Benoeming geloofsbrievencommissie nieuw raadslid

Het ontslag van Joris van Dam heeft tot gevolg dat een nieuw raadslid moet worden benoemd. Alvorens toegelaten te kunnen worden tot de raad dient onderzocht te worden of door de benoemde aan alle vereisten voor het raadslidmaatschap wordt voldaan.

Frans Meulenbroeks, Giel van Beers en Helga Helders worden benoemd tot lid van de geloofsbrievencommissie.

Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid

De Yoram Peek wordt toegelaten als raadslid. Hij legt de Verklaring en belofte af.

Notitie beleidskader sociaal domein 2023-2026

De raad stelt het Beleidskader Sociaal Domein 2023 – 2026 vast.
Het nieuwe beleidskader Sociaal Domein 2023-2026 is een visiedocument, dat op hoofdlijnen, inhoudelijk en organisatorisch, richting geeft aan de visie en ambities in het Sociaal Domein. Een eenmaal afgerond beleidskader Sociaal Domein is een leidraad voor bestuur, beleid en uitvoering.

Zienswijze procedure Gemeenschappelijke Regeling WSD Jaarrekening 2022 en begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de WSD jaarrekening en begroting 2024.
Jaarlijks stelt de Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD) op grond van de Gemeenschappelijke regeling WSD de financiële documenten beschikbaar. Dit biedt de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken op de jaarrekening en de begroting.

Ontwerpbegroting 2024,  1e begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 GGD Brabant-Zuidoost

De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting en de 1e begrotingswijziging 2023. De raad neemt kennis van de jaarstukken 2022 GGD Brabant-Zuidoost. De raad stemt in met het verwerken van de financiële gevolgen van de Ontwerp Programmabegroting 2024 in de Kadernota 2024-2027 en de financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2023.

Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een kwalitatief goede en toegankelijke publieke gezondheidszorg voor haar burgers (Wet publieke gezondheidszorg. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de GGD om de publieke gezondheidszorg te borgen. Het is daarom vanzelfsprekend dat gemeenten inspraak hebben op de begroting en begrotingswijzigingen.

Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De raad stemt in met het verwerken van de financiële gevolgen in de kadernota 2024-2027 en de 1e bestuursrapportage 2023 van de gemeente Son en Breugel.

Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de financiële documenten beschikbaar en biedt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Zienswijze concept-werkprogramma 2023/2024 en concept-begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven

De raad besluit kennis te nemen van:

  • de aanbiedingsbrief concept-begroting 2024 en concept-werkprogramma 2023-2024 Metropoolregio Eindhoven;
  • de concept-begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven;
  • het concept-werkprogramma 2023-2024 Metropoolregio Eindhoven.

De raad besluit een zienswijze in te dienen op het concept werkprogramma 2023-2024 en de concept-begroting 2024 van de Metropoolregio Eindhoven. De raad stemt in met het verwerken van de financiële gevolgen van de concept-begroting 2024 MRE in de meerjarenbegroting 2024 – 2027 van onze gemeente.

Jaarlijks stelt de Metropoolregio Eindhoven (MRE) op grond van de Gemeenschappelijke regeling MRE de financiële documenten beschikbaar en biedt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei

De raad besluit kennis te nemen van:

  • Meerjarenbegroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei;
  • 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei.

De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2024-2027 en 1e begrotingswijziging 2023. De raad stemt in met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Son en Breugel in de 1e bestuursrapportage 2023, kadernota 2024-2027 en uiteindelijk in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Jaarlijks stelt Dienst Dommelvallei op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei de financiële documenten beschikbaar en biedt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

De raad besluit kennis te nemen van:

  • de ontwerp herziene begroting ODZOB 2023;
  • de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027.

De raad besluit geen zienswijze in te dienen en stemt in met het verwerken van de kosten voor de gemeente in de begroting 2024-2027.

Jaarlijks stelt de ODZOB op grond van de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB de financiële documenten beschikbaar en biedt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Ontwerpbegroting GR Blink 2024

De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de GR Blink. De raad stemt in met het verwerken van de financiële gevolgen in de eigen begroting 2024 en de meerjarenbegroting.

Jaarlijks stelt Blink op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Blink de financiële documenten beschikbaar en biedt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De raad besluit geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over het ontwerpbesluit om deel te nemen aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Op 12 oktober 2022 is de Stichting Risicobeheer opgericht. Hiermee hebben de veiligheidsregio’s een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en dat per 1 januari 2024 kan ondersteunen bij de afhandeling van schade/ongevallen. In de afgelopen periode zijn de nodige voorbereidingen getroffen om naast dit expertise-bureau te komen tot een landelijk waarborgfonds dat voorziet in de financiering van niet-verzekerbare aanspraken. Ook voor deelname aan de hiervoor op te richten Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en kenbaar te maken.