluit een maximale werkingsduur heeft van drie jaar, tenzij voordien een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld dat kan dienen als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
 7. De raad besluit dit besluit te publiceren in het gemeenteblad van 21 april 2023, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 22 april 2023 rechtskracht heeft.

De raad heeft bij dit besluit een motie aangenomen. De raad vraagt het college

 1. Voor het zomerreces in 2023 een volledig plan van aanpak inclusief tijdlijn te presenteren en dit op te nemen in de bestuurlijke planning;
 2. In deze tijdlijn op te nemen dat uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 een volledig uitgewerkt plan gepresenteerd wordt waarbij omwonenden betrokken zijn en indien nodig externe capaciteit wordt ingehuurd;
 3. De percelen die buiten dit plan vallen zo spoedig mogelijk te onttrekken aan de WVG-verplichting;
 4. In dit plan te borgen dat het groene en eigen karakter van de wijk in stand blijft;
 5. De inwoners en de raad drie maandelijks te informeren over de voortgang.

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender(externe link). U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491.
De besluitenlijst van de vergadering vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag
25 mei 2023. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender(externe link).