Jaarstukken 2022

De gemeenteraad besluit:

 • Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vast te stellen;
 • In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming conform de tabel in de paragraaf resultaatbestemming in de jaarstukken 2022 op blz. 7 voor een bedrag van € 2.923.422;
 • In te stemmen met de verschuivingen in de onttrekkingen aan de reserves conform de tabel doorschuiven onttrekking reserves in de jaarstukken 2022 op blz. 9;
 • Kennis te nemen van de in de paragraaf inhoudelijke rapportages opgenomen verantwoordingen:
 1. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie en juridische zaken 2022;
 2. Jaarverslag bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2022;
 3. Maatschappelijk verantwoord inkopen. 
 • Het overzicht van investeringen en projecten vast te stellen en in te stemmen met het beschikbaar stellen van de budgetten van niet uitgevoerde werken 2022 ten laste van reserves of voorzieningen voor uitvoering in 2023;
 • In te stemmen met kredietvotering, dekking en vorming dekkingsreserve nazorg en restpunten Dommelhuis van € 150.000 en dit te dekken uit de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel;
 • In te stemmen met een aanvullend krediet van € 14.263 voor grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18 en dit te dekken via het begrotingssaldo;
 • In te stemmen met het vormen van de voorziening compensatie Attero;
 • Kennis te nemen van het accountantsverslag en de reactie van het college op dat verslag;
 • De 4e begrotingswijziging 2023 vast te stellen

Het jaarverslag en de jaarrekening vormen het jaarlijkse sluitstuk van de planning en control cyclus. De meerjarenbegroting 2022-2025 is het uitgangspunt voor de evaluatie in het jaarverslag en de jaarrekening.

Eerste bestuursrapportage 2023

De gemeenteraad besluit:

 1. De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
 2. Het nadelige saldo van € 369.743 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen;
 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2023;
 4. In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief:
  • Een extra krediet van € 20.000 voor Pumptrack;
  • Het krediet fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte in 2023 beschikbaar te stellen;
 5. De 5e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad.

Kadernota 2023

De raad stelt de kadernota 2024-2027 en de 6e begrotingswijziging vast.
In de kadernota gaan we in op autonome ontwikkelingen en nieuw beleid voor de jaren 2024 tot en met 2027.

Motie Slagvaardig in het sociaal domein

De raad vraagt het college:

 • Om tijdens het maken van afspraken met de samenwerkende professionele organisaties vast te leggen, dat naast de professionele ondersteuning ook de mogelijke inzet van het maatschappelijk middenveld standaard dient te worden overwogen tijdens het casusoverleg en het clientondersteuningstraject;
 • In de subsidieverordening nadrukkelijk aandacht te besteden aan de rol die de diverse maatschappelijke organisaties dienen op te pakken met betrekking tot: vroeg-signaleren, doorgeleiden en/of oppakken van knelpunten bij hun doelgroep.

Motie Zwembadvoorziening

De raad roept het college op:

 • een visie voor een zwembadvoorziening voor ons dorp op te stellen; 
 • hierbij de door zwembad Thermae aangeleverde data en correspondentie te betrekken; 
 • de uitkomsten van deze visie met financiële gevolgen zodanig tijdig aan te bieden dat agendering op een politieke avond in september/oktober 2023 mogelijk is, opdat de uitkomsten meegenomen kunnen worden bij de begroting 2024 en verder. 

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender(externe link). U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491. De besluitenlijst van de vergaderingen vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 21 september 2023. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender(externe link).