Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied; De Kuilen 5”

De raad stelt de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Buitengebied; De Kuilen 5” en het bestemmingsplan "Buitengebied; De Kuilen 5” vast. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast.

Verordening Starterslening Son en Breugel 2020

De raad besluit door te gaan met het verstrekken van startersleningen voor het kopen van een huis en de ‘Verordening Starterslening gemeente Son en Breugel 2020’ vast te stellen.

Vaststellen instructie voor de griffier van de gemeente Son en Breugel 2020

De raad stelt de instructie voor de griffier van de gemeente Son en Breugel vast.

Definitief Ontwerp Dorpshuis en kredieten voor verdere uitvoering

De raad stemt in met het definitief ontwerp en de bijbehorende kredieten. De raad stemt in met (voorbereidings)kredieten voor het strippen en de asbestsanering van het oude gebouw, aankoop van grond, het vaste en losse interieur en het openbaar gebied en de opties voor een tribune, een 2e verdieping en een dak met zonnepanelen.

De raad neemt een motie aan, waarin het college wordt gevraagd in 2020 een vergroeningsplan voor het centrum van Son en Breugel vast te stellen, en daarin mee te nemen: hoe park Vroonhoeven beter onderhouden en beter zichtbaar kan worden, in het park dan wel het Dorpshuis een speelvoorziening kan worden gerealiseerd, de parkeervoorzieningen op een andere plek op of aan het plein kunnen worden gerealiseerd, het kerkplein minder versteend kan worden en een meer groene uitstraling gegeven kan worden.

Vaststelling bestemmingsplan "Herziening bepaling wonen 2019"

De raad stelt het bestemmingsplan “Herziening bepaling wonen 2019” vast.

Kredietvotering renovatie De Boerderij

De raad stemt in met de renovatie van De Boerderij en stelt een krediet beschikbaar.

Omgevingswet; stand van zaken 1 april 2020 en extra budget

De raad neemt kennis van het inzicht dat het Programmateam Omgevingswet biedt in de verrichte activiteiten voor de implementatie van de Omgevingswet en de nog te ondernemen stappen om het gestelde ambitieniveau te halen.

De raad vraagt het college om een plan van aanpak voor het vervolg van de Omgevingswet op te stellen en nog in 2020 ter kennisneming aan te bieden aan de raad. Uit dit plan moet duidelijk blijken wat de ambities zijn en moet concreet onderbouwd worden wat de consequenties zijn van het voorstel voor het college (amendement).

De raad stelt een extra budget voor het Implementatieprogramma Omgevingswet beschikbaar van € 152.000,-.

Motie van Afkeuring

Tijdens de vergadering is een motie van afkeuring tegen het college ingediend naar aanleiding van het raadsvoorstel over de Omgevingswet. In de motie wordt het handelen van het college sterk afgekeurd. De stemmen staakten (8 -8). De motie wordt daarom in de vergadering van 24 september opnieuw in stemming gebracht.

Concept Regionale Energie Strategie MRE

De raad neemt kennis van de concept RES en de procedure en stelt een gezamenlijke reactie richting het college vast.
Op 1 oktober 2020 moeten alle klimaatregio’s een concept Regionale Energie Strategie (RES) indienen bij de Rijksoverheid. De RES laat zien hoe de regio een bijdrage gaat leveren op 4 thema’s die met elkaar verbonden zijn en impact hebben op Son en Breugel. De hoofdthema’s zijn: samenwerking, besparen, warmte (aardgasvrij) en grootschalige opwek van elektriciteit (wind en zon).

Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De raad stelt de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vast (amendement).

Benoeming leden en plaatsvervangende leden in raadscommissies

De raad benoemt tot leden resp. plaatsvervangende leden namens de nieuwe fractie VOOR U!

  • Van de commissie algemene zaken: de heer M.J.C. (Riny) van Eerd, resp. mevrouw H.J.J.L. (Helga) Helders
  • Van de commissie burgerzaken: de heer S. (Stephen) Philippi, resp. mevrouw Helders
  • Van de commissie grondgebiedzaken: de heer H.M. (Hub) Rutijna, resp. mevrouw M.A.P.J. (Marianne) van der Putte-Verhoeven

De raad benoemt in de commissie burgerzaken namens de fractie DorpsVISIE:

  • Tot lid: de heer F.P.J. (Frans) Meulenbroeks, in de plaats van mevrouw Helders;
  • Tot plaatsvervangend lid de heer T.A.M. (Theo) Groenemans in de plaats van de heer Philippi.

De nieuwe burgerleden Van Eerd en Rutijna leggen in de vergadering de Verklaring en Belofte af.

Motie borging groene identiteit van Son en Breugel

De raad verzoekt het college:

  • Het groenbeleidsplan spoedig te herzien, waarbij kritisch beoordeeld wordt of het groene karakter voldoende gewaarborgd wordt door het huidige kapvergunningsbeleid en zo dit niet het geval is aangepast wordt;
  • In het groenbeleidsplan op te nemen, dat betrokken partijen tijdig met elkaar aan tafel zitten om te komen tot gedragen en uitvoerbare oplossingen;
  • Te zorgen dat actief gehandhaafd wordt op dit beleid.

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491. Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 11 september 2020 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 24 september 2020. Het integrale audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website.