Centrumregeling "Uitvoering taken Geo-domein in de Dommelvallei-regio"

De raad stemt in met de Centrumregeling ‘Uitvoering taken Geo-domein in de Dommelvalleiregio. Gemeenten zijn in het Geo-domein verantwoordelijk voor, of betrokken bij vier basisregistraties: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Door de krachten te bundelen ontstaat een organisatie die voor alle drie de gemeenten de registraties kan verzorgen.

Ontwikkelvoorstel en grondexploitatie woningbouwproject Akkerpad

De raad stemt in met het idee van een ontwikkelvoorstel Akkerpad met 4 grondgebonden rijwoningen en 4 patiowoningen en stelt voor het woningbouwproject “Akkerpad” een grondexploitatie vast.

Toepassen coördinatieregeling ex art. 3.30 Wro ontwikkeling perceel Ekkersrijt 4088-4090 (Entree van Ekkersrijt)

De raad besluit de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Entree van Ekkersrijt” en op enkele besluiten, die nodig zijn voor de herontwikkeling van het pand/perceel Ekkersrijt 4088-4090:

Rapport rekenkamercommissie informatiebeveiliging en privacy

De raad neemt kennis van het rapport informatiebeveiliging en privacy van de rekenkamercommissie. De raad neemt de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad over en:

 • gaat met het college in gesprek over de wijze waarop de raad geïnformeerd wil worden in het kader van de ENSIA1 , vooral over het vormvrije deel (verbetermaatregelen, meerjarenbeleid en datalekken);
 • geeft het college opdracht in het kader van ENSIA jaarlijks aan de gemeenteraad te rapporteren over de aansporingen en aanbevelingen genoemd in het rapport.

Beoordeling uitgaven 2019 raadsfracties

De raad stelt vast dat de uitgaven over 2019 per fractie conform het bepaalde in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 zijn bekostigd uit de jaarlijkse bijdrage. De raad stelt de terug te betalen reserve per fractie en de resterende reserve per fractie per 1 januari 2020 vast.

Vaststelling bestemmingsplan "Breugel; Stakenburgstraat ong."

De raad besluit op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan “Breugel; Stakenburgstraat ong.” vast te stellen.

Motie van afkeuring tegen het college

De in de raadsvergadering van 3 september jl. door de fractie VVD ingediende motie van afkeuring tegen het college, rond het onderwerp “Omgevingswet; stand van zaken 1 april 2020 en extra budget”, is opnieuw in stemming gebracht en verworpen.

De motie is opnieuw in stemming gebracht omdat in de vergadering van 3 september de stemmen staakten.

Aanvragen onderwijshuisvesting

De raad besluit

 • Het investeringskrediet van de nieuwbouw basisschool De Regenboog en De Krommenhoek te verhogen met € 2.700.000,- en dit op te nemen in de begroting 2021-2024.
 • De extra structurele kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwbouw De Regenboog en De Krommen Hoek te dekken uit het “groeipad scholen” en het restant van € 26.000,- te verwerken in de begroting 2021-2024.
 • De boekwaarde van De Krommen Hoek in boekjaar 2021 incidenteel af te boeken, dit ten laste te brengen van de reserve vrije bestedingsruimte en te verwerken in de begroting 2021-2024.
 • De boekwaarde van De Regenboog in boekjaar 2023 over te boeken naar de Grex Breugel Bruist en dit te verwerken in de begroting 2021-2024.
 • Het investeringskrediet van De Bloktempel te verhogen met € 552.000,- voor de uitbreiding van 600 m2 onderwijshuisvesting en dit te verwerken in de begroting 2021-2024.
 • De extra structurele kapitaallasten die voortvloeien uit de uitbreiding Bloktempel te dekken uit het “groeipad Scholen”.
 • De kinderdagopvang van Korein in de St. Genovevastraat mee te nemen in de ontwikkelingen en te verplaatsen naar het centrum van Breugel (Breugel Bruist) en de locatie voor de gesubsidieerde voorschoolse- en tussenschoolse opvang van Kidsintown in Breugel, in overleg tussen hen, de gemeente en het schoolbestuur, nader te bepalen.
 • Tegelijkertijd met het opstellen van het bouwplan voor het nieuwe schoolgebouw de planvorming voor de nieuwe verkeerstructuur te starten, waarbij de volgende kaders gelden:
  - Bij de verkeersplannen worden ook de buurtbewoners en school(bestuur) betrokken.
  - Het gemeentebestuur initieert het overleg.
  - De nieuwe verkeerstructuur wordt tegelijkertijd met het in gebruik nemen van het nieuwe schoolgebouw    ingevoerd.
  - Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt een veilige route voor het bouwverkeer aangelegd met zo min        mogelijk overlast voor de omwonenden.

Amendement verkeersstructuur

Amendement kinder- en peuteropvang

 

Motie Regenboogvlag

De raad verzoekt het college de regenboogvlag te hijsen op 11 oktober 2020, comingout day, en daarmee aandacht te vragen voor de diversiteit en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap en voor de inclusieve samenleving waarin wij leven.

Motie opnemen vluchtelingkinderen uit Griekenland

De raad verzoekt het college het kabinet van de minister president te berichten dat de gemeente Son en Breugel zich aansluit bij de 'coalitie of the willing', dat wil zeggen 164 gemeenten en 5 provincies, om 500 kwetsbare vluchtelingkinderen uit Griekenland op te nemen

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering.  U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491. Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 30 oktober 2020 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 12 november 2020. Het integrale audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website.