Mededeling over het besluit van de gemeenteraad m.b.t. het vaststellen van de aanbeveling inzake herbenoeming burgemeester

De gemeenteraad heeft besloten de  burgemeester voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In september 2021 loopt de derde termijn van zes jaar van Hans Gaillard af. De positieve aanbeveling gaat nu via de Commissaris van de Koning, voorzien van haar advies, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het officiële besluit tot herbenoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit.

Benoemen accountant

De raad besluit Crowe Foederer BV te benoemen als accountant voor de boekjaren 2021 tot en met 2024 met twee optionele verlengingsopties van respectievelijk twee en één jaar.
De contractperiode met BDO Audit & Assurance BV loopt tot en met het boekjaar 2020. Voor het controlejaar 2021 en verder zijn de accountancywerkzaamheden opnieuw Europees aanbesteed voor de drie gemeenten en Dienst Dommelvallei.

Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder

De raad besluit de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouder Van Liempd per 9 mei 2021 te verlengen tot en met 8 mei 2022. De Gemeentewet bepaalt dat een vereiste voor het wethouderschap is dat men ingezetene van de gemeente is. De raad kan hiervoor ontheffing verlenen.

Rapport rekenkamercommissie 2020 Meldingen Openbare Ruimte (MOR)

De raad neemt kennis van het rapport “Meldingen openbare ruimte Gemeente Son en Breugel” van de rekenkamercommissie. De raad besluit de volgende aanbeveling van de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad over te nemen: Beleid en uitvoering beter op elkaar afstemmen door het MOR-proces (meldingen openbare ruimte) te vervatten in een procesbeschrijving.

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering.  U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491.
Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 9 mei 2021 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 20 mei 2021. Het integrale audioverslag van de vergadering staat ook in de vergaderkalender.