Herschikken natuurreserves t.b.v. natuurontwikkeling

De raad besluit de bestemmingsreserve ‘’Natuur en Landschap’’ in te stellen en besluit een bedrag van € 217.500.- te storten in de bestemmingsreserve ‘’Natuur en Landschap’’
De raad besluit tegelijkertijd de bestemmingsreserve ‘’Natuurcompensatie’’ (€ 150.000.-) en ’Recreatie en Natuurgebied west’’ (€ 84.000.-)  op te heffen en het resterende bedragen te storten in de nieuwe bestemmingsreserve ‘’Natuur en Landschap’’.
Daarnaast besluit de raad ten behoeve van

 1. de realisatie van de Ecologische Verbindingszone Ekkersrijt een krediet van € 349.500.- beschikbaar te stellen;
 2. het project Dommeldal uit de Verf 2.0 een krediet € 3.010.000,- beschikbaar te stellen.

De raad geeft het college de bevoegdheid om de uitgaven voor het boekverlies ten laste van de reserve Natuur en Landschap te kunnen brengen en achteraf te verantwoorden aan de raad.
Tenslotte besluit de raad voor het beheer en onderhoud van de natuur een structureel bedrag van € 4.390, - op te nemen.

Verordening schuldhulpverlening Son en Breugel 2021

De Raad besluit de Verordening schuldhulpverlening Son en Breugel 2021 vast te stellen. De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is, waarbij het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Aanpassingen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)

De raad besluit

 1. de subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2017, in te trekken;
 2. de subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 2021, vast te stellen;
 3. de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een aanvraag om subsidie, te delegeren aan de stichting ROW;
 4. kennis te nemen van een gewijzigde opzet van de governance van het ROW.

Scenariokeuze sporthal De Bongerd - Breugel

De raad kiest voor bouw van een nieuwe sporthal waarmee het oppervlak voor sport toeneemt van 2 naar 3 zaaldelen (scenario 2). De raad besluit dat voor de huisvesting van Vluchtelingenwerk en IVN ook alternatieven worden bezien en dat overleg met Korein wordt gevoerd over het realiseren van kinderopvang in het nieuwe gebouw. De raad gaat akkoord met de voorgestelde planning.

Aanvraag suppletie-uitkering Bommenregeling IJssellaan

De raad besluit de werkelijke kosten ten aanzien van het explosievenonderzoek voor het project ‘IJssellaan’ (2020) vast te stellen op € 29.942,04 exclusief BTW en bij het Ministerie van BZK een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds van € 20.959,43. (70% van € 29.942,04 exclusief BTW).

Metropoolregio Eindhoven Jaarprogramma 2021

De raad besluit het Jaarprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven voor kennisgeving aan te nemen en een zienswijze in te dienen op het Jaarprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven.

Benoeming leden voorzitterspoule proef nieuwe vergaderstructuur raad

De raad benoemt op voordracht van het presidium de raadsleden Theo Groenemans, Marianne van der Putte-Verhoeven en Peer Spooren en de (plv.) burgerleden raadscommissies Martien Merks, Giel van Beers, Maarten van Beek, Jan Frans Brouwers en José Goossens-Junier tot leden van de voorzitterspoule Politieke Avonden Son en Breugel.

De raad stelt de vergoeding voor de werkzaamheden voor de voorzitters die geen raadslid zijn, per vergadering vast op het door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bepaalde bedrag voor het bijwonen van een commissievergadering.

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2021 en benoeming (plaatsvervangend) voorzitter en leden

De raad stelt de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2021 vast en benoemt als leden van de vertrouwenscommissie de fractievoorzitters Elly Brocken, Joris van Dam, Helga Helders, Jelle de Jong, Camille Limpens, Kees Vortman en Monique van Zwieten. De raad benoemt uit de leden van de vertrouwenscommissie Jelle de Jong tot voorzitter en Elly Brocken tot plaatsvervangend voorzitter.

Motie speel-/klimbos c.q. avonturenpad

De raadt verzoekt het college dringend:

 • De mogelijkheid van de realisatie van een speel-/klimbos c.q. avonturenpad te onderzoeken;
 • De doelgroep jeugd nadrukkelijk te betrekken bij de nadere uitwerking hiervan;
 • De realisatie van een speel-/ klimbos c.q. avonturenpad en de hieruit voorvloeiende kosten te dekken uit het budget voor de al geplande speeltuinen en/of de reserve vrije bestedingsruimte;
 • De uitkomst van het onderzoek ter kennisname te agenderen voor de commissie Grondgebiedzaken en daarbij ook de dekkingswijze te vermelden.

Motie lokaal sociaal bemiddelaar

De  raad verzoekt het college:

 • Een lokaal sociaal bemiddelaar in het leven te roepen en aan te stellen die gericht is op het via bemiddeling oplossen van klachten en bezwaren met betrekking tot de uitvoering en handhaving van regelingen in het sociaal domein en daarbij de volgende punten als uitgangspunt mee te nemen:
 1. Deze lokaal sociaal bemiddelaar is onafhankelijk, doch bekend met onze gemeente en regio en is lokaal en persoonlijk benaderbaar voor inwoners en gemeente met verzoeken tot bemiddeling;
 2. Deze bemiddeling is nadrukkelijk gericht op het bereiken van een barmhartige oplossing voor alle partijen;
 3. Deze bemiddeling kan zowel door inwoners als gemeentebestuur worden ingeroepen.
 • De  inwoners daarover blijvend te informeren en eventueel door te verwijzen.
 • Uiterlijk in april 2021 een nadere uitwerking inclusief een dekkingsvoorstel voor de kosten voor te leggen aan de raad.

Motie van afschuw en waardering

De raad besluit uit te spreken:

 • Zijn afschuw, verbijstering en algehele afkeuring over de recente gewelddadigheden;
 • Trots te zijn op en diep respect te hebben voor de inwoners en ondernemers die, ondanks de inmiddels lange duur, blijven meewerken om samen het coronavirus de kop in te drukken;
 • Hartelijk dank te zeggen aan de politie en overige handhavers voor hun zeer gewaardeerde niet aflatende inzet, vaak onder zware omstandigheden, in het belang van een veilige omgeving voor allen;
 • Waar mogelijk en redelijk een bijdrage te willen leveren, bijvoorbeeld in ondersteunende zin, aan plaatselijke initiatieven, gericht op het verlichten van de negatieve gevolgen van de coronacrisis en de coronamaatregelen.

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491. Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 5 maart 2021 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 18 maart 2021. Het integrale audioverslag van de vergadering staat ook in de vergaderkalender.