Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De raad neemt kennis van de ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en besluit geen zienswijze in te dienen. De raad stemt in met de verwerking van de financiële gevolgen in de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025

Jaarverslag en jaarrekening 2020, meerjarenbegroting 2022-2025 en de 1e en 2e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei

De raad neemt kennis van de:

 • Jaarstukken 2020 Dienst Dommelvallei;
 • Meerjarenbegroting 2022 – 2025 Dienst Dommelvallei;
 • 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei;
 • 2e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei;

De raad besluit een zienswijze in te dienen: middelen die aan de Dienst Dommelvallei zijn toegekend worden binnen de begroting herbesteed, zodat ‘goede initiatieven’ (zie amendement) kunnen worden uitgevoerd. Deze verschuivingen moeten binnen de begroting worden opgenomen via een begrotingswijziging.

De raad besluit geen zienswijze in te dienen tegen de vorming van een reserve I&A.
De raad stemt in met het verwerken van de financiële gevolgen in de 1e bestuursrapportage 2021 en de meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Amendement

Aanpassing Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

 • De  raad besluit het besluit van 4 februari 2021 in te trekken, waarbij de raad
  - de bevoegdheid tot subsidiëren in het kader van het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties heeft gedelegeerd aan de stichting Ontwikkelingsfonds;
  - de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021), heeft vastgesteld.
 • De raad besluit de  Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021) vast te stellen.
 • De raad mandateert de bevoegdheid tot het uitvoeren van de subsidieverordening, waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van een beslissing op een aanvraag om subsidie op grond van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021), inclusief alle daarmee gepaard gaande voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, aan de stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE.

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben onlangs hun besluitvorming afgerond over aanpassingen aan het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW). Na het afronden van deze besluitvorming, zijn de gemeenten geconfronteerd met een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om tegemoet te komen aan deze uitspraak worden de bevoegdheden nu gemandateerd (in plaats van gedelegeerd) aan de stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE.

 

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering.  U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491.
Een besluitenlijst van de vergadering vindt u op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 3 juni 2021. Het integrale audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website.