Benoeming lid Rekenkamer

De raad benoemt met ingang van 1 januari 2024 dhr. S.J. (Stefan) Scheeringa tot lid van de Rekenkamer Son en Breugel. Na de benoeming is de heer Scheeringa beëdigd.

Op 1 juli 2023 is de Verordening op de Rekenkamer Son en Breugel 2023 in werking getreden. De raad heeft mevrouw A.M.M. (Sandra) van Breugel benoemd tot lid van de Rekenkamer. In het najaar van 2023 heeft de werving van een tweede lid voor de Rekenkamer plaatsgevonden.

Regionale detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven

De raad stelt de “Regionale detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven; Van kwantiteit naar kwaliteit” vast.

In 2015 is de vorige Regionale detailhandelsvisie vastgesteld. Sindsdien is er veel veranderd in de detailhandelssector. Een grondige actualisatie van het regionale beleid is dan ook noodzakelijk.

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De raad besluit artikel 15 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel 2020 te wijzigen in verband met de landelijke indexering van de eigen bijdrage Wmo.

De Wmo kent voor bepaalde voorzieningen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is sinds 1 januari 2020 € 19,- per maand. In verband met de indexering door de algemene prijsstijgingen en inflatie is deze eigen bijdrage met ingang van 1 januari 2024 € 20,60 per maand.
Omdat het bedrag voor de eigen bijdrage in de verordening staat vermeld, moet die aanpast worden. Om dit soort aanpassingen in de toekomst te voorkomen, wordt dit bedrag niet meer in de verordening vermeld.

Omgevingswet; besluitvorming ‘delegatie’, ‘bindend adviesrecht’, ‘verplichte participatie’ en ‘verlengde procedure’

De raad besluit:

  1. het delegatiebesluit waarmee de raad het aanpassen en/of vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeert aan het college van burgemeester en wethouders vast te stellen
  2. de lijst van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvoor de raad bindend adviesrecht dan wel een adviesmogelijkheid krijgt en verplichte participatie aanwijst, te samen met een verlengde procedure, vast te stellen;
  3. dat het delegatiebesluit vanaf 2025 jaarlijks in februari met de raad geëvalueerd wordt;
  4. het delegatiebesluit in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. De Omgevingswet heeft ook als doel om besluitvorming over initiatieven sneller en overzichtelijker te laten verlopen. Bij de implementatie van de Omgevingswet hoort een andere manier van samenwerken tussen raad, college en inwoner(s).

Verordening Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Son en Breugel 2023

De raad stelt de Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Son en Breugel 2023 vast.

De raad heeft in 1980 bij verordening de Erepenning ingesteld (16x uitgereikt). In 1992 heeft het college de Verordening vrijwilligerspenning Son en Breugel vastgesteld (50x uitgereikt). In 1996 heeft het college ook nog de Sonse Hoogvlieger ingesteld (5x uitgereikt, laatste keer in 2012). De raad heeft in december 2019 de motie ‘Jeugdlintje’ aangenomen.
Deze motie was de aanleiding om ook de bestaande verordeningen voor Erepenning en Vrijwilligerspenning te actualiseren en de 3 onderscheidingen in 1 verordening te integreren. De Sonse Hoogvlieger komt als onderscheiding te vervallen.

Locatiekeuze pumptrack Son en Breugel

De raad besluit

  1. de locatie speeltuin De Molenwiek aan te wijzen als locatie voor de pumptrack;
  2. een additionele investering van € 70.000,- beschikbaar te stellen en de daarbij behorende jaarlijkse kapitaallasten ad € 5.927,- en onderhoudskosten ad € 15.000,- vanaf 2025 ten laste te brengen van het begrotingssaldo;
  3. de 8e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.  

Het aanleggen van een pumptrack is opgenomen in het bestuursakkoord en de fracties willen daarom verder met de realisatie van de pumptrack.
Bij de locatiekeuze heeft de raad aan het college meegegeven dat het belangrijk is dat de omwonenden van de locatie nauw betrokken worden bij het proces en de inrichting van de pumptrack. Daarnaast moeten er maatregelen genomen worden om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Handhaving zal daar een deel van uitmaken.

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491.
Het samenvattend verslag van de vergadering vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 21 december 2023. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender.