Verordening nadeelcompensatie gemeente Son en Breugel 2024

De raad stelt de Verordening nadeelcompensatie gemeente Son en Breugel 2024 vast.
Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt door het volgens de wet uitoefenen van haar taak of bevoegdheid. Door de komst van twee nieuwe wettelijke regelingen,  moeten we ook de gemeentelijke regelgeving aanpassen.

Wijziging Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater 2016

De raad stelt de 1e wijziging op de ‘Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater Son en Breugel 2016’ vast. 
Door onder andere de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten we deze verordening aanpassen.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Noorderlicht 1"

De raad besluit:

 1. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Buitengebied, Noorderlicht 1";
 2. de zienswijzennotitie "Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Noorderlicht 1" vast te stellen;
 3. het bestemmingsplan "Buitengebied, Noorderlicht 1" met planidentificatie "NL.IMRO.848BP835BUITENGEBIED-ON01" gewijzigd vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen.

Het (ontwerp-) bestemmingsplan vormt een planologisch-juridisch kader om de bouw van een crematorium bij begraafplaats en uitvaartcentrum Wolfswinkel mogelijk te maken.

Legesverordening 2024 inclusief tarieventabel en ROEB-lijst

De raad stelt de legesverordening 2024 en bijhorende tarieventabel vast.
Het tarievenbeleid is gebaseerd op:

 • een inflatiecorrectie van 5,20%;
 • het streven naar een kostendekkende tariefstelling voor leges en retributie

Middelen energietoeslag 2023

De raad besluit:

 • de middelen Energietoeslag 2023 (€ 443.028,-), die in december 2023 vanuit het rijk via een decentralisatie-uitkering worden bijgeschreven op het gemeentefonds, beschikbaar te stellen;
 • € 45.000,- over te boeken van programma 3 naar programma 2 en deze middelen te bestemmen voor de betaling van de energietoeslag 2023.

Met de eenmalige energietoeslag 2023 willen we huishoudens met een laag inkomen voor een deel compenseren voor de hoge energieprijzen.

Samenwerkingsovereenkomst Regionale mobiliteit MRE 2024-2030

De raad neemt kennis van de Ontwerp Samenwerkingsovereenkomst Regionale mobiliteit MRE 2024-2030 en besluit geen zienswijze in te dienen.

De regio Zuidoost-Brabant kent omvangrijke en complexe mobiliteitsopgaven. De overeenkomst versterkt de regionale samenwerking voor het onderwerp Mobiliteit zodat we samen efficiënter en doelmatiger kunnen werken aan de regionale mobiliteitsopgaven.

Bestemmingsplan “Son Zuid; Boslaan 63”

De raad besluit:

 1. de reacties op de zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de “Zienswijzennotitie coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan Son Zuid; Boslaan 63 en de daarbij behorende gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning”, over te nemen en vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan “Son Zuid; Boslaan 63” met planidentificatie “NL.IMRO.0848.BP107SONZUID-VA01” ongewijzigd vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen.
 3. geen exploitatieplan vast te stellen voor bestemmingsplan “Son Zuid; Boslaan 63”.

Huisvestingsverordening gemeente Son en Breugel 2024-2027

De raad stelt de ‘Huisvestingsverordening gemeente Son en Breugel 2024-2027’.
Vanaf 2016 hebben de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een gezamenlijke urgentieregeling. Het verlenen van urgentie voor een sociale huurwoning kan alleen op basis van een Huisvestingsverordening (Urgentieverordening). De huidige verordening eindigt op 31 december 2023.

Algemene subsidieverordening 2024

De raad stelt de Algemene subsidieverordening 2024 gemeente Son en Breugel vast.
Met deze verordening willen we een eerlijk, eenduidig en transparant subsidieproces inrichten dat ervoor zorgt dat de uitgaande subsidies financieel volgens de regels tot stand komen en eerlijk worden verantwoord.

Subsidieplafond UV-C apparatuur scholen en kinderopvang

De raad besluit het subsidieplafond voor de 'Subsidieregeling UV-C apparatuur scholen en kinderopvang' vast te stellen op €0,00 (Geamendeerd besluit)

Subsidie Zwembad Son 2024

De raad besluit:

 1. voor het in stand houden van een openbare zwemfaciliteit in 2024 een bijdrage van
  € 175.000,- beschikbaar te stellen.
 2. voor het verrichten van een onderzoek naar het perspectief van een zwembadvoorziening in Son en Breugel € 40.000,- beschikbaar te stellen.
 3. als de raad bij de behandeling van de begroting besluit na 2024 geen bijdrage beschikbaar te stellen, bij wijze van afbouw een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen aan Zwembad Son B.V.
 4. de kosten genoemd onder beslispunt 1, 2 en 3, de laatste voor zover deze kosten ontstaan, ten laste te brengen van de reserve vrije bestedingsruimte.

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender(externe link). U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491.
Het samenvattend verslag van de vergadering vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 22 februari 2024. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender(externe link).