Meerjarenbegroting 2021-2024

De gemeenteraad stelt de meerjarenbegroting 2021-2024, inclusief de bijlagen, vast met in achtneming van 1 amendement (zie hieronder) en stemt in met het investeringsprogramma van deze begroting, waarbij de investeringen door nieuw beleid apart ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. De raad stelt tevens de eerste begrotingswijziging 2021 vast.

Amendement: In de Begroting wordt bij Programma 4, "Economische en ruimtelijke ontwikkeling" op blz. 43, paragraaf 4 "Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020-2030 het volgende toegevoegd: Onderzocht wordt welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn voor de ontwikkeling van woningen waarbij specifiek het concept van "prefab houses" wordt meegenomen. De aanpak daartoe wordt geagendeerd voor de commissie grondgebiedzaken.

12 Moties aangenomen

De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 12 moties aangenomen:

1. Motie opruwen natuurstenen stoepranden centrum Son en Breugel

De raad vraagt het college van burgemeester en wethouders:

 • Te onderzoeken hoe de huidige natuurstenen stoepranden in ons centrum ‘opgeruwd’ kunnen worden, waardoor deze bij natte weersomstandigheden niet meer tot gevaarlijke situaties leiden;
 • Een voorstel rond de behandelwijze voor te leggen aan de commissie grondgebiedzaken.

2. Motie Tijdelijke overkappingen

De raad vraagt het college de handen ineen te slaan met de ondernemersvereniging en de lokale horeca om:

 • In navolging van andere gemeenten medewerking te verlenen aan het plaatsen van tijdelijke overkappingen bij winkels, horecagelegenheden en afhaalpunten met inachtneming van de geldende maatregelen;
 • Dit initiatief samen met de ondernemers te initiëren en te faciliteren.

3. Motie aandacht inclusiviteit

De raad vraagt het college van burgemeester en wethouders:

 • De regenboogvlag elk jaar te hijsen op 11 oktober, comingout day, en daarmee aandacht te vragen voor de diversiteit en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap;
 • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden een zwerfkei met daarop de kleuren van de regenboog te plaatsen op één nader te bepalen rotonde, bij voorkeur richting de entree van het centrum;
 • De commissie burgerzaken te vragen mee te denken over ons inclusiviteitsbeleid en de status daarvan.

4. Motie aansluiten bij het Vennekespad (het Brabants Vennenpad)

De raad vraagt het college om:

 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Son en Breugel aan te sluiten bij het Brabants Vennenpad, zeker wat betreft de aansluiting op de Dommel. Zodat Son en Breugel niet alleen groen maar ook blauw gaat worden;
 • De Dommel meer bloot te leggen voor het oog en de mogelijkheid aan te bieden er meer recreatief van te genieten in de vorm van wandelpaden; 
 • Tevens de mogelijkheid te onderzoeken van een wandelpad langs Vroonhoven-Veerstraat-Planetenlaan-langs de Dommel / Sonse Bergen en weer terug.
 • De raad daarover binnen afzienbare tijd in te lichten.

5. Motie vitaal houden Ekkersrijt/ Sciencepark

De raad vraagt het college:

 • Actief te zoeken binnen de mogelijkheden van het Groeifonds en overige subsidies om daarmee Ekkersrijt/Sciencepark niet alleen als nr. 1 Nederlandse Economische toplocatie te laten schitteren maar ook als de meest duurzame;
 • Het Groeifonds en/of andere subsidies in te zetten om beide te versterken;
 • Binnen afzienbare tijd de raad op de hoogte te stellen van de te nemen acties richting het Groeifonds en/of overige subsidies en daarmee richting Ekkersrijt/Sciencepark.

