Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid Gert Jan van Steenhoven

De raad besluit, na het horen van het verslag van de geloofsbrievencommissie, de heer Gert Jan van Steenhoven toe te laten tot de raad. Aansluitend heeft de burgemeester het nieuwe raadslid beëdigd.
In verband met het ontslag van raadslid Henk Hulsen heeft de voorzitter van het centraal stembureau Gert Jan van Steenhoven benoemd verklaard.

Benoeming leden klankbordgroep lokaal sociaal bemiddeling

De raad benoemt als leden van de klankbordgroep lokaal sociaal bemiddeling de raadsleden Jos de Bruin, Don Pasanea en Monique van Zwieten.
In juni 2022 heeft de raad de ‘Verordening commissie lokaal sociaal bemiddeling Son en Breugel 2022’ vastgesteld. Op 20 april 2023 is mevrouw Van den Tillaart benoemd als commissielid van de commissie lokaal sociaal bemiddeling. De klankbordgroep lokaal sociaal bemiddeling voert namens de raad jaarlijkse gesprekken met het commissielid lokaal sociaal bemiddeling.

1e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei

De raad neemt kennis van de 1e bestuursrapportage 2023 Dienst Dommelvallei (DD) en de 2e begrotingswijziging 2023 DD. De raad besluit geen zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 DD in te dienen en stemt in met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Son en Breugel in de 2e bestuursrapportage 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027.
De belangrijkste ontwikkelingen uit de 1e bestuursrapportage 2023 DD zijn de nieuwe CAO-afspraken (indexering salarissen en verlofsparen), de kosten voor de afhandeling van het explosief gestegen aantal bezwaarschriften WOZ en de vervanging van langdurig zieken.

Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Son en Breugel 2023

De raad stelt de verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Son en Breugel 2023 geamendeerd vast. Aanpassingen n.a.v amendement:

  1. artikel 4, lid 1 in de “Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Son en Breugel 2023” wordt aangepast: “1. De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, de voorzitter daaronder begrepen.”;
  2. aan artikel 4 in de “Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Son en Breugel 2023” wordt een nieuw lid 5 toegevoegd: “5. Een van de leden van de commissie is een vertegenwoordiger van de Erfgoedvereniging Son en Breugel of diens rechtsopvolger. Als er geen opvolging is, is dit lid niet van toepassing.”;
  3. Lid 5 en 6 worden hernummerd tot lid 6 en 7.

In de nieuwe Omgevingswet worden de ruimtelijke regels opnieuw bekeken. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. In de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt is de gemeente verplicht een adviescommissie voor omgevingskwaliteit aan te wijzen. De verordening vormt het juridische kader voor deze adviescommissie.

Kostenbesparingen afvalinzameling 2024

De raad besluit het serviceniveau van de afvalinzameling aan te passen en de kostenbeperkingen te verwerken in de afvalstoffenheffing van 2024.
Het gaat om de volgende maatregelen:

1. De inzameling van PMD aan te passen naar 12 maanden 1x per 2 weken;
2. De inzameling van GFT aan te passen naar 12 maanden 1x per 2 weken;
3. Het afschaffen van Happy Hour op de milieustraat.
 

Beslissingen op bezwaar Wet voorkeursrecht gemeente

De raad besluit:

  1. de bezwaarschriften tegen het besluit d.d. 20 april 2023 om een voorkeursrecht te vestigen op een deel van de wijk Breeakker te Son en Breugel ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten;
  3. indien wordt verzocht om vergoeding van proceskosten, dit verzoek af te wijzen.
  4. voor de motivering van de besluiten te verwijzen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Op 20 april 2023 heeft de gemeenteraad besloten om een voorkeursrecht te vestigen op een deel van de wijk Breeakker te Son en Breugel. De gemeenteraad heeft tien bezwaarschriften tegen dit besluit ontvangen.

Meer informatie

Alle stukken behorende bij deze vergadering staan in de vergaderkalender(externe link). U kunt de stukken downloaden bij de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met raadsgriffier mevrouw Moniek Weerts , telefoon 491491.
De besluitenlijst van de vergaderingen vindt u als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 26 oktober 2023. Het integrale audioverslag van de vergaderingen staat inmiddels in de vergaderkalender(externe link).