Toekomstbestendige milieustraat 

De raad besluit overeenkomstig scenario 2 de milieustraat te herstellen en de toegankelijkheid te verbeteren. De raad stelt hiervoor een investeringskrediet beschikbaar van € 593.138,-

Blink heeft per 1 januari 2022 het beheer van de milieustraat overgenomen. Bij de overdracht ontbraken een aantal inspectierapporten. Antea heeft voor Blink en de gemeente nadere onderzoeken gedaan naar de huidige staat van de milieustraat, met onder andere meerdere boringen. In geen enkele boring is bewijs gevonden van een vloeistofdichte vloer, exclusief het KCA depot. Daarnaast ontbreekt er een olie-afscheider richting het gemeenteriool, waardoor de gemeente in potentie vervuild terreinwater kan lozen.

Verordening op de Rekenkamer Son en Breugel 2023 en benoeming voorzitter van de rekenkamer

De raad stelt de Verordening op de Rekenkamer Son en Breugel 2023 vast. De raad benoemt met ingang van 1 juli 2023 mevrouw mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel tot voorzitter van de rekenkamer Son en Breugel.

Op 13 juni 2019 heeft de raad de Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Son en Breugel 2019 vastgesteld. Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Deze wet kent een overgangstermijn van een jaar. Dat betekent dat alle gemeenten uiterlijk op 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer moeten hebben. Een rekenkamerfunctie of rekenkamercommissie is niet meer mogelijk.

Programma Water en riolering 2023-2027

De Raad besluit:
1. het Programma Water en Riolering 2023-2027 vast te stellen;
2. het financieel scenario vast te stellen voor de ontwikkeling van de riooltarieven 2023-2027;
3. de 3de begrotingswijziging i.v.m. het kostendekkingsplan vast te stellen.

De planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 is verstreken. We hebben voor de komende jaren de ambities opnieuw tegen het licht gehouden en verankerd in een nieuw plan: het Programma Water en Riolering 2023-2027. Het is een plan waarin we blijven toewerken naar onze ambities, maar ook de koers op punten wijzigen of aanscherpen om de ambities daadwerkelijk te realiseren. Het beschrijft de uitdagingen die voor ons liggen, wat we op korte en lange termijn willen realiseren, hoe we dat gaan doen en hoe we dit zo duurzaam mogelijk financieren vanuit de rioolheffing.

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender(externe link). U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491. De besluitenlijst van de vergadering vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag
13 juli 2023. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender(externe link).