6. Motie Iedereen kan meedoen

De raad vraagt het college:

 • De aanleg, onderhoud, toegankelijkheid en uitbreiding van brede fietspaden en rolstoelpaden met voorrang op te pakken;
 • Initiatieven te ontplooien om aansluiting te zoeken bij accommodaties en bedrijven in het buitengebied voor het opzetten van faciliteiten zoals invalidentoiletten, alsmede oplaadpunten voor rolstoelen, scootmobiels en elektrische fietsen zodat deze buitengebieden beter ontsloten worden voor alle lagen van de bevolking;
 • Deze activiteiten te ontwikkelen in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel en het Chronisch zieken en Gehandicaptenplatform Son en Breugel;
 • Uiterlijk in april 2021 een plan van aanpak voor te leggen aan de raad, inclusief een dekkingsvoorstel voor de kosten.

7. Motie diverse straatnamen

De raad vraagt het college:

 • Een procedure op te stellen waarin bestuur en inwoners gezamenlijk komen tot straatnamen die recht doen aan inclusiviteit;
 • Hiertoe criteria te ontwikkelen;
 • Deze procedure van toepassing te verklaren op alle bouwlocaties in “Kaders als Koers”.

8. Motie informatie naar inwoners over gemeenschappelijke regelingen

De raad vraagt het college van burgemeester en wethouders:

 • De informatiepagina in de MooiSonenBreugel-Krant uit te breiden met informatie over ontwikkelingen in de gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente deel van uitmaakt.
 • Onze inwoners hierin te ondersteunen via verwijzingen naar actuele bronnen van informatie.

9. Motie zichtbaarheid regelingen t.b.v. het armoedebeleid

De raad vraagt het college:

 • Niet te wachten op de uitkomst van het armoedeonderzoek, maar direct te beginnen met het vergroten van de bekendheid van de financiële (minima) regelingen en schuldhulpvoorzieningen;
 • Alle inwoners met vaste regelmaat te informeren via weekbladen en social media over de betreffende regelingen en voorzieningen;
 • Alle van toepassing zijnde websites waar informatie over betreffende regelingen en voorzieningen terug te vinden is, per direct te vereenvoudigen. Zowel voor ondernemers als voor alle overige inwoners.
 • Inwoners die zich zelf melden voor gratis mondkapjes te verzoeken om met hen in contact te mogen treden om te bespreken welke hulpmiddelen er voor hen zijn.

10. Motie verruiming kwijtscheldingsregeling

De raad vraagt het college:

 • Te bevorderen dat de huidige kwijtscheldingsregeling wat betreft gemeentelijke heffingen en belastingen zo ruim mogelijk wordt toegepast en pro-actief en duidelijk gecommuniceerd wordt aan de inwoners;
 • Aan de raad mogelijkheden aan te bieden om minima met een netto besteedbaar inkomen tot 120% van de bijstandsnorm financieel verder te ontzien, bijvoorbeeld door de instelling van een declaratiefonds voor specifieke uitgaven van inwoners in deze doelgroep.

11. Motie schuldhulpverlening toegankelijk voor ondernemers

De raad vraagt het college

 • Conform wet- en regelgeving zelfstandig ondernemers toegang te geven tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en hier goed over te communiceren met zelfstandig ondernemers;
 • Deze uitgangspunten zo spoedig mogelijk te verwerken in relevante beleidsdocumenten;
 • De regeling ten aanzien van deze mogelijkheden met terugwerkende kracht in werking te laten treden, bij voorkeur vanaf de start van Corona.

12. Motie voorkomen boetestapeling

De raad vraagt het college:

 • Geen kostenverhogende boetes voor betalingsachterstanden op te leggen aan inwoners met problematische schulden, mits zij schuldhulpverlening accepteren en de regels daarvan naleven;
 • Ook geen boetes op te leggen of vordering verhogende kosten op te leggen bij betalingsachterstanden, indien al sprake is van een maximaal beslag op loon of uitkering;
 • Zo spoedig mogelijk een beslagvrije voet van 95% van de bijstandsnorm in te voeren;
 • Er bij grote schuldeisers, zoals het CJIB, de belastingdienst, zorgverzekeraars, energieleveranciers of woningcoöperaties op aan te dringen boetestapeling te voorkomen door tussentijds een aanmaning in eenvoudig Nederlands te sturen en/of vroegtijdig persoonlijk contact op te nemen en een betalingsregeling aan te bieden;
 • Deze uitgangspunten zo spoedig mogelijk te verwerken en deze met terugwerkende kracht voor zover mogelijk van toepassing te verklaren, bij voorkeur vanaf de start van Corona.

Ingetrokken motie samen staan we sterk tijdens Corona

NB Deze motie is ingetrokken na de toezegging dat dit onderwerp op de agenda van de commissie burgerzaken komt.
De raad vraagt het college:

 • Groepen inwoners te faciliteren met een voucher ter waarde van 20 euro per huishouden. Het gaat daarbij o.a. om inwoners met een beperkt inkomen, die zorg nodig hebben of alleenstaand zijn, lokale ondernemers die een lastige periode doormaken en inwoners die in de frontline van de bestrijding van COVID19 staan;
 • Te bepalen dat aanvragen bij de gemeente dienen te lopen via de organisaties / instellingen waar de personen uit bovengenoemde categorieën werkzaam zijn en die organisaties/ instellingen ook de uitreiking van deze vouchers te laten verzorgen;
 • Daarbij tevens te bepalen dat de vouchers besteed dienen te worden bij een ondernemer in Son en Breugel, in de maanden december 2020 of januari 2021 en de ondernemers gedurende de maand februari 2021 de gelegenheid te bieden deze vouchers om te wisselen bij de gemeente.
 • De hieruit voortvloeiende kosten te dekken uit de reserve vrije bestedingsruimte.

Vaststelling belastingverordeningen 2021

De raad stelt de volgende belastingverordeningen 2021 vast:
1. Verordening marktgelden 2021;
2. Verordening rioolheffing 2021;
3. Verordening afvalstoffenheffing 2021;
4. Verordening reinigingsrechten 2021;
5. Verordening onroerende zaakbelastingen 2021;
6. Verordening precariorechten 2021.

Tweede bestuursrapportage 2020

De raad stelt de Tweede bestuursrapportage 2020 vast, met inachtneming van het amendement “Van elkaar, met elkaar, voor elkaar” waarin het volgende is vastgelegd:

 • De in de begroting 2020 opgenomen buurtbudgetten en budgetten voor ondersteuning van andere wijkinitiatieven, evenementen etc., die dit jaar niet volledig besteed zijn, opengesteld worden voor andere initiatieven die erop gericht zijn om naar elkaar te blijven omkijken en de sociale samenhang in ons dorp te laten blijven voelen. Dit in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van deze budgetten in onze begroting voor 2020.
 • Inwoners, buurt- en wijkverenigingen, verenigingen en andere organisaties uitgenodigd worden om voorstellen in te dienen, om in de eigen buurt, wijk of Son en Breugel, initiatieven te ontplooien die dienen om de gevoelde sociale samenhang te versterken, die passen binnen de geldende coronamaatregelen.
 • Het college van burgemeester en wethouders verzocht wordt deze uitnodiging breed uit te dragen in onze gemeenschap en deze voorstellen in ontvangst te nemen en op basis van prioritering op spreiding, bereik en aangevraagd budget deze middelen toe te kennen aan zoveel mogelijk initiatieven.
 • De besteding te laten plaatsvinden in twee tranches. De eerste met indieningsdatum tot en met 15 december 2020, de tweede met indieningsdatum tussen 16 december 2020 en 1 februari 2021. De toekenning gebeurt zo spoedig mogelijk na deze data, docht uiterlijk binnen twee weken.
 • Eventueel resterende budgetten uit 2020 mee te nemen naar de begroting 2021 met deze bestemming.
 • De raad in de tweede vergadering van de commissie burgerzaken in 2021, of zo spoedig mogelijk, geïnformeerd wordt over de voortgang en de toegekende projecten.

Als u inzage wilt in de stukken, deze staan in de vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met onze raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491. Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 4 december 2020 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 17 december 2020. Het integrale audioverslag van de vergadering staat ook in de vergaderkalender.