Benoeming geloofsbrievencommissie nieuw raadslid

De raad benoemt als lid van de geloofsbrievencommissie:

  • Sylvia Corsten
  • José Goossens-Junier
  • Martien Merks

Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid fractie CDA

De raad besluit, na het horen van het verslag van de geloofsbrievencommissie, mevrouw Aleyna Avci toe te laten tot de raad. Aansluitend heeft de burgemeester het nieuwe raadslid beëdigd.

In verband met het ontslag van raadslid Giel van Beers heeft de voorzitter van het centraal stembureau Aleyna Avci benoemd verklaard.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost

De raad neemt kennis van het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024 en besluit geen zienswijze in te dienen.

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel van de wijziging is o.a. het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Door de wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden gewijzigd.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

De raad neemt kennis van het ontwerp van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2024 en besluit geen inhoudelijke reactie te geven.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024

De raad neemt kennis van het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024 en besluit geen zienswijze in te dienen.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De raad neemt kennis van het ontwerp van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en besluit geen zienswijze in te dienen.

Regionale bekostigingssystematiek MRE voor bereikbaarheidsopgave Brainport

De raad stemt in met de ‘Regionale bekostigingssystematiek MRE’ en het regionale maatregelenpakket bereikbaarheidsopgave Brainport en de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering ervan.
De raad besluit:

  1. een bijdrage beschikbaar te stellen in de begrotingsjaren 2024 tot en met 2032 voor een totaal van € 888.184,-- voor onze regionale bijdrage aan de realisering van de regionale mobiliteitshubs en de multimodale knoop/station Eindhoven centraal en dit te dekken uit Groeipad infrastructurele werken. De financiële gevolgen zijn structureel verwerkt in de begroting van 2024-2027.
  2. af te wijken van de nota activering, waardering en afschrijving om de bij punt 2a genoemde bijdrage ten laste van de exploitatie te brengen in plaats van deze te activeren
  3. de jaarlijkse storting van € 250.000,- in de reserve infrastructurele werken in te zetten als dekking van de kapitaallasten van de toekomstige investeringen voor de realisatie van de snelfietspaden Oirschot – Best – Son (F58), Veghel – Son – Eindhoven en St. Oedenrode – Ekkersrijt.

In de afgelopen 2 jaar werd duidelijk dat de Metropoolregio Eindhoven (MRE) veel harder groeit dan verwacht. Om de groei aan inwoners, woningen en banen in Brainport Eindhoven op te vangen is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk en noodzakelijk. Dit vraagt om een forse investering.

Bestemmingsplan "Son Midden; Hendrik Veenemanstraat 27A"

De raad besluit het bestemmingsplan “Son Midden; Hendrik Veenemanstraat 27A” met planidentificatie “NL.IMRO.0848.BP305SONMIDDEN-VA01” gewijzigd vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen. De raad besluit geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

Vaststellen uitgaven raadsfracties 2022

De raad stelt de uitgaven per fractie over 2022 vast. De raad stelt ook de terug te betalen reserve per fractie en de resterende reserve per 1 januari 2023 vast.

In de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 is bepaald dat de fracties jaarlijks een financiële bijdrage ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

Verordening Vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Son en Breugel 2023

De raad stelt de Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Son en Breugel 2023 vast. De raad benoemt tot leden van de vertrouwenscommissie Maarten van Beek, Mireille Bonnier, Sylvia Corsten, Remco Heeren, Don Pasanea, Marianne van der Putte-Verhoeven en Monique van Zwieten.

De samenwerkingsrelatie tussen burgemeester en gemeenteraad is van groot belang. Het is daarom zinvol en noodzakelijk, om als burgemeester goede en gestructureerde feedback te ontvangen van en te geven aan de gemeenteraad (‘klankborden’).

Benoeming Don Pasanea tot lid van de Auditcommissie

De raad benoemt de heer Don Pasanea tot lid van de Auditcommissie.

Op 13 juni 2019 heeft de gemeenteraad de Verordening Auditcommissie gemeente Son en Breugel 2019 vastgesteld. Volgens de Verordening bestaat de Auditcommissie uit drie raadsleden of uit één burgerlid en twee raadsleden, allemaal van verschillende raadsfracties.

Benoeming Stephen Philippi tot lid van de klankbordgroep lokaal sociaal bemiddeling

De raad benoemt tot lid van de klankbordgroep lokaal sociaal bemiddeling burgerlid Stephen Philippi.

 In juni 2022 is de ‘Verordening commissie lokaal sociaal bemiddeling Son en Breugel 2022’ vastgesteld. Op 20 april jl. heeft de raad mevrouw Van den Tillaart benoemd als lid van deze commissie. Op 21 september jl. heeft de raad de raadsleden Jos de Bruin, Don Pasanea en Monique van Zwieten benoemd tot lid van de klankbordgroep lokaal sociaal bemiddeling.

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023

De raad stelt de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023 vast en stemt in met het verantwoordingsformulier bijdrage fractieondersteuning.

De raad en individuele raadsleden hebben recht op ambtelijke bijstand en de fracties hebben recht op financiële ondersteuning. In 2020 stelde de raad de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 vast. In de praktijk is gebleken dat de regels voor de besteding en verantwoording van de fractiebijdrage verschillend worden geïnterpreteerd. Daarnaast leverden de fracties de schriftelijke verantwoording op verschillende wijzen aan. Daarom zijn de verordening en het formulier aangepast.

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender(externe link). U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491.
De besluitenlijst van de vergaderingen vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 23 november 2023. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender(externe link